eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302067654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bukowska 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-811

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 261577204

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 14wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9634e515-38dd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042263/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będacych na zaopatrzeniu 14 WOG

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/14wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/14wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiający
a Wykonawcami, w szczególności: składanie ofert, przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/14wog
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową a także przystąpienie
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest uzależnione
od uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania
z usług Platformy zakupowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. Regulamin Portalu
e-Usług – Platformy zakupowej dostępny z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
2. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy zakupowej przez Wykonawców konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Wnioski o wyjaśnienie Wykonawca przekazuje za pośrednictwem Platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/14wog w zakładce „Pytania do postępowania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA UWZGLĘDNIAJĄ REGULACJE ZAWARTE W ART. 13 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest wyznaczony przez Komendanta inspektor ochrony danych osobowych tel. 261-577-445;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Biedrusko
ul. Ogrodowa 1” - 50/z/2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 50/z/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Biedrusko ul. Ogrodowa 1,tj.:
1 PRANIE INDWIDUALNE- wsad do 6 kg – w workach odpowiednio ocechowane /oznaczenie numeryczne lub chipem/. szt. 1800
2 PRANIE INDWIDUALNE- każdy następny kg powyżej 6 kg kg 1
3 PRANIE INDWIDUALNE- czyszczenie chemiczne ubrań roboczych dla mechaników szt. 50
4 PRANIE INDWIDUALNE- mundur wojskowy (polowy) szt. 200
5 PRANIE INDWIDUALNE- pranie medyczne szt. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311200-8 - Usługi prowadzenia pralni

98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: K1 - cena
K2 – termin realizacji
K3 – termin rozpatrzenia reklamacji
Oferta najkorzystniejsza to oferta, która otrzyma najwyższą łączną ocenę punktową ze wszystkich kryteriów, tj.: K1+K2+K3 = 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące
warunki udziału w postępowaniu:
1) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada Decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zezwoleniu na pranie odzieży i bielizny pościelowej pochodzącej ze służby zdrowia oraz, że pralnia spełnia wymogi pod względem fachowym i sanitarnym w tym zakresie.
2) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
b) Wykonawca spełni warunek, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto, przy czym minimalna wartość jednej usługi (umowy) nie może być mniejsza niż: 150 000,00 zł brutto.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dowody (poświadczenia), że powyższa usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
W odniesieniu do nadal wykonywanych usług - część zrealizowanej faktycznie usługi musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert.
W przypadku gdy Wykonawca wykonał na rzecz Zamawiającego usługi wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania do oferty dowodów potwierdzających.
c) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował minimum
3 środkami transportu zapewniającymi rozdzielny transport prania brudnego i prania czystego, na które Wykonawca posiada aktualne decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczące pozwolenia na przewóz bielizny i odzieży tymi środkami

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VI SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
2) Wykaz środka transportu zapewniającego rozdzielny transport prania brudnego i prania czystego, na które Wykonawca posiada aktualne decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczące pozwolenia na przewóz bielizny i odzieży tymi środkami - załącznik nr 6 do SWZ.
3) Decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zezwoleniu na pranie odzieży i bielizny pościelowej pochodzącej ze służby zdrowia oraz, że pralnia spełnia wymogi pod względem fachowym i sanitarnym w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
1) certyfikat NCAGE – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, określający wymagania dotyczące systemu jakości dla wojska;
2) oświadczenie, że firma dostarczająca środki piorące do pralni posiada certyfikat NCAGE;
3) certyfikat systemów zarządzania ISO 9001:2008 w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub inny równoważny System Zabezpieczenia Jakości w krajach UE.
4) certyfikaty systemów zarządzania ochroną środowiska ISO 14001:2015 w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub inny równoważny System Zabezpieczenia Jakości w krajach UE.
5) zaświadczenie lub certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi dotyczącym systemu kontroli skażenia biologicznego System RABC tj. system analizy i ryzyka kontroli skażenia biologicznego zgodny z wymaganiami normy PN-EN14065:2016-07 lub równoważną, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia;
6) wykaz środków piorących i dezynfekujących (lub piorąco dezynfekujących) oraz oświadczenie, że zaoferowane środki w swoim składzie nie posiadają związków chlorowych i fosforanów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych podlegających uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy - w zakresie spełniania warunków:
1) certyfikat NCAGE – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, określający wymagania dotyczące systemu jakości dla wojska;
2) oświadczenie, że firma dostarczająca środki piorące do pralni posiada certyfikat NCAGE;
3) certyfikat systemów zarządzania ISO 9001:2008 w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub inny równoważny System Zabezpieczenia Jakości w krajach UE.
4) certyfikaty systemów zarządzania ochroną środowiska ISO 14001:2015 w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub inny równoważny System Zabezpieczenia Jakości w krajach UE.
5) zaświadczenie lub certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi dotyczącym systemu kontroli skażenia biologicznego System RABC tj. system analizy i ryzyka kontroli skażenia biologicznego zgodny z wymaganiami normy PN-EN14065:2016-07 lub równoważną, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia;
6) wykaz środków piorących i dezynfekujących (lub piorąco dezynfekujących) oraz oświadczenie, że zaoferowane środki w swoim składzie nie posiadają związków chlorowych i fosforanów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena podstaw wykluczenia z rozdziału VI ustępu 1 i 2 niniejszego rozdziału SWZ dotyczyć będzie każdego z Wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII. pkt 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy –
wg załącznika nr 7 do SWZ.
4) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale VIII SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa ten z Wykonawców, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VII SWZ.
6) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa na wykonanie zamówienia sporządzona będzie zgodnie z projektem stanowiącym - załącznik nr 9 do SWZ - projekt umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty - szczegóły zawiera § 13 projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/14wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
1. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
b) wypełniony formularz cenowy - sporządzony wg wzoru stanowiący załącznik nr 2 do SWZ,
c) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
e) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (załącznik nr 7 do SWZ)
f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załączniki nr 3 do SWZ),
g) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ) – jeżeli dotyczy,
h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. f) składa każdy z Wykonawców.
i) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale IV.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.