eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Przebudowa: DP 4301E, DP4304E, przebudowa i rozbudowa DP1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E.Ogłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa: DP 4301E, DP4304E, przebudowa i rozbudowa DP1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590653653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Antoniego 41

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@powiat-tomaszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdptomaszowmaz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa: DP 4301E, DP4304E, przebudowa i rozbudowa DP1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61b7608a-39a8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020201/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Przebudowa: DP 4301E, DP4304E, przebudowa i rozbudowa DP1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.zdptomaszowmaz.pl/zdp3801552022-przebudowa-dp-4301e-dp4304e-przebudowa-i-rozbudowa-dp1509e-oraz-budowa-kanalizacji-des.html?

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP
w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dodatkowe informacje zamieszczone w Rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.3801.55.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E
Zadanie składa się z następujących odcinków dróg powiatowych:
• DP 4301E Węgrzynowice - Świniokierz na odcinku 1422,00 m
• DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice na odcinku 830,00 m
• DP 1509E Łaknarz - Będków na odcinku 990,00 m
• DP 4345E ul. Majowa na odcinku 234,97 m

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu
1.1. Przebudowa DP 4301E Węgrzynowice - Świniokierz
Droga będąca przedmiotem zadania zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Węgrzynowice i Świniokierz Dworski, gmina Żelechlinek i Budziszewice, powiat tomaszowski. Planuje się dokonanie przebudowa DP 4301E na odcinku 1422m. Droga powiatowa nr 4301E biegnie w znacznej części przez teren niezabudowany. W jej końcowym odcinku dochodzi do terenów zabudowanych m. Węgrzynowice gdzie łączy się poprzez skrzyżowanie zwykłe z DP 2920E. Na całym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok. 5,00m, oraz pobocza gruntowe i rowy przydrożne. W terenie, na którym będzie przebiegała przebudowa układu komunikacyjnego znajduje się uzbrojenie podziemne: sieć energetyczna, wodociąg przebiegała przebudowa układu – teren uzbrojony. Obecnie układ komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów w granicach istniejącego pasa drogowego.


1.2. Przebudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice
Droga będąca przedmiotem zadania zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Żelechlinek i Bartoszówka, gmina Żelechlinek, powiat tomaszowski. Planuje się dokonanie przebudowa DP 4304E na odcinku 830,00m. Droga powiatowej nr 4304E biegnie w całości zlokalizowana jest w terenach niezabudowanych. Na całym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 5,00m, oraz pobocza gruntowe i rowy przydrożny. W terenie, na którym będzie realizowana przebudowa układu komunikacyjnego znajduje się uzbrojenie podziemne: doziemna sieć energetyczna– teren uzbrojony. Obecnie układ komunikacyjny w dobrym stanie technicznym. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów w granicach istniejącego pasa drogowego.

1.3. Przebudowa i rozbudowa DP 1509E Łaknarz - Będków
Droga będąca przedmiotem opracowania łączy miejscowości Łaknarz i Będków, stanowi odcinek drogi powiatowej nr 1509E i biegnie w całości przez teren niezabudowany. Droga zlokalizowana jest w gminie Będków powiat tomaszowski. Początek robót to granica powiatu tomaszowskiego i piotrkowskiego. Planuje się dokonanie przebudowa DP 1509E na odcinku 990m. Na całym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok. 4,00m, oraz pobocza gruntowe. W terenie, na którym będzie się przebiegała przebudowa układu sieć komunikacyjnego znajduje uzbrojenie podziemne: teletechniczna, sieć energetyczna, wodociąg – teren uzbrojony. Obecnie układ komunikacyjny w złym stanie technicznym. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo w granicach istniejącego pasa drogowego.

1.4. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E
Droga powiatowa, na której planuje się zamierzenie inwestycyjne, zlokalizowana jest w gminie - miasto Tomaszów Mazowiecki na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki, w powiecie tomaszowskim i przebiega przez kompleksy zabudowane, budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarskimi i usługowymi. Obszar bezpośrednio graniczący z inwestycją ma jednolity charakter zagospodarowania i użytkowania. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię utwardzoną bitumiczną o szerokości ok. 6,1 m ul. Majowa i 8-8,14m ul Szczęśliwa. Jezdnia z obu stron ograniczona krawężnikami. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi w dostatecznym stanie technicznym. Na całym odcinku objętym opracowaniem występują liczne zjazdy indywidualne do przyległych posesji prywatnych i zjazd publiczny do zakładu a także nieurządzone zjazdy do posesji niezagospodarowanych. Są to zjazdy gruntowe i o nawierzchniach utwardzonych (kostka brukowa betonowa, płyty betonowe, kruszywo). Przedmiotowa droga łączy się skrzyżowaniami zwykłymi z ul. Szczęśliwą i ul. Orlą. Nie występują wydzielone zatoki autobusowe na przedmiotowym odcinku drogi. Na terenie, na którym będzie przebiegała przebudowa układu komunikacyjnego, znajdują się uzbrojenia podziemne i naziemne tj.: energetyczne, oświetlenie uliczne, telekomunikacyjne, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna.


2. Zakres robót objęty zamówieniem
2.1. Przebudowa DP 4301E Węgrzynowice - Świniokierz
Projektuje się przebudowę drogi powiatowej nr 4301E. Na odcinku objętym zadaniem tj. 1422m zostaną wykonane roboty:
- frezowanie profilujące,
- wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej,
- lokalne wykonanie pełnej konstrukcji drogi,
- wykonanie poszerzenia jezdni,
- przebudowa zjazdów,
- budowa kanału technologicznego,
- odtworzenie istniejących poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,
- oznakowanie zadania tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

2.2. Przebudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice
Projektuje się przebudowę drogi powiatowej nr 4304E. Na odcinku objętym zadaniem tj. 830m zostaną wykonane roboty:
- frezowanie profilujące,
- wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej,
- wykonanie poszerzenia jezdni,
- przebudowa zjazdów,
- budowa kanału technologicznego,
- odtworzenie istniejących poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,
- oznakowanie zadania tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

2.3. Przebudowa DP 1509E Łaknarz - Będków
Projektuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1509E. Na odcinku objętym zadaniem tj. 990m zostaną wykonane roboty:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie podbudowy w technologii MCE,
- wykonanie nowych warstw bitumicznych,
- przebudowa zjazdów,
- budowa kanału technologicznego,
- odtworzenie istniejących poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,
- oznakowanie zadania tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

2.4. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E
2.4.1. Branża drogowa
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni jezdni drogi i chodników ul. majowej o długości 234,97m na odcinku od ul. Szczęśliwej do ul. Orlej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Szczęśliwej i Majowej w następującym zakresie:
- przebudowa skrzyżowań z ul. Szczęśliwą i Orlą,
- rozbiórka istniejących elementów drogi,
- zasadnicze roboty ziemne, korytowanie, wykonanie nasypów,
- wykonanie warstw odsączających z piasku i stabilizowanych cementem,
- wykonanie podbudów z kruszyw łamanych i z AC 22P,
- wykonanie nawierzchni bitumicznych z AC i SMA,
- wykonanie nawierzchni poboczy, chodników, zatok postojowych z kostki brukowej betonowej,
- przebudowa istniejących zjazdów,
- zabezpieczenie kolidującej sieci elektroenergetycznej,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi,
- budowa kanału technologicznego,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinka kolidujących krzaków,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,
- oznakowanie zadania tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

2.4.2. Branża instalacyjna
- budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PVC 250mm,
- budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PVC 160mm,
- budowa rurociągów tłocznych z rur PE 125mm,
- budowa studni rewizyjnych DN 1000mm,
- budowa wpustów deszczowych z osadnikami,
- budowa przepompowni ód deszczowych Dn 1200mm,
- budowa przyłącza energetycznego.

Zakres zamówienia obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,
- montaż tablic informacyjnych, zgodnych z wymaganiami informacyjnymi wynikającymi z załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ,

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa: DP 4301E, DP4304E, przebudowa i rozbudowa DP1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E. ”, dofinansowana jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru: PO = PC + PG gdzie: PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej, PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, PG – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nazwa warunku : zdolność techniczna lub zawodowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum
2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony), która polegała na budowie , przebudowie lub remoncie drogi/dróg/ lub ulicy /ulic o zaliczonej/zaliczonych do kategorii dróg publicznych zgodnie z definicją wynikającą z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) . Zamawiający nie dopuszcza sumowania kilku robót budowlanych w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia
i skierują do jego realizacji:
- minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy – legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),
- minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót instalacyjnych – legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100),
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta: 43 1560 0013 2000 1683 9000 0006
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZDP.3801.55.2022”
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przypadkach przewidzianych w umowie lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego. Treść zmian umowy uwzględniona została w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ, które brzmią następująco:
1. W przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie za zgodą Zamawiającego.
2. Za zgodą stron umowy dopuszczalne jest przedłużenie terminu zakończenia wykonania robót budowlanych w przypadku gdy zagrożone będzie dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 3 pkt 4 umowy, w następujących sytuacjach:
1) wystąpienie innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi, dotyczy to również wypadków drogowych powstałych w strefie robót,
2) konieczności udostępnienia innym podmiotom placu budowy, w przypadku kolizji z równolegle prowadzonymi inwestycjami w obrębie pasa drogowego,
3) wystąpienie uniemożliwiających kontynuowanie robót warunków atmosferycznych warunków geotechnicznych, warunków geologicznych, warunków wodnych, warunków hydrologicznych; warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także wystąpienie pożaru,
4) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
5) wystąpienie siły wyższej, (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego, stany zagrożenia epidemicznego i inne)
6) wystąpienie zmian w przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron,
7) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,
8) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
9) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
10) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
11) w przypadku przedłużających się czynności wpływających na realizację przedmiotu zamówienia leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności , gdy Zamawiający nie przekaże terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 umowy.
12) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o:
1) czas trwania zakłóceń wynikających z wystąpienia wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy,
2) czas trwania zakłóceń wynikających z konieczności udostępnienia innym podmiotom placu budowy, w przypadku kolizji z równolegle prowadzonymi inwestycjami w obrębie pasa drogowego,
( ze względu na ograniczenie techniczne wprowadzanych znaków dalsza część zmian umieszczona została w sekcji informacje dodatkowe)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kontynuacja pkt . 7.4 zmiany umowy : 3) czas trwania warunków atmosferycznych, warunków geotechnicznych, warunków geologicznych, warunków wodnych, warunków hydrologicznych, warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,
4) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
5) czas trwania siły wyższej w zakresie mającym wpływ na termin wykonania umowy,
6) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa,
7) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,
8) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp.,
9) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
10) czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na termin realizacji umowy.
11) czas trwania uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
3. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w zakresie możliwości składania faktur częściowych, w przypadku wystąpienia okoliczności objętych katalogiem zdarzeń ust. 2 niniejszego paragrafu, nawet w przypadku gdy zdarzenia te nie spowodują zmiany terminu wykonania robót budowlanych.
4. Zastrzega się możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku potrzeby dostosowania do zasad finansowania przedmiotu umowy ze środków zewnętrznych.
5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Umowa zawiera ponadto klauzule waloryzacyjne., zgodnie z projektem umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.