eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Montaż systemu schładzania pomieszczeń w budynku I/ZUS w GarwolinieOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Montaż systemu schładzania pomieszczeń w budynku I/ZUS w Garwolinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SIEDLCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Browarna 12

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.ignaciuk@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż systemu schładzania pomieszczeń w budynku I/ZUS w Garwolinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbe56329-3a3e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035303/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Montaż systemu schładzania pomieszczeń - I/Garwolin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 360000/271/4/2022-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Montaż systemu schładzania pomieszczeń w budynku I/ZUS w Garwolinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą liczbą punktów, stanowiącą sumę punktów otrzymanych w zakresie kryterium ceny i okresu gwarancji, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
co najmniej jedną robotę budowlaną w budynkach użyteczności publicznej, o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia
o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (każda)
oraz udokumentują, iż robota ta została wykonana należycie,
w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Każde podane zamówienie musi dotyczyć jednej umowy. Budynkiem użyteczności publicznej jest budynek w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 248).
Do realizacji umowy skieruje co najmniej jedną osobę posiadającą̨ uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, określone obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), upoważniające do kierowania robotami
w wymaganym zakresie, oraz legitymującą̨ się̨ aktualnym wpisem na listę̨ członków właściwej izby samorządu zawodowego,
• Do realizacji umowy skieruje co najmniej jedną osobą posiadającą̨ uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, określone obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), upoważniające do kierowania robotami w wymaganym zakresie oraz legitymującą̨ się̨ aktualnym wpisem na listę̨ członków właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ;
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji;
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług/kontrolę jakości/kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, referencje.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zostały określone w SZW

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy dokonywane będą za zgodą
obu Stron w formie pisemnego aneksu aneksem do umowy pod rygorem nieważności. Treść umowy może
ulec zmianie podczas jej realizacji w trybie i wg zasad określonych w niniejszym paragrafie oraz
na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany umowy.
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być spowodowana:
a) działaniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową,
b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią,
c) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej,
d) zatrzymaniem wykonywania robót budowalnych przez właściwe organy administracji rządowej
i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
e) koniecznością wykonania robót dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią
niż założona w dokumentacji projektowej,
f) niemożności wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
g) ograniczeniami i uwarunkowaniami wewnętrznymi, które mają wpływ na wykonanie umowy, nieleżących po stronie Wykonawcy,
2) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w § 12 ust. 3 z zastrzeżeniem § 12 ust. 4,
3) zmiana technologii wykonania robót konieczną z przyczyn technicznych albo przynosząca oszczędności Zamawiającemu,
4) zmiana kosztorysu ofertowego poprzez zastąpienie określonych robót innymi robotami
(roboty zamienne), o ile jest to uzasadnione zasadami sztuki budowlanej i nie spowoduje wzrostu kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia za roboty pierwotnie przewidziane,
5) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie,
6) zmiana zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcy.
4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni roboczych
od dnia jego zaistnienia.
5. Zmiana terminu realizacji umowy będzie skutkowała obowiązkiem przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub umowy ubezpieczenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę przez wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę osób wykonujących czynności, które w ocenie Zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1596).
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby bezpośrednio realizujące roboty budowlane wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownika budowy i kierowników poszczególnych grup robót.
Wymagania co do weryfikacji obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę oraz sankcje z tego tytułu zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.