eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych, z podziałem na trzy części (...)"Ogłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu S.A wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych, z podziałem na trzy części (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012070669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krucza 50

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-025

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpp@paih.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.paih.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi sprzątania budynków Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu S.A wraz z utrzymaniem czystości terenów przyległych, z podziałem na trzy części (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02322f96-39c4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://paih.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w SWZ Rozdziale XIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://paih.eb2b.com.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszelkie informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ Rozdziale XXVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszelkie informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ Rozdziale XXVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPZP.DA.24/20/2022/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Część nr 1 - świadczenie usługi sprzątania budynku Polskiej Agencji i Handlu S.A. położonego przy
ul. Bagatela 12 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu Zamówienia o dodatkowe usługi, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”) na następujących zasadach: zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zwiększenie ilości metrażu całkowitej sprzątanej powierzchni o powierzchnię IV piętra(ok. 574 m²) budynku Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A przy ul. Bagatela 12 w Warszawie w terminie wykonania zamówienia: 01.01.2023 r. – 30.09.2023 r. zgodnie z pkt OPZ pn. „PRAWO OPCJI dotyczące CZĘŚCI NR 1”
W przypadku skorzystania z prawa opcji, zwiększeniu ulegnie liczba pracowników, o liczbę osób przewidzianych do realizacji usługi w lokalizacjach podlegających zwiększeniu, zgodnie z pkt OPZ „PRAWO OPCJI dotyczące CZĘŚCI NR 1”
Maksymalna wartość opcji nie przekroczy 75 % wartości zamówienia Części nr 1.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część nr 2 - świadczenie usługi sprzątania budynku Polskiej Agencji i Handlu S.A. położonego przy
Al. Stanów Zjednoczonych 53 wraz z utrzymaniem w czystości terenów przyległych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 - świadczenie usługi sprzątania powierzchni biurowej zlokalizowanej na 3 piętrze w budynku CEDET (bez terenów przyległych) przy ul. Kruczej 50 w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) w zakresie zdolności technicznej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie:
a) dla Części nr 1 – co najmniej dwie odrębne usługi, z których każda polegała na obsłudze jednego podmiotu w zakresie sprzątania w budynkach użyteczności publicznej* o powierzchni co naj mniej 1000 m2 z których każda trwa lub trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda;
Uwaga: Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie dopuszcza łączenia zamówień w celu wykazania ww. kwoty (jedno zamówienia jest rozumiane jako jedna Umowa).
b) dla Części nr 2 - dwie odrębne usługi, z których każda polegała na obsłudze jednego podmiotu
w zakresie sprzątania w budynkach użyteczności publicznej* o powierzchni co najmniej 1500 m2 wraz z usługą odśnieżania terenów o powierzchni co najmniej 2000 m2 (w okresie zimowym), z których każda trwa lub trwała nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każda.
Uwaga: Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie dopuszcza łączenia zamówień w celu wykazania ww. kwoty (jedno zamówienia jest rozumiane jako jedna Umowa).
c) dla Części nr 3 – dwie odrębne usługi, z których każda polegała na obsłudze jednego podmiotu
w zakresie sprzątania w budynkach użyteczności publicznej* o pow. min. 1500 m2 z których każda trwa lub trwała nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości minimum 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda;
Uwaga: Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie dopuszcza łączenia zamówień w celu wykazania ww. kwoty (jedno zamówienia jest rozumiane jako jedna Umowa).

Uwaga*: Pod pojęciem budynek użyteczności publicznej w lit. a), b) i c) powyżej Zamawiający rozumie przez zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1065 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Wartości kwotowe określone w lit. a), b) i c) należy rozumieć jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca będzie powoływać się na usługę wykonywaną, wartość wykonanej części usługi na dzień składania ofert nie może być niższa niż: w przypadku Części nr 1 – 100 000,00 zł brutto,
przypadku Części nr 2 – 200 000,00 zł brutto, a w przypadku Części nr 3- 150 000,00 zł brutto.
Jedna usługa oznacza jedną umowę/zamówienie.

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości(z wyłączeniem franszyzy redukcyjnej):
 dla Części nr 1 – co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 dla Części nr 2 – co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
 dla Części nr 3- co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SWZ.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego zgodnie ze wzorem zawartym w Załącznik nr 9 .
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ); Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1 niniejszej SWZ w części zamówienia, na którą składa ofertę Wykonawca;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Ustawy Pzp – jeśli Wykonawca w formularzu oferty nie wskazał adresów stron internetowych, pod którymi Zamawiający może te dane uzyskać;
5) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż:
a) dla części nr 1 - 100 000,00 zł.;
b) dla części nr 2 – 200 000,00 zł
c) dla części nr 3- 150 000,00 zł

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo - wymóg nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki lub wszyscy wspólnicy spółki cywilnej podpiszą ofertę.
4. Do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same postanowienia SWZ co do pojedynczego Wykonawcy.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego
z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników spółki cywilnej. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w §15 Zmiana umowy Projektowanych Postanowień Umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://paih.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie inne niezbędne informacje znajdują się w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.