eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stare Babice › Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare BabiceOgłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Babice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Stare Babice

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starebabice.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a9ba85e-38e1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020210/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZiF.271.39.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Blizne Jasińskiego
w gminie Stare Babice w zakresie nw. zadań:
1) Zadanie nr 1 – budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Reja i ul. Kościuszki w miejscowości Blizne Jasińskiego, ok. 342
mb;
2) Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Reja i ul. Kościuszki w miejscowości Blizne Jasińskiego, ok. 343
mb;
3) Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego, ok.
635 mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dla części 1 Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót i czynności podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 600 000 zł netto i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Stare Babice i
Blizne Jasińskiego w gminie Stare Babice w zakresie. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj
wybuduj”, na jego zakres składają się nw. zadania:
1) Zadanie nr 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mizikowskiego w Starych Babicach, ok. 1265 mb;
2) Zadanie nr 2 – Budowa spinki wodociągowej w ul. Maczka, Kalinowa i Pohulanka w m. Stare Babice, ok. 112+35 mb;
3) Zadanie nr 3 – Budowa przewodu ciśnieniowego doprowadzającego ścieki do pompowni "Miła", ok. 450 mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Dla części 2 Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót i czynności podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 800 000 zł netto i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części 3 jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Babicach w zakresie układów
automatyki i zasilania energetycznego obejmującą:
1) dostawę, montaż i zaprogramowanie sterowników i paneli operatorskich;
2) dostawę, montaż i instalację zestawów pomiarowych tlenu na reaktorze biologicznym;
3) dostawę, montaż i instalację nowego agregatu prądotwórczego oraz demontaż starej jednostki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla zadania 1 i 2

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla zadania 3

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna i zawodowa dla część 1 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane (w ramach odrębnych umów), polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej, o długości co najmniej 500 m każda robota w tym co najmniej w ramach jednej sieci Wykonawca wykonał przepompownię ścieków oraz co najmniej dwie roboty budowlane (w ramach odrębnych umów) polegające na budowie sieci wodociągowej, o długości co najmniej 500 m każda robota oraz
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (lub tożsamy zakres na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiadającym doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień) w kierowaniu robotami na co najmniej dwóch (w ramach odrębnych umów) budowach sieci kanalizacyjnej i co najmniej dwóch (w ramach odrębnych umów) budowach sieci wodociągowej;
2. Zdolność techniczna i zawodowa dla część 2 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane (w ramach odrębnych umów), polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub deszczowej, o długości co najmniej 500 m każda robota oraz co najmniej dwie roboty budowlane (w ramach odrębnych umów), polegające na budowie sieci wodociągowej, o długości co najmniej 500 m każda robota oraz
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz posiadającym doświadczenie w projektowaniu w charakterze projektanta (po uzyskaniu uprawnień) co najmniej jednej sieci kanalizacyjnej oraz co najmniej jednej sieci wodociągowej oraz
3) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (lub tożsamy zakres na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiadającym doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień) w kierowaniu robotami na co najmniej dwóch (w ramach odrębnych umów) budowach sieci kanalizacyjnej oraz na co najmniej dwóch (w ramach odrębnych umów) budowach sieci wodociągowej;
3. Zdolność techniczna i zawodowa dla część 3 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy monterem posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
a) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
b) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
c) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
d) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
e) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt a-d powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdziałem IV
SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem IV
SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z rozdziałem IV
SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Formularz materiały i urządzenia równoważne oraz dokumenty potwierdzające równoważność (np. karty katalogowe, etykiety, informacje o produkcie itp.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
1) dla części 1 zamówienia – 10 000 zł;
2) dla części 2 zamówienia – 10 000 zł;
3) dla części 3 zamówienia – 5 000 zł;
zgodnie z rozdziałem XI SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z rozdziałem VII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 14 projektowanych postanowień umowy - Załączniki 2a - 2c do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania w szczególności: opis przedmiotu zamówienia i warunki jego wykonania, podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, rodzaje oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca
musi złożyć, kryteria oceny ofert dostępne, informacje dotyczące RODO są w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.