eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w SuwałkachOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790319362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 60

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.nowosadko@szpital.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f42c734e-3994-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042426/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dezynfekcja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.suwalki.pl ;https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiającego z Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://epropublico.pl oraz poczty elektronicznej.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.Na Platformie
postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach"– znak sprawy: 32/TP/MN/2022 Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt
14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332). Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego:dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie PAdES;dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml)
zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;do składania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo –
aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet;posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty
elektronicznej (email),komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) alboLinux,zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek
internetowych (Internet Explorer 10+, MicrosoftEdge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), włączona obsługa JavaScript oraz
Cookies.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami
prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,.git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się
wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie
określa się limitu liczby plików Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:załączony i przesłany przez Wykonawcę
za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania o terminie przesłania decyduje
czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”) lub poczty elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/TP/MN/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 35

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi). Spektrum działania: B,F,Tbc (M. avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (HBV,HCV,HIV, Polio,Adeno), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą EN14885. Na bazie co najmniej 7 składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami potwierdzona stosownymi badaniami. Roztwór aktywny 30 dni (nieużywany), a używany do 14 dni. Możliwość potwierdzenia aktywności składników aktywnych testami kontroli. Opakowanie 5L litr 60
2 Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Opakowania: spryskiwacz 750 ml . op 190
3 Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2015. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych). Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Opakowania: 5 L op 10
4 Preparat w formie ściereczek do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi). Spektrum działania: B,F,Tbc (M. avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (HBV,HCV,HIV, Polio,Adeno), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens) w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą EN14885. Na bazie co najmniej 7 składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: głowic USG, końcówek stomatologicznych, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami potwierdzona stosownymi badaniami. Konfekcjonowane op=225 listków (250x300 mm) op 700

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Szybko działająca pianka gotowa do użycia dezynfekcyjno-czyszcząca stosowana do powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi. Zawiera propranol + amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne o dz. mikrobójczym. Dezynfekcja powierzchni w profilaktyce szpitalnej – w czasie 5min.; szybka dezynfekcja – w czasie 1min.; wirusobójczy: HIV, HBV – w czasie 2,5min., Tbc – w czasie 5min, Rotawirusy – w czasie 1min.. Wg PZH bakteriobójczy, grzybobojczy, prątki grużlicy – w czasie 5min. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem pianowym o pojem. 750Ml op 30
2 Szybko działający, szybko schnący, gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji sprzętu medycznego: fotele, aparatura med., pulpity, miejsca trudno dostępne. Do przecierania, spryskiwania. Bezpieczna pewna dezynfekcja powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholi w obszarach podwyższonego ryzyka. Zawiera propranol + amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne o dz. mikrobójczym. Dezynfekcja powierzchni w profilaktyce szpitalnej – w czasie 5min.; szybka dezynfekcja – w czasie 1min.; wirusobójczy: HIV, HBV – w czasie 2,5min., Tbc – w czasie 5min, Rotawirusy – w czasie 1min.. Wg PZH bakteriobójczy, grzybobojczy, prątki grużlicy – w czasie 5min. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem o pojem. 650ml op 80
3 J.w. Opakowanie 1000ml ze spryskiwaczem op 20
4 J.w. Opakowanie 5000ml op 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Do mycia i dezynfekcji wstępnej/ właściwej preparat myjąco – grzybobójczy dozowany przy pomocy automatycznego urządzenia dozującego i ręcznego mycia pod ciśnieniem. Opak. 6 L op 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Bezaldehydowy preparat do manualnego mycia i dezynfekcji wstępnej i dezynfekcji właściwej narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestetycznego, laparoskopów sztywnych oraz giętkich – mycie w zanurzeniu w myjni ultradźwiękowej 0,5 – 2% (5 – 20 ml) – wyrób medyczny. Opakowanie kanister 6 l op 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania, również na powierzchniach wysokiego ryzyka (warunki brudne): B (w tym MRSA i VRE), F (Candida albicans i Aspergillus Niger), V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w maksymalnym czasie 15 minut z możliwością poszerzenia o Tbc i Spory. Badania skuteczności mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny) co najmniej faza II. Chusteczki konfekcjonowane w tubach po 200szt. o wymiarach 180-200mmx180-200mm. op 2 200
2 Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania, również na powierzchniach wysokiego ryzyka (warunki brudne): B (w tym MRSA i VRE), F (Candida albicans i Aspergillus Niger), V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w maksymalnym czasie 15 minut z możliwością poszerzenia o Tbc i Spory. Badania skuteczności mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny) co najmniej faza II. Chusteczki konfekcjonowane w tubach po 100szt. o wymiarach 130x180mm. op 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat pielęgnacyjny do stali nierdzewnej, narzędzi z napędem. Olej do końcówek roboczych silników chirurgicznych. Opakowanie = 300ml op 6
2 Płynny koncentrat do szybkiego i łagodnego reprocesowania narzędzi medycznych typu; endoskopy gietkie, sztywne, osprzęt anestezjologiczny , narzedzia termolabilne kompatybilnosc materiałowa w stosunku do szkła, silikonu, aluminium, stali nierdzewnej, szkła, ceraimiki na bazie alkiloamin nie zawiea aldehydu, substancji fenolowych i QAV dobór czasów i stężeń : 0,5% - w czasie 60 min 1% w czasie 30 min 2% w czasie 15 min szerokie spectrum działania: baketriobójczy łacznie z MRSA, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy , wirusobójczy – osłonkwwych - HIV, HBV , HCV wirusobójczy bezosłonkowych – Rota i Adeno, Polyoma roztwór roboczy aktywny 14 dni Opak.5 L op 10
3 Chusteczki dezynfekujące – bezalkoholowe o rozm. 14 x 20 cm – w polietylenowum worku umieszczonym w puszce pojemnika jednorazowego użytku typu „safe – lock” zapewniającym bezpieczne użytkowanie sygnalizującym zamknięcie dotykowo i akustycznie - Działanie : bakerio – drożdżakobójcze, wirusobójcze (wirus polio, adeno, polioma, HBV, HCV, HIV I , wirusy grypy) , sporobójcze (Clostridium doffocile) – w czasie 30 sek – 2 min. Opakowanie: a 100 szt 14 x 20 cm. op 60

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat do manualnej dezynfekcji sond ultradźwiękowych, przyrządów z napędem płynny, w koncentracie, nie matowi optyki, na bazie aldehydu bursztynowego, nie zawiera formaldehydu u aldehydu glutarowego, ,spectrum działania: B - – TbC, MRSA – F, V(Adeno, Vaccina, HIB, HBV, HCV – w czasie do 15 min Polio, papova – w czasie 30 min C.difficile w czasie do 6 godzin; przygotowany i użytkowany roztwór roboczy skutezczny mikrobiologicznie w w warunkach obciazenia surowicą, 14 dni – możliwośc kontroli aktywnosci paskami wyrób medyczny klasy II B. Opak. 2L op 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Środek w sprayu -płynny do wstępnego zabezpieczenia narzedzi bezposrednio po uzyciu – działa jako inhibitor korozji zapobiegający korozji wżerowej o własciwościach bakteriostatycnych pozwala na pzrechowywanie po aplikacji środka przez okres 72 godz. zawiera w składzie:enzymy oraz <5% anionowych i amfoterycznych środków pow – czynnych ph pianki w sprayu ok.9.5 nie zawiera IV rzedowych zw.amioniowych. biguanidyny i jej pochodnych. Opakowanie spray 0,75 l. op 6
2 Środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi termostabilnych, termolabilnych przed dekontaminacją maszynową – płynny w postaci koncentratu środek – nie zawiera aldehydów oraz czwarto - rzędowych związków amoniowych. Zastosowanie: przechowywanie na mokro, wstępne mycie dezynfekcyjne, dezynfekcja właściwa, także do mokrego transportu do 72 godz., do myjni ultradźwiękowych. Działanie: bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusy osłonkowe 1% roztwór roboczy w czasie 15 min – dozowanie środka zgodnie z zaleceniem producenta, za pomocą pompek, dozowników ściennych – Opakowanie: kanister 5L op 90
3 Środek do mycia w procesie maszynowym_płynny alkaliczny środek do mycia - ph>10 – zawiera kwasy organiczne, alkalia, enzymy, diatanolaminę, tenzydy, środki konserwujące, inhibitory korozji – nie zawiera glicerolu - nieskalsyfikowany jako środek niebezpieczny – Zastosowanie: mycie w myjniach – dezynfektorach, w myjniach ultradźwiękowych – Działanie: usuwa chorobotwórcze białka prionowe - nie wymaga neutralizacji – Dozowanie środka zgodnie z zaleceniem producenta/wg zadanej dozy ustawienia w urzadzeniu przez serwis. Opakowanie: kanister 20 L op 24
4 J.w. Opakowanie 5000ml op 12
5 Środek do dezynfekcji chemicznej w procesie maszynowym_ płynny słabo pieniący , neutralny środek dezynfekcyjny - nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czawarto rzędowych związków amoniowych. - Zastosowanie: w myjniach – dezynfektorach – Działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze do sprzętu i narzędzi medycznych szczególnie z wrażliwych materiałów.- Dozowanie środka zgodnie z zaleceniem producenta/wg zadanej dozy ustawienia w urządzeniu przez serwis. Opakowanie: kanister 20 L op 6
6 Środek do neutralizacji w procesie maszynowym_ płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo – czynne, fosfoniany, środki konserwujące – nie zawiera oleju parafinowego, alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego – Zastosowanie: w myjniach – dezynfektorach - Działanie: do szybkiego bezzaciekowego płukania – przyspieszający proces suszenia. Opakowanie: kanister 5 L op 6
7 Preparat do neutralizacjii - w procesie maszynowym płynny, neutralizujacy środek do stosowania w myjniach – dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. nie posiada w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów wartość ph produktu 1,2 Opakowanie 5000ml op 6
8 Środek pielęgnacyjny i nawilżający do narzędzi chirurgicznych_do ręcznej pielęgnacji i nawilżania narzędzi z przegubami po procesie dekontaminacji _ zawiera biały olej medyczny _ nie zawiera chlorofluoroweglowodorów – rozpuszczalny w wodzie – bezpieczny toksykologicznie – wyrób medyczny .Opakowanie: aerozol a 400 ml op 6
9 Środek pielęgnacyjny do stali nierdzewnej _ specjalistyczny produkt pielęgnacyjny i nawilżający powierzchnie nierdzewne metodą przecierania i spryskiwania – bezzapachowy – zawiera olej parafinowy. Opakowanie pojemnik 750 ml op 2
10 Preparat do dezynfekcji - w procesie maszynowym: płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach – dezynfektorach – w osobnych fazach narzędzi i sprzętu termolabilnego . środek pozwala na pracę w programach z neutralizacja ze środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji działanie: bakteriobójcze, brzybobójcze, wirusobójcze wspomagajacy destabilizację. dezaktywację i dekontaminację prionów - potwierdzonie badaniami w składzie różne zw. powierzchniowo – czynne, metakrzemian disodowy, fosforany, pozbawiony zw. chlorowych, glicerolu i innych zw. Utleniających; dozowanie środka zgodnie z zaleceniem producenta/wg zadanej dozy ustawienia w urządzeniu przez serwis - 1 - 10 ml/l. Opakowanie kanister 25 kg op 8
11 Środek płuczący do stosowania w myjniach-dezynfekatorach. Płynny koncentrat. Na bazie kwasów organicznych. Zabezpiecza przed osadami kamienia wodnego. Bardzo dobre działanie odpieniające. Jego doskonałe właściwości płuczące wpływają na zadowalające efekty bezzaciekowego suszenia. Odpowiedni do myjni naczyń sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Pakowany po 5L op 100
12 Środek myjący do myjni-dezynfekatorów wyposażonych w pompę dozującą. Płynny, niepieniący. Do usuwania również zaschniętych zabrudzeń typu resztki mydła i cytostatyków z wydalin ludzkich. Odpowiedni do wody o każdym stopniu twardości. op 90

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat alkoholowy, gotowy do użycia, bezbarwny, przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; -na bazie alkoholi; bez chlorheksydyny i związków amoniowych z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (pod obserwacją lekarza), posiadający natychmiastowe i przedłużone działanie ; skuteczny na B,Tbc,V .Produkt leczniczy. Opakowania 250ml z atomizerem. op 900
2 J.w. Opakowanie do 1L op 260
3 Preparat alkoholowy, gotowy do użycia, barwiony, przeznaczony do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnymi , punkcjami i iniekcjami; -na bazie alkoholi; bez chlorheksydyny i związków amoniowych, jodu i jego związków, barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (pod obserwacją lekarza), posiadający natychmiastowe i przedłużone działanie ; skuteczny na B,Tbc,V .Produkt leczniczy. Opakowania 250ml z atomizerem. op 100
4 J.w. Opakowanie do 1L Litr 240
5 Gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków ( jak barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe,chlorheksydyna ikwasy organiczne); pH 5,5; dezynfekcja higieniczna 30 s ;dezynfekcja chirurgiczna90s; spektrum: bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 14476; opakowania  1000ml; produkt leczniczy op 400
6 Łagodna emulsja do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk o pH 5,5; z zawartością APG, białek powierzchniowo czynnych, betainy oraz alantoiny łagodzącej podrażnienia skóry; bez zawartości związków alkalicznych, mydła, barwników, kwasu cytrynowego, fenoksyetanolu oraz pochodnych biguanidyny i chlorheksydyny; hipoalergiczny;  opakowanie 1000ml  kosmetyk. op 1 000
7 Wodny roztwór PVP – jodu. Uniwersalny roztwór do wszelkiego rodzaju dezynfekcji u pacjentów. Nadający się do dezynfekcji skóry i błon śluzowych – w zależności od stężenia. Szerokie spektrum działania na bakterie ( w tym MRSA), prątki, pierwotniaki, grzyby, wirusy, spory. Opakowanie = 1L. op 160
8 Dozownik łokciowy kompatybilny z pozycją 5 i 6 op 40
9 Na czas obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia urządzenia do kontroli skuteczności dezynfekcji rąk , które może być wykorzystane  przy świetle dziennym ( komora do wkładania rąk wyposażona w lampę UV zasilaną 220-240V wraz z płynem zawierającym czynnik fluorescencyjny 20 but. a' 500 ml op 1
10 Środek płuczący do basenów ze zmiękczaczem do urządzeń dezynfekcyjnych i czyszczących z automatycznymi urządzeniami dozującymi. Zapobiegający osadzaniu się wapnia w generatorach pary, na naczyniach, w komorze płuczącej i w przewodach rurowych. Skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody. Rekomendowany przez producenta do myjni MEIKO. Opakowanie a 5L. op 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Preparat przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, pierwotniakobójczym, wirusobójczym w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV i HIV. Preparat autosterylny. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny od przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się
dostać ponownie do roztworu. 100 g roztworu zawiera:10,4 g etanolu (96%); 1,67 g roztworu nadtlenku wodoru (30%); 1,50 g roztworu dwuglukonianu chlorheksydyny (20%). Opak. 1000ml" op 240
2 "Preparat przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, pierwotniakobójczym, wirusobójczym w stosunku do wirusa Herpes Simplex, inaktywuje wirusy HBV i HIV. Preparat autosterylny. Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny od przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się
dostać ponownie do roztworu. 100 g roztworu zawiera:10,4 g etanolu (96%); 1,67 g roztworu nadtlenku wodoru (30%); 1,50 g roztworu dwuglukonianu chlorheksydyny (20%). Opak. 500Ml" op 60

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat alkoholowy, gotowy do użycia, bezbarwny, przeznaczony do odkażania skóry przed iniekcjami, zakładaniem wkłuć centralnych, pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami, do dezynfekcji zewnętrznych elementów wkłuć centralnychi obwodowych, zawierający 70% alkohol etylowy i 2% roztwór chlorheksydyny, skuteczny na bakterie, grzyby, prątki, wirusy do 1 min. Wymagany status produktu leczniczego. Opakowanie butelka z atomizerem 250ml. op 130

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, nasączony 70% alkoholem, pojedynczo pakowany w formie saszetki. Opakowanie = 100saszetek. op 1 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, nasączony 70% alkoholem, pojedynczo pakowany w formie saszetki. Rozmiar 8-9x11-12cm. Jałowe Opakowanie = 100saszetek. op 650

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Antybakteryjny preparat do kąpieli skóry pacjenta przed operacjami i zabiegami chirurgicznymi – zawierający roztwór chlorheksydyny. Płyn posiada neutralne ph dla skóry, zawiera środki zmiękczające i nawilżające, które odżywiają skórę głowy bez podrażnienia. Zakres działania: B (w tym MRSA, Clostridium difficile),F w czasie 1min. Produkt leczniczy. Opakowanie 500ml . op 40

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Antybakteryjny czepek do mycia włosów na sucho bez użycia wody. Wyrób medyczny, zawiera substancje odżywiające skórę głowy; prowitamina B5, witamina E, aloes . Opakowanie pojedyncze całkowicie izolowane zamknięcie umożliwiające podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. szt. 400

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Jednorazowa, gotowa do użycia gąbka lub rękawica nasączona roztworem chlorheksydyny 2% lub 4% szt. 3 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Opakowanie = 250-300ml op 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Mydło do mycia rąk. Opakowanie 5L; op 130

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie 1L system zamknięty (mogący być użyty w dozownikach metalowych typu dispenso, będących na wyposażeniu szpitala). Zamawiający wymaga badania potwierdzającego hypoalergiczność preparatu. op 1400
2 Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie 1L butelka z pompką. Zamawiający wymaga badania potwierdzającego hypoalergiczność preparatu. op 200
3 Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie 500ml butelka z pompką. Zamawiający wymaga badania potwierdzającego hypoalergiczność preparatu. op 160
4 Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie 5L kanister. Zamawiający wymaga badania potwierdzającego hypoalergiczność preparatu. op 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Tiksotropowy żelowy hypoalergiczny o neutralnym dla skóry pH, preparat na bazie alkoholu etylowego (57g/100g) oraz alkoholu izopropylowego (6g/100g), bez zawartości barwników, dodatkowych substancji zapachowych, bisabololu, chlorheksydyny, biguanidu i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B(MRSA), F, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V(Noro, Adeno i Polio) w czasie do 30 sekund. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami wykonanymi zgodnie z normami: PN-EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 1275, EN 14348, EN 1447. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 90 sekund. W opakowaniach o pojemności 1L – system zamknięty (mogący być użyty w dozownikach metalowych typu dispenso będących na wyposażeniu szpitala). (Oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo do 200 dozowników w razie potrzeby zamawiającego). op 2400
2 J.w. Opakowanie 1000ml Butelka z pompką op 200
3 J.w. opakowanie 500ml butelka z pompką pasująca do uchwytów metalowych zawieszanych na łóżka pacjentów. op 650
4 J.w. Opakowanie 5000ml op 100
5 J.w. Opakowanie 1000ml bez pompki op 600

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chloryn sodu 7,5% - roztwór o stałym stężeniu do wytwarzania dwutlenku chloru, celem uzdatniania wody. Opakowanie 20-30kg kg 300
Kwas solny 9% - kwaśny komponent o stałym stężeniu do wytwarzania dwutlenku chloru. Opakowanie 20-30kg kg 300

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat do termochemicznej dezynfekcji urządzeń do hemodializy. Przeznaczony do przygotowania roztworu kwasu cytrynowego stosowanego do usuwania wapnia i osadów magnezu z obwodu płynu dializatora. Pakowany we wkłady. Każdy wkład zawierający min. 32g sproszkowanego bezwodnego kwasu cytrynowego. Opakowanie po 33 wkłady. op 10
2 "Preparat do termochemicznej dezynfekcji urządzeń do hemodializy. Jednoczesna dezynfekcja, czyszczenie i odkamienianie w urządzeniach do dializy i uzdatniania wody. SKŁAD: nadtlenek wodoru, kwas octowy, kwas nadoctowy, kwasy mineralne, substancje pomocnicze. Działa/ rozcieńczany przez urządzenie: Bakteriobójczo - w czasie 5 min.; Prątkobójczo - w czasie 10 min.; Grzybobójczo - w czasie 10 min.; Wirusobójczo – w czasie 10 min.; Sporobójczo - w czasie 10 min.; Niszczy czynniki gorączkotwórcze. Opakowanie: Kanister a 5l
" op 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat dwuczęściowy, opakowanie: baza 4,75l + aktywator 250ml, do wielokrotnego użytku, do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i narzędzi medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, aktywność roztworu roboczego: 7 dni lub 70 cykli, kontrola aktywności za pomocą pasków testowych. Spektrum: 2-5 min: B, V, F, Tbc. Dla S 2 minuty – warunki czyste i brudne – redukcja powyżej 7 log. Biodegradowalny. Wyrób medyczny. op 340
2 Paski do w/w preparatu a 20sztuk op 20
3 Trójenzymatyczny preparat do mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów medycznych. Zawiera enzymy: peptydaza, lipaza i amylaza. Skuteczny do mycia w niskich temperaturach i szerokim zakresie zasadowego pH. Nie powoduje korozji. Do mycia automatycznego w myjniach endoskopowych, myjniach ultradźwiękowych i mycia ręcznego. Wyrób medyczny. Opakowanie 1L, koncentrat. op 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat do termochemicznej dezynfekcji urządzeń do hemodializy. W 100 g – jednowodny kwas cytrynowy - 21,0G, kwas jabłkowy, kwas mlekowy. Wartość pH 1,7 – 2,0. Rozcieńcza i wypłukuje pozostałości krwi, rozpuszcza krew, odwapnia, doskonale usuwa CaCo3 , dezynfekuje i dekalcyfikuje. Dzięki połączeniu naturalnych komponentów ulega 100% biodegradacji w środowisku, brak toksyn, dodatkowych stabilizatorów, kolorantów, środków żrących. Stosowany jako 3% roztwór w temp. większej niż 60 st. C, działa: bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo – WZW typ B,C wirus HIV- cząstki HBV. Opakowanie: Kanister a 5l op 220

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudno dostępnych powierzchni. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAC, związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.  Skład: etanol, 2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: F (C. Albicans) w czasie do 15 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, B (w tym MRSA), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex), Rota, Noro w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym.Wyrób medyczny. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem 1L op 1 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. W dwóch wersjach zapachowych: neutralny i teatonic. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAC, związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.  Skład: etanol, 2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: F (C. Albicans) w czasie do 15 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, B (w tym MRSA), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex), Rota, Noro w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym.Wyrób medyczny. Opakowanie butelka ze spryskiwaczem 1L op 400
2 Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propan-2-olu i glukonianu chlorheksydyny. Preparat zawierający w swoim składzie glicerynę. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V( HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex).Dezynfekcja higieniczna w 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna w 90 sekund, przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz. pH 7,3 – 7,8. Wirus rota 45 s. Produkt biobójczy - załączyć do oferty pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Opakowanie butelka 1L op 100
3 J.w. Opakowanie 500ml op 600
4 J.w. Opakowanie 5000ml op 30
5 Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawierający glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie - załączyć do oferty. Opakowanie butelka 500ml op 200
6 J.w. Opakowanie 5000ml op 10
7 Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiadający właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niwelujący uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazujący działanie osłaniające, szybko się wchłania. Zawierający witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Posiadający badania dermatologiczne- załączyć do oferty. Opakowanie 100ml op 100
8 Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Wykazujący działanie bakteriostatyczne. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania dla warunków brudnych: B ( w tym MRSA),F (C. Albicans) ,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Adeno, Polio), Tbc EN 14348, EN 14563 (M. Terrae, M. Avium) w czasie do 15 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 1 L ze spryskiwaczem. op 10
9 Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Preparat z możliwością stosowania do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradzwiękowych. Preparat na bazie diamin, czwratorzędowych związków amonowych, zawierający proteazę o doskonałych właściwościach myjących, rozpuszczającą zanieczyszczenia białkowe. Możliwość stosowania produktu do narzędzi ze stali szlachetnej, miedzi, niklu, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Spektrum i czas działania dla warunków brudnych: B, F (C. Albicans) , V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Adeno), Tbc EN 14348, EN 14563 (M. Terrae i M. avium) - 0,5% w 30 min., Polio 1% w 15 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 1L z dozownikiem op 20
10 Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. op 100
11 Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu na bazie amin oraz QAV. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Puszka a 100sztuk op 100
12 Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni sprzętów medycznych, łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej, trudno dostępnych powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Mogą być używane do dezynfekcji końcówek stomatologicznych, wycisków sylikonowych. Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Chusteczki o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejpfrutowym zapachu. Wymiary: 13x20 cm, gramatura 23 g/cm2. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: B ( w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), Rota w czasie od 30 sekund, Adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Preparat nasączający posiada opinię producenta materiałów obiciowych Famed lub równoważną. Puszka a 100 sztuk op 100
13 Gotowa do użycia bezalkoholowa pianka przeznaczona do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, na bazie amin i QAV. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Z możliwością stosowana na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp. Nie zawierający aldehydów i fosforanów. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V ( HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola) w czasie 1min, Tbc (M. terrae) w czasie 5 min. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem op 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Bogaty w składniki odżywcze krem typu W/O do pielęgnacji skóry rąk osób narażonych na częsty kontakt z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi. Zawierający w składzie koktajl naturalnych substancji odżywiających i nawilżających, które wspomagają szybszą regenerację płaszcza lipidowego tworząc naturalną osłonę: witaminy A,E i C, glicerynę. Substancje w postaci kwasu hialuronowego oraz mocznika wspomagające regenerację płaszcza lipidowego. Nie zawierający parabenów, wosku pszczelego i kolagenu. Opakowanie 500ml dostosowane do dozowników typu Dermados. Klasa produktu kosmetyk, wpis do CPNP. Butelka a 500ml z pompką op 160
2 J.w. Opakowanie 1L system zamknięty (mogący być użyty w dozownikach metalowych typu dispenso, będących na wyposażeniu szpitala). op 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Rękawiczki nasączone antybakteryjną emulsją, przeznaczone do mycia ciała bez użycia wody. Na bazie specjalnie dobranych substancji pielęgnujących, delikatnych dla skóry związków powierzchniowo czynnych i dichlorowodorku oktenidyny. Dopuszczony do stosowania u dzieci i wcześniaków. Opakowanie a 10sztuk op 60

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Środek dezynfekujący oparty na 12% nadtlenku wodoru; środek dezynfekcyjny bezzapachowy; gotowy do użycia roztwór wodny; środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%; działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze; użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni. Opakowania: butelka o pojemności 1 litra. Produkt biobójczy. Kompatybilny z urządzeniem Nocospray będącym na wyposażeniu szpitala. op 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 30

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Środek dezynfekujący oparty na 6% nadtlenku wodoru; środek dezynfekcyjny bezzapachowy; gotowy do użycia roztwór wodny; środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%; działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze; użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni. Opakowania: butelka o pojemności 1 litra. Produkt biobójczy. Kompatybilny z urządzeniem Nocospray będącym na wyposażeniu szpitala. op 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 31

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Środek przeznaczony do dezynfekcji powietrza, gładkich (nieporowatych) powierzchni, materiałów, elementów wyposażenia - również tych, które mają kontakt z żywnością. Roztwór dezynfekcyjny o szerokim działaniu - bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy i sporobójczy, działający natychmiastowo. Substancja czynna: nadtlenek wodoru 7%. Preparat do użytku profesjonalnego, biodegradujący w ponad 99%. Opakowanie: butelka 1 l. Preparat przeznaczony do użycia z urządzeniem HYSPRAY. op 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 32

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych, spectrum B,F,V. Wodny roztwór zawierający 100mg jodowanego powidonu w 1ml. Produkt leczniczy. Opakowanie 1000ml op 60
2 Preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych, spectrum B,F,V. Wodny roztwór zawierający 100mg jodowanego powidonu w 1ml. Produkt leczniczy. Opakowanie 30ml op 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 33

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,1% do 0,5%. Szerokie zastosowanie – mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz w myjniach‑dezynfektorach.  Wartość pH* (koncentrat) 20 ºC - 8 , Wartość pH* (roztwór, 1 – 5 ml/l) 20 ºC - 7,25 . Szybkie działanie – już po 1 min. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie 1000ml op 400
2 Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,1% do 0,5%. Szerokie zastosowanie – mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz w myjniach‑dezynfektorach.  Wartość pH* (koncentrat) 20 ºC - 8 , Wartość pH* (roztwór, 1 – 5 ml/l) 20 ºC - 7,25 . Szybkie działanie – już po 1 min. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie 5000ml op 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 34

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Preparat myjąco-dezynfekujący do maszynowego reprocesowania endoskopów w myjni dezynfektorze MEDIVATORS ISA, niskopieniący o pH 7,5 (+/- 1,0), kompatybilny z endoskopami różnych producentów. PRZEZNACZENIE: mycie maszynowe w myjni dezynfektorze MEDIVATORS ISA oraz mycie manualne; Zawierający w swoim składzie m.in.: min. cztery enzymy, związki powierzchniowo czynne, DPTA; STĘŻENIE: maksymalne dozowanie 2,5 ml/litr; KOMPATYBILNOŚĆ: potwierdzenie wystawione przez producenta urządzenia potwierdzające możliwość współpracy oferowanych środków z myjnią MEDIVATORS ISA bez konieczności modyfikacji zwalidowanych programów; oferowane preparaty muszą umożliwiać podłączenie do myjni bez modyfikacji oryginalnego przyłącza; OPAKOWANIE ZBIORCZE: 2x5 litrów op 5
2 PRZEZNACZENIE: sterylizacja i dezynfekcja wysokiego poziomu w myjni dezynfektorze; MEDIVATORS ISA oraz dezynfekcja manualna; SPEKTRUM: aktywności sporobójcza, prątkobójcza, wirusobójcza, grzybobójcza; do dezynfekcji endoskopów i urządzeń medycznych zarówno inwazyjnych jak i nieinwazyjnych. Zawierający w swoim składzie m.in. kw. nadoctowy, kw. octowy, nadtlenek wodoru, wodorotlenek sodu oraz składniki obojętne (stabilizatory, bufory, środki antykorozyjne); CZAS KONTAKTU/SPEKTRUM: Sterylizacja zgodnie z EN ISO 14937 osiągana w urządzeniu w temperaturze 25st.C(+/-5st.C) w czasie do 10 minut; środek jednokrotnego użycia. KOMPATYBILNOŚĆ: potwierdzenie wystawione przez producenta urządzenia potwierdzające możliwość współpracy oferowanych środków z myjnią MEDIVATORS ISA bez konieczności modyfikacji zwalidowanych programów. Oferowane preparaty muszą umożliwiać podłączenie do myjni bez modyfikacji oryginalnego przyłącza; OPAKOWANIE ZBIORCZE: 2x10 litrów. op 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 35

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Płyny środek do intensywnego mycia. Przeznaczony m.in. do naczyń sanitarnych oraz obuwia operacyjnego. Bezbarwny, wysoko alkaliczny. Może być stosowany do wody o każdym stopniu twardości. Zawiera w swoim składzie: fosfoniany <5 % oraz polikarboksylan <5 %. Nie zwiera w swoim składzie: Kwasu nitrylotrioctowego oraz chloru. pH produktu: 14. Gęstość: 1,3 g/ml. Dozowanie: 1,0 – 5,0 g/ml. Kompatybilny z preparatem płuczącym. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Meiko. op 20
2 Płyny środek przeznaczony do płukania, przyśpieszający suszenie i redukujący tworzenie się piany. Przeznaczony m.in. do naczyń sanitarnych oraz obuwia operacyjnego Dozowanie 0,1-0,5 g/l, skład: >30% niejonowych tenzydów, <5% środków konserwujących. Kompatybilny z preparatem myjącym. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Meiko. op 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

L.p. NAZWA KRYTERIUM WAGA Pkt.

1 . CENA 60 pkt.
2. Termin dostawy 20pkt.
3 Termin ważności 20pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w niniejszej SWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ.
11.2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 do SWZ.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

Lp. Wymagany dokument
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokładne opisy katalogowe zawierające instrukcje użytkowania w języku polskim oferowanych preparatów zawierające dokładne instrukcje sporządzania roztworu roboczego, spektrum biobójcze i czas ekspozycji
Aktualne karty charakterystyki
Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2021 poz. 1565.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy)
Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2021 poz. 1565.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokładne opisy katalogowe zawierające instrukcje użytkowania w języku polskim oferowanych preparatów zawierające dokładne instrukcje sporządzania roztworu roboczego, spektrum biobójcze i czas ekspozycji
Aktualne karty charakterystyki
Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2021 poz. 1565.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy)
Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2021 poz. 1565.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty.
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.
Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem –załącznik nr 3 do SWZ
pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;
Dokładne opisy katalogowe zawierające instrukcje użytkowania w języku polskim oferowanych preparatów zawierające dokładne instrukcje sporządzania roztworu roboczego, spektrum biobójcze i czas ekspozycji
Aktualne karty charakterystyki
Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2021 poz. 1565.) i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy)
Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2021 poz. 1565 ze zm.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2)Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3)ustanowionego pełnomocnika oraz 4) zakres jego umocowania.
13.3. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
13.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
13.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale
9, Zamawiający będzie oceniał łącznie.
13.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy w zakresie:
1) wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 5, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.
2) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, a o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto;
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w zakresie łącznej wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 5 umowy.
4) numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania – w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi przejściowy brak produktu, przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości pakietu i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.
5) dopuszcza się następujące zmiany cen jednostkowych brutto:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; Aktualna stawka VAT będzie stosowana od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.