eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa materiałów biurowych i kalendarzy dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskimOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów biurowych i kalendarzy
dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego
i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Małopolski Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Promienistych 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-481

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48126298030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malopolski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów biurowych i kalendarzy
dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego
i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7091b346-397f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot.
korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO (obowiązku informacyjnego) zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SWZ ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR06.2619.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I: dostawa materiałów biurowych do Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR;

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II: dostawa kalendarzy do Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199792-8 - Kalendarze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Ustawy Pzp; nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1), 2), 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835); spełniają
warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
1) dla Zadania nr I – wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizuje
co najmniej 1 dostawę materiałów biurowych o wartości minimum 100 000 PLN brutto (dotyczy jednego kontraktu).
2) dla Zadania nr II - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizuje
co najmniej 1 dostawę kalendarzy o wartości minimum 15 000 PLN brutto (dotyczy jednego kontraktu).
3) Dla obu części zamówienia – wykonał w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizuje co najmniej 1 dostawę o wartości minimum 115 000 PLN brutto materiałów biurowych i kalendarzy - (dotyczy jednego kontraktu).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r. poz. 275 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ oraz odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych (sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
1) dla Zadania nr I – wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizuje co najmniej1 dostawę materiałów biurowych o wartości minimum 100 000 PLN brutto (dotyczy jednego kontraktu).
2) dla Zadania nr II - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizuje co najmniej 1 dostawę kalendarzy o wartości minimum 15 000 PLN brutto (dotyczy jednego kontraktu).
3) Dla obu części zamówienia – wykonał w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również realizuje co najmniej 1 dostawę o wartości minimum 115 000 PLN brutto materiałów biurowych i kalendarzy - (dotyczy jednego kontraktu).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający, zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 Ustawy Pzp, żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) dla Zadania nr I: dokumenty potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne oferowanych materiałów biurowych (specyfikacja techniczna, wydruk z katalogu umieszczonego na stronie internetowej, karty produktowe, prospekty, foldery itp.) dla wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia ( formularzu cenowym - załącznik nr 1A do SWZ) pozycji 5, 6, 8, 24, 25, 40, 44, 45, 54, 57, 58, 63, sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) dla Zadania nr II: dokument potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne oferowanych kalendarzy (specyfikacja techniczna, wydruk z katalogu umieszczonego na stronie internetowej, karty produktu) dla wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia ( formularzu cenowym - załącznik nr 1A do SWZ) pozycji 1, 2, 3 sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

Dokumenty wskazane powyżej, jako przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzać co najmniej wszystkie wymagane minimalne parametry materiałów biurowych/ kalendarzy określone przez Zamawiającego w formularzu cenowym - załączniku 1A do SWZ. Załączony opis techniczny (jakikolwiek dokument pochodzący od producenta produktu) oferowanych przez siebie produktów, powinien zawierać nazwę produktu oraz co najmniej
te parametry techniczne i jakościowe, które są zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia ( kolumna C tabeli stanowiącej załącznik nr 1A do SWZ- formularz cenowy) oraz w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać, że posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe niż określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (1A do SWZ) – Dopuszcza się złożenie tych dokumentów w formie karty produktu, karty katalogowej producenta lub innego dokumentu pochodzącego od producenta danego produktu, z którego będą wynikały parametry techniczne. Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W oparciu o treść art. 107 ust. 2 Ustawy Pzp, w przypadku braku złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, z konsekwencjami określonymi w art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) Ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej Zamawiającego, na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.