eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych - część IIIOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych – część III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 442 64 88

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 442 63 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-66d37aed-195a-11ed-b950-8227d40187e8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych – część III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66d37aed-195a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029213/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa, przebudowa i rozbudowa przejść dla pieszych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302197/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.39.2022.SC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1382113,82 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 94478,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych – część III w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 4 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych:
- km ok. 0+015 drogi powiatowej nr 1533 K w miejscowości Stary Sącz,
- km ok 0+740 drogi powiatowej nr 1544 K w miejscowości Chełmiec,
- km ok. 11+390 drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowości Królowa Górna,
-km ok. 0+370 drogi powiatowej nr 1523 K w miejscowości Łabowa.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. Opracowanie dokumentacji projektowej (branża drogowa i elektryczna) wraz z projektem stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z wykonaniem zadania,
3.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń i pozwoleń dla robót objętych dokumentacją projektową,
3.3. Wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
4. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje w szczególności:
4.1. budowa kablowych linii ziemnych,
4.2. posadowienie słupów stalowych na fundamentach betonowych,
4.3. montaż opraw oświetleniowych typu LED,
4.4. montaż złącz słupowych we wnękach słupowych oraz bezpieczników w obwodach zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych,
4.5. wykonanie zasilania planowanych instalacji zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi zasilania,
4.6. wykonanie pomiarów elektrycznych odbiorczych wybudowanych elementów oświetlenia drogowego,
4.7. wykonanie nawierzchni chodnika, na długości przejść dla pieszych z kostki integracyjnej
o szerokości 40 cm, pozwalającej na zlokalizowanie zejścia na jezdnię osobom niedowidzącym z ewentualną korektą wysokości krawężnika,
4.8. odtworzenie nawierzchni pasa drogowego na całej szerokości i długości wykopów pod kabel i fundamenty słupów,
4.9. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
5. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114144,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 329680,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114144,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U.P. "ELEKTRA" Mieczysław Poręba

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490141407

7.3.3) Ulica: ul. Promienna 36A

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114144,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70,00 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.