eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydułtowy › Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap IVOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” – etap IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Rydułtowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Terroru 36

1.5.2.) Miejscowość: Rydułtowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-280

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324537411

1.5.8.) Numer faksu: 324537410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rydultowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydultowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” – etap IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-402abf1e-38c1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015788/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" w ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu)
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy posługiwać się znakiem
sprawy względnie ID postępowania.
3. Korzystanie z serwisu (platformy) wymaga zapoznania się Regulaminem dla Użytkowników (Wykonawców) dostępnego na portal_
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu)
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy
posługiwać się znakiem sprawy względnie ID postępowania. 3. Korzystanie z serwisu (platformy) wymaga zapoznania się
Regulaminem dla Użytkowników (Wykonawców) dostępnego na portal_https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy.4. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co
najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Szyfrowanie
danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.5. Kodowanie i czas: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na platformie nie
jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest przechowywany na osobnym szyfrującym serwerze i zaszyfrowany. Możliwość pobrania
plików przez Zamawiającego następuje po upłynięciu terminu otwarcia ofert oraz ich odszyfrowaniu w systemie. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w
kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty". 6. Komunikacja przez "Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do
treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanego
katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. Zamawiający,
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program
Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowy opis został zawarty w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, 2) inspektor ochrony danych jest dostępny pod numerem (032 4537480) oraz pod adresem e-mail iod@rydultowy.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji przewidzianym dla projektów współfinansowanych ze środków UE, tj.: zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady 1303/2013 oraz aktualnymi wytycznymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO. Udostępnianie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych: b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BP.271.000029.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, tj: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach –część IV (budynek przy ul. Raciborskiej 242). W przedmiotowym budynku będzie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.18 cm i  współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,038 W/m2K. Ściany zewnętrzne piwnic ocieplone styrodurem o gr. 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,032 W/m2K. Ściany zewnętrzne na długości galerii docieplone płytą rezolową o gr. 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,020 W/m2K. Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplony styropapą o gr. 22 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,038 W/m2K. Przewiduje się wymianę stolarki okiennej, z zapewnieniem współczynnika przewodzenia ciepła 0,9 W/m2K oraz drzwi zewnętrznych o współczynniku przewodzenia ciepła 1,3 W/m2K. Poza wyżej wymienionym, w budynku przewiduje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.
PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU - Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, jednoklatkowym, częściowo podpiwniczonym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej o grubości ścian zewnętrznych: 30,40,50cm. Ściany zewnętrzne od wewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, od strony zewnętrznej tynk. Ściany wewnętrzne murowane z cegieł pełnych i dziurawek na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Grubość ścian wynosi 38,25,12cm. Stropodach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Stropodach jednospadowy nad częścią niską o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Stropy międzykondygnacyjne drewniane. Strop nad piwnicą stalowo- ceramiczny. Budynek wyposażony jest w: kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, instalację elektryczną.
Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi przy Raciborskiej 242 w Rydułtowach wraz z remontem budynku gospodarczego” dla zadania p.n : „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty demontażowe,
3) izolację i ocieplenie ścian fundamentów i piwnic,
4) remont elewacji – docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z otynkowaniem,
5) remont elewacji części gospodarczej, tynkowanie i malowanie ścian,
6) hydrofobizację powierzchni do wys. 2,4 m wokół budynku,
7) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,
8) zamurowanie okien zsypowych,
9) remont galerii wraz z wymianą balustrady,
10) remont schodów zewnętrznych,
11) wymianę obróbek blacharskich parapetów,
12) wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
13) wymianę rynien i rur spustowych,
14) wymianę stolarki okiennej,
15) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
16) wygospodarowanie pomieszczenia wymiennikowni,
17) wymianę elementów konstrukcji więźby dachowej,
18) docieplenie oraz remont stropodachu z wymianą pokrycia (brak konieczności wykonywania komunikacji dachowej ze względu na niską wartość spadku dachu),
19) wymianę obróbek blacharskich,
20) remont kominów,
21) wymianę obróbek blacharskich kominów,
22) remont i wykonanie opaski wokół budynku, wraz z odtworzeniem nawierzchni wokół budynku,
23) roboty wykończeniowe i naprawcze po robotach wewnątrz budynku,
24) remont oraz wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,
25) modernizację systemu grzewczego - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,
26) modernizację instalacji elektrycznej w zakresie związanym z termomodernizacją,
27) podłączenie kuchenek elektrycznych,
28) wykonanie instalacji AZART,
29) wymianę instalacji odgromowej,
30) montaż 2 budek zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną,
31) prace towarzyszące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

44220000-8 - Stolarka budowlana

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, tj: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach –część IV (budynek przy ul. Raciborskiej 244). W przedmiotowym budynku będzie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.18 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,038 W/m2K. Ściany zewnętrzne piwnic ocieplone styrodurem o gr. 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,032 W/m2K. Ściany zewnętrzne w przejściu docieplone płytą rezolową o gr. 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,020 W/m2K. Strop nad częścią niską ocieplony styropapą o gr. 22 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,038 W/m2K. Dach – połacie dachowe docieplone wełną mineralną o gr. 26 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,039 W/m2K. Płaskie płaszczyzny dachu docieplone wełną mineralną o gr. 23 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,039 W/m2K. Strop nad przejściem docieplony wełną mineralną o gr. 22 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,039 W/m2K. Przewiduje się wymianę stolarki okiennej, z zapewnieniem współczynnika przewodzenia ciepła 0,9 W/m2Koraz drzwi zewnętrznych o współczynniku przewodzenia ciepła 1,3 W/m2K. Poza wyżej wymienionym, w budynku przewiduje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.
PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU - Przedmiotowy budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w części jest przeznaczony pod działalność usługową. Ponadto jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, jednoklatkowym, częściowo podpiwniczonym. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej o grubości ścian zewnętrznych 35, 44, 58 cm. Ściany zewnętrzne od wewnątrz wykończone tynkiem cem.-wap., od strony zewnętrznej tynk. Ściany wewnętrzne murowane z cegieł pełnych i dziurawek na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Grubość ścian wynosi 38, 25 i 12 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Stropodach nad częścią niską o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Stropy międzypiętrowe drewniane. Strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny. Budynek wyposażony jest w: kanalizację sanitarna, instalację wodociągową, instalację elektryczną.
Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi przy Raciborskiej 244 w Rydułtowach” dla zadania p.n „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty demontażowe,
3) izolację i ocieplenie ścian fundamentów i piwnic,
4) remont elewacji – docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z otynkowaniem,
5) hydrofobizację powierzchni do wys. 2m wokół budynku,docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,
6) remont schodów zewnętrznych,
7) wymianę obróbek blacharskich parapetów,
8) wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
9) wymianę rynien i rur spustowych,
10) wymianę stolarki okiennej,
11) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
12) wygospodarowanie pomieszczenia wymiennikowni,
13) wymianę elementów konstrukcji więźby dachowej,
14) docieplenie płaskich płaszczyzn dachu nad pomieszczeniami,
15) ocieplenie skosów połaci dachowych,
16) ocieplenie stropu nad przejściem,
17) docieplenie oraz remont dachu z wymianą pokrycia i wyłazów wraz z projektowaną komunikacją dachową,
18) wymianę obróbek blacharskich,
19) remont kominów,
20) wymianę obróbek blacharskich kominów,
21) remont i wykonanie opaski wokół budynku, wraz z odtworzeniem nawierzchni wokół budynku,
22) montaż drabiny zewnętrznej,
23) likwidację naświetli oraz zsypów, zamurowanie otworów, zasypanie,
24) remont oraz wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,
25) roboty wykończeniowe i naprawcze po robotach wewnątrz budynku,
26) modernizację systemu grzewczego - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,
27) modernizację instalacji elektrycznej w zakresie związanym z termomodernizacją,
28) podłączenie kuchenek elektrycznych,
29) wykonanie instalacji AZART,
30) wymiana instalacji odgromowej,
31) montaż 2 budek zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną,
32) prace towarzyszące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

44220000-8 - Stolarka budowlana

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określa SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, tj: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach –część IV (budynek przy ul. Raciborskiej 427). W przedmiotowym budynku będzie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.18 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,038 W/m2K. Ściany zewnętrzne piwnic ocieplone styrodurem o gr. 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,032 W/m2K. Strop nad częścią niską ocieplony granulatem z wełny mineralnej o gr. 24 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,042 W/m2K. Dach – połacie dachowe docieplone wełną mineralną o gr. 26 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,039 W/m2K. Płaskie płaszczyzny dachu docieplone wełną mineralną o gr. 24 cm i współczynniku przewodzenia ciepła co najmniej 0,039 W/m2K. Przewiduje się wymianę stolarki okiennej, z zapewnieniem współczynnika przewodzenia ciepła 0,9 W/m2K oraz drzwi zewnętrznych o współczynniku przewodzenia ciepła 1,3 W/m2K. Poza wyżej wymienionym, w budynku przewiduje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU - Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, jednoklatkowym, częściowo podpiwniczonym. Budynek jest przeznaczony w części pod działalność usługową. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej o grubości ścian zewnętrznych 30, 45, 60 cm. Ściany zewnętrzne od wewnątrz wykończone tynkiem cem.-wap., od strony zewnętrznej tynk. Ściany wewnętrzne murowane z cegieł pełnych i dziurawek na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Grubość ścian wynosi 38, 25 i 12 cm. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Stropy międzypiętrowe drewniane. Strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny. Budynek wyposażony jest w: kanalizację sanitarną, instalację wodociągową,instalację elektryczną. Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą wraz z robotami towarzyszącymi przy Raciborskiej 427 w Rydułtowach” dla zadania p.n „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty demontażowe,
3) izolacja i ocieplenie ścian fundamentów i piwnic,
4) remont elewacji – docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z otynkowaniem,
5) projektowana hydrofobizacja powierzchni do wys. 2m wokół budynku,
6) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,
7) wymianę obróbek blacharskich parapetów,
8) wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
9) wymianę rynien i rur spustowych,
10) wymianę stolarki okiennej,
11) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
12) wydzielenie ścianami działowymi w istn. pom. magazynowym pom. wymiennikowni,
13) wymianę elementów konstrukcji więźby dachowej,
14) ocieplenie skosów połaci dachowych,
15) docieplenie oraz remont stropodachu z wymianą pokrycia (wykonanie komunikacji dachowej nie jest konieczne ze względu na niski procent nachylenia dachu),
16) wymianę obróbek blacharskich,
17) remont kominów,
18) wymianę obróbek blacharskich kominów,
19) remont i wykonanie opaski wokół budynku, wraz z odtworzeniem nawierzchni wokół budynku,
20) remont oraz wykonanie odpowiedniej wymaganej wentylacji w pomieszczeniach budynku,
21) roboty wykończeniowe i naprawcze po robotach wewnątrz budynku,
22) modernizację systemu grzewczego - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.,
23) modernizację instalacji elektrycznej w zakresie związanym z termomodernizacją,
24) podłączenie kuchenek elektrycznych,
25) wykonanie instalacji AZART,
26) wymianę instalacji odgromowej,
27) montaż 2 budek zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną,
28) prace towarzyszące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

44220000-8 - Stolarka budowlana

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4, tj: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach –część IV (budynek przy ul. Ofiar Terroru 78). W przedmiotowym budynku będzie wykonana instalacja c.o. i c.w.u. do podgrzewania c.w.u., odgromowa wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz wymagana wentylacja w pomieszczeniach budynku. Przewiduje się również wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz roboty związane z dostosowaniem pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy Poza wyżej wymienionym, w budynku przewiduje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.
PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU - Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, dwuklatkowym, częściowo podpiwniczonym. Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Dach drewniany. Stropy międzypiętrowe drewniane. Strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny. Budynek wyposażony jest w: kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, instalację elektryczną.
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmująca część elektryczną oraz sanitarną dla zadania p.n „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” – budynek przy ul. Ofiar Terroru 78.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty demontażowe,
3) doprowadzenie zasilania do projektowanego węzła cieplnego,
4) wykonanie instalacji odgromowej,
5) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
6) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
7) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
8) prace towarzyszące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym, okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku - warunek dotyczy zadań nr 1 -3
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym, okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą wykonaniu instalacji centralnego ogrzewaniu w budynku – dotyczy zadania nr 4.

c) zdolność zawodowa w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia opis warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem:

◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – dotyczy zadań 1-3,
◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych- dotyczy zadań 1-4
◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - dotyczy zadań 1-4

Zamawiający uzna również uprawnienia osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jeżeli ich kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.). Zamawiający dopuszcza również wykazanie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez osoby, które legitymują się uprawnieniami budowlanymi nabytymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów w myśl przepisu art. 104 ustawy Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
◦ art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
◦ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
◦ art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
◦ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
◦ art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
◦ art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres 5 lat liczy się wstecz od upływu terminu składania ofert,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty – wg wzoru na załączniku nr 1 w zależności od liczby zadań,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie wg wzoru na załączniku nr 5 (uwaga dotyczy tylko konsorcjum/spółki cywilnej),
3) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich (wzór własny),
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy,
5) dowód wpłaty lub wniesienia wadium,
6) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Stosownie do przepisu art. 97 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla zadań 1 do 3 w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) dla każdego zadania. Dopuszcza się możliwość wniesienia kwoty, która stanowi sumę kwot wadium dla poszczególnych zadań w zależności na ile części Wykonawca zamierza złożyć ofertę. Dla zadania 4 nie ustanawia się obowiązku wniesienia wadium. Zasady i formy wnoszenia wadium określa szczegółowo ustawa Pzp i SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna, Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do oferty dokumentów np. umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
4. Zamawiający rezygnuje z ustalenia odmiennego określenia wymagań co do realizacji zamówienia dla konsorcjum.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy wg wzoru na załączniku nr 5.
7. Wykonawcy wstępujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określają szczegółowo projekty umów dla poszczególnych zadań.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji 4 budynków komunalnych : tj.: dla budynków przy ul. Raciborskiej 242, 244 i 427 oraz przy ul. Ofiar Terroru 78 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach –część IV. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania obejmujące po jednym budynku:
1) „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach – budynek przy ul. Raciborskiej 242”,
2) „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach – budynek przy ul. Raciborskiej 244”,
3) „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach – budynek przy ul. Raciborskiej 427”,
4) „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach – budynek przy ul. Ofiar Terroru 78”.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej,
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej,
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej.
6. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5
7. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 5, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający do wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.