eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › ,,Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku " A" VII - VI piętro"Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „ A” VII – VI piętro”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Monte Cassino 18

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wszp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://nowa.wszp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „ A” VII – VI piętro”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1a635bf-38d3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023140/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku "A" VII-VI piętro

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-rządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
ul. Monte Cassino 18 ; 37-700 Przemyśl, tel. (16) 677 50 65 ; – 54 78.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest adw. Jakub Curzytek, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi za pomocą: adres e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl / tel.: 669 638 210.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą PZP w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „ A” VII – VI piętro”: DZP/43/TP2/2022, prowa-dzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy Pzp;
• podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z administratorem świadczą na jego rzecz usługi np. serwisowe, informatyczne, a także Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniające obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem centralnej platformy zakupowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania w zakresie udzielenia zamówienia, a następnie dla celów archiwalnych przez okres wynikający z przepisów kance-laryjno–archiwalnych obowiązujących administratora.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy PZP i konieczne do przystąpienia do postępowania. Konsekwencje niepodania danych osobo-wych wynikają z przepisów ustawy Pzp i może nią być brak możliwości udziału w postępowaniu i od-rzucenie oferty.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące upraw-nienia:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do żądania sprostowania danych osobowych, z tym że, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że w postępowaniu o udziele-nie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy uzna Pan/Pana że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z pra-wem.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-zowany, stosowanie do art. 22 RODO ani nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/43/TP2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji: ,,Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „ A” VII – VI piętro”: DZP/43/TP2/2022.
Etap I – Wykonanie projektu wykonawczego robót budowlanych na wykonanie systemu klimatyzacji typu VRF – w 80 pomieszczeniach budynku (wg. Załączonych rzutów pięter do OPZ), wraz z wykona-niem inwentaryzacji stanu istniejącego substancji budowlanej w niezbędnym zakresie projektowanej instalacji.
Zamówienie wymaga:
a) sporządzenia wszystkich analiz, badań, ekspertyz niezbędnych do zaprojektowania i realizacji inwestycji
b) sporządzenia wszelkich wymaganych prawem opracowań i uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz innych decyzji koniecznych do realizacji inwestycji
c) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla wykonanej inwesty-cji – 2 egz.
Etap II - Wykonanie robót budowlanych i montażowo-instalacyjnych, zgodnie z opracowanym projek-tem, w tym:
a) prace zabezpieczające teren robót,
b) roboty budowlane, w tym m.in.: roboty konstrukcyjne pod jednostki zewnętrzne urządzeń, wykonanie otworów w ścianach i stropach oraz prowadzenie niezbędnych instalacji, przejść ppoż.,
c) wykonanie instalacji: chłodniczej, odprowadzenia skroplin, elektrycznej (zasilającej instalację – jednostki wewnętrzne i zewnętrzne), a także prace odtworzeniowe, usunięcie szkód powstałych przy wykonywaniu robót,
d) montaż czujników temperatury i regulatorów oraz termoregulatorów (w przypadku takiej potrzeby do poprawnego działania układu chłodniczo), elementów bezprzewodowego sterowania,
e) montaż jednostek klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach,
f) doprowadzenie miejsc wykonywania prac do stanu pierwotnego, uszczelnienie przejść, uzupełnienie tynkiem i malowanie ścian, uprzątnięcie pomieszczeń,
g) przeprowadzenie prób szczelności,
h) napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym,
i) uruchomienie klimatyzatorów oraz sprawdzenie poprawności ich działania,
j) przeszkolenie Użytkowników w zakresie obsługi,
k) dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów tj.: dokumentacji powykonawczej, kart materiałowych zastosowanych materiałów i urządzeń, protokołów przeprowadzonych prób: szczelności, instalacji elektrycznej, DTR urządzeń, kart gwarancyjnych urządzeń, skróconej instrukcji obsługi klimatyzatorów.
l) wykonanie dokumentacji powykonawczej (w przypadku gdy zaszły zmiany w stosunku do projektowanej),
m) zapewnienie gwarancji jakości i rękojmi wraz z serwisem w okresie gwarancji zamontowanych urządzeń (usunięcie ujawnionych wad lub usterek).
Gwarancja jakości obejmuje: wszelkie prace i roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia, w tym instalacje objęte przedmiotem zamówienia.
n) Wykonanie przeglądów serwisowych przez cały okres udzielonej gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert wg opisu
poniżej.
,,Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „ A” VII – VI piętro”
Cena (C) – waga kryterium 60 %
Gwarancja jakości (G) – waga kryterium 40 %

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
cena najniższa brutto*
C = ––––––––––––––––––––––––––––– x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

* – spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja jakości (G) – waga 40%
Okres gwarancji jakości, liczony w pełnych miesiącach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego:
Podstawą przyznania punktów w kryterium „ gwarancja jakości” będzie okres gwarancji podany przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w ogóle spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował minimalny, tj. 24 -miesięczny okres gwarancji. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 60 miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartość 60 miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez wykonawcę.

gwarancja oferty ocenianej
G = ……………………………………………………….. x 100 x 40%
najdłuższa gwarancja spośród ocenianych ofert


Uwaga:
Okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych wynosi 24 miesięcy, na wbudowane wyroby oraz urządzenia (bez warunków w stosunku do Zamawiającego i bez ograniczeń jej zakresu) wynosi 60 miesięcy- zgodnie z zapisem projektu umów
Gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego robót.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów sumowanych zgodnie z kryterium oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 29 i zgodnie z art. 30 ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowaną oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2065 ze zm.) w zakresie instalacji, konserwowania lub serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
2.1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem łącznie branżę budowlaną, instalacyjną i elektryczną, która polegała na re-moncie, budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie budynku na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł .
Uwaga:
Przez jedną kpl czynność jw. rozumie się realizację jednej umowy. Wykonawca nie może sumować wartości umów o mniejszej wartości celem spełnienia wymaganego przez Zamawiającego warunku.

2.2) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zadania , z uprawnieniami – jn. lub równoważnych do nich.
Równoważność uprawnień oraz kwalifikacji odnosi się do dokumentów zdobytych w innych państwach i jest opisane w dalszej części SWZ, tj. po wyrazie ,,Uwaga’’.
a) co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą aktualny Certyfikat dla personelu w zakresie prowadzenia prac, konserwacji, serwisowania, napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określo-nych w ustawie z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowaną oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2065 ze zm.);
b) co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku „eksploatacji”;
c) co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku „dozoru”;
UWAGA nr 1: Zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną osobą posiadającą wszystkie wymagane dokumenty, tzn. certyfikat dla personelu, o którym mowa w litera. a.) oraz obydwa wymagane w litery b) i c) świadectwa kwalifikacji, tj. na stanowisku „eksploatacji” oraz „dozoru”.
UWAGA nr 2: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach technicznych/zawodowych tych z Wykonawców, którzy wykonają prace/roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy/prace/roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ).
d) uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
e) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
f) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
g) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w za-kresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
h) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
i) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w za-kresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
– Należy wypełnić i złożyć na Załączniku nr 7 do SWZ – tzw. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – z w. w. uprawnieniami – w celu potwierdzenia wa-runku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wy-kształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
U w a g a
Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 tj. z dnia 2021.12.20) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej t.j. z dnia: 08.09.2021 r., Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2021, poz. 275 z późn. zm., t.j. z dnia 2021.02.11), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek/ żadnej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ.

Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania, która mogłaby wiązać się z włączeniem do grupy kapitałowej, będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a je-żeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – z uprawnieniami określonymi w rozdz. VIII pkt 4 ppkt. 4.2) niniejszej SWZ – w celu potwierdzenia warunku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wy-kształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
– Wzór druku / wykazu osób – do wypełnienia przez Wykonawcę, stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
3) Certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 29 i zgodnie z art. 30 ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonowaną oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2065 ze zm.) w zakresie instalacji, konserwowania lub serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości-
Zad.1 (kpl): 5 800,00 [zł] – (słownie: pięć tysięcy osiemset zł i 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listo-pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 82 1130 1105 0005 2041 9720 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem ,,Wadium: nr postępowania (DZP/43/TP2/2022)’’.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z za-strzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – wymaga się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w po-stępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami umowy - załącznik nr 4 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym wraz z OPZ – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) potwierdzenie wniesienia wadium.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.