eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie MazowieckimOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminatomaszowmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminatomaszowmaz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e89a227d-3a55-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010830/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-tomaszow-mazowiecki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zamówień publicznych zamawiającego tj.: a. niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne: I. dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, II. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500
MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje; III. zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Opera – w najnowszej wersji, IV. włączona obsługa JavaScript,
V. Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader,
VI. Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, tif, png, zip, tar, gz, 7z VII. Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
1. Plik załączony przez wykonawcę na platformie i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie występuje jako plik zaszyfrowany,
2. Jako czas złożenia oferty za pomocą platformy zamówień publicznych zamawiającego przyjmuje się moment otrzymania żądania przez serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze. Po kliknięciu w opcję „Złóż ofertę” wykonawca jest informowany poprzez zmianą statusu, że jego oferta została złożona. VIII. Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim” w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek listowych oraz paczek pocztowych i zwrotów niedoręczonych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu następująco:
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważne uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896).
3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu następująco:
a) w zakresie zdolności technicznej:
a.a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym każda z nich wykonywana była nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy i wartość łącznie wynosiła co najmniej 200.000,00 zł brutto – łącznie wartość dwóch usług.
Wykazane usługi winny być uwierzytelnione stosownymi dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.
a.b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada co najmniej jedną placówkę pocztową zlokalizowaną w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego, tj.: w Tomaszowie Mazowieckim oraz spełnia wymogi: czynna minimum 8 godzin dziennie w godzinach 8:00-16:00, we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w której będzie istniała możliwość odbioru przesyłek awizowanych. Placówka pocztowa ma być oznakowana w sposób widoczny szyldem z nazwą lub logo Wykonawcy, a jeżeli znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.
b) w zakresie zdolności zawodowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie składane wraz z ofertą przez wykonawcę, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi w niniejszym postępowaniu dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, odpowiednio na dzień składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ). Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług utrzymania zieleni, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz winien obejmować te usługi utrzymania zieleni, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. wykaz placówek pocztowych (wzór wykazu placówek stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
3. Wpis do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Samooczyszczenie, pełnomocnictwo, oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązanie podmiotu trzeciego, wykaz rozwiązań równoważnych, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, jeżeli powodują one, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy – okoliczności wskazane w art. 454 ustawy Pzp. Istotna zmiana wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp. 3. Zmiany zawartej umowy następują w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą stron Umowy. 4. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z w/w przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Pozostałe zmiany umowy zostały wskazane w § 15 załącznika nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sidaspzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.