eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Budowa ulic Łotewskiej, Litewskiej oraz Fińskiej w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w SłupskuOgłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulic Łotewskiej, Litewskiej oraz Fińskiej w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221221715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 73

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 59 541 00 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimslupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulic Łotewskiej, Litewskiej oraz Fińskiej w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59ecfe50-380c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019581/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Budowa ul. Łotewskiej, Litewskiej oraz Fińskiej w Słupsku w ramach zad. inwest. pn. Rozbudowa dr. i oświetlenia na osiedlach Owocowa i Przy Lesie w Słupksu - Program na lata 2019-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 1) Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk2) Poczty elektronicznej:
zamowienia@zimslupsk.pl.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@zimslupsk.pl.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do konkretnego wykonawcy.
5.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, reprezentowane przez Dyrektora,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: Katarzyna Pierzchalska, adres email:
iod@zimslupsk.pl, 59 841 00 91,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.38.2022.ZP7

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowl. w zakr. budowy:
- ul. Łotewskiej (droga gminna nr 116360 G) o dł. ok. 403 mb,
- ul. Litewskiej (droga gmina nr 1166359 G) o dł. ok. 237 mb,
- ul. Fińskiej (droga gminna nr 116358 G) o dł. ok. 291 mb.
Drogi te stanowią dojazd do zabudowań jedno- i wielorodzinnych.
2. Zakr. Przeb. obejmuje wyk. robót:
1) prace przygotowawcze,
2) branży drogowej, w tym: rob. przyg., tj.: usunięcie zakrzaczenia kolidującego z drogą oraz usunięcie humusu pod pobocza, wyk. wykopów i nasypów oraz warstw konstrukcji; przyg. podłoża, ułożenie nawierzchni z płyt, roboty wykończeniowe,
3) branży elektrycznej, wykon. oświetl. ulicznego,
4) branży zieleni,
5) prace porządkowe, t.j. doprow. terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego.
3. Przewidywany zakres robót i prac obejmuje m.in:
Na ul. Łotewskiej: 1)Budowę drogi gminnej poprzez wykonanie konstrukcji oraz ułożenie płyt bet. prefabryk. typu POZBET; 2)Wyk. poboczy; 3)Wyk. zjazdów na działki z płyt prefabryk. typu JUMBO; 4)Wyk. Oświetl. ulicznego; 5)Wyk. spadków poprzecznych jednostronnych 2,0% jak również spadków podłużnych. Woda opadowa zostanie spadkami odprow. w grunt działki drogowej;
Na ul. Litewskiej: 1)Budowę drogi gminnej poprzez wykonanie konstrukcji oraz ułożenie płyt bet. Prefabryk. typu POZBET; 2) Wyk. poboczy; 3)Wyk. zjazdów na działki z płyt prefabryk. typu JUMBO; 4)Wyk. Oświetl. ulicznego; 5)Wyk. spadków poprzecznych jednostronnych 2,0% jak również spadków podłużnych. Woda opadowa zostanie spadkami odprow. w grunt działki drogowej; 6) usunięcie zakrzaczenia kolidującego z drogą; 7)Wycinka drzew; 8)Sadzenie drzew (wiśnia piłkowana ,,Kanzan” o obwodzie mierzonym na wysokości 100 cm minimum 16-18 cm) oraz krzewów liściastych i pielęgnacja istniejących drzew;
Na ul. Fińskiej w Słupsku: 1)Budowę drogi gminnej poprzez wyk. konstrukcji oraz ułożenie płyt bet. prefabryk. typu POZBET; 2)Wyk. poboczy; 3)Wyk. zjazdów na działki z płyt prefabryk. typu JUMBO; 4)Wyk. oświetl. ulicz.; 5) Wyk. spadków poprz. jednostronnych 2,0% jak również spadków podłużnych. Woda opadowa zost. spadkami odprowadz. w grunt działki drogowej. Ponadto projekty dla ul. Łotewskiej, Litewskiej i Fińskiej zakładają:
-Zm. Org. ruchu oraz uspokojenie ruchu poprzez zast. progów zwalniających;
-Wyk. geodezyjnej inwentaryzacji powykon;
-Wyk. wszelkich innych robót towarzysz. niezbędnych do realizacji przedm. zamów., w szcz. określ. w dokum. projekt., specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach.
4. Przedm. zamów. zost. szczeg. opisany za pomocą dokum. projekt., kt. stanowi zał.nr 9 do SWZ:
ul. Łotewska:1) Projekt bud.–wykonawczy br. drog.; 2) Projekt bud.-wyk. br. elektr.; 3) Opinia geotechniczna;
4)Projekt stałej organizacji ruchu drogowego; 5)Przedmiar robót,;6) STWWiORB;
7)Kosztorys ofertowy.
Ul. Litewska: 1)Projekt bud.–wyk. br. drog.; 2) proj. Bud.-wyk. Br. elektr.; 3)Opinia geotechn.;
4)proj. stałej org. ruchu drog.; 5)Przedmiar robót; 6) STWWiORB; 7) Kosztorys ofertowy
Ul. Fińska: 1)Proj. bud.–wyk. br. drog.; 2)proj. bud.-wyk. br. elektr.; 3)Opinia geotechniczna; 4) proj. stałej org. ruchu drog., 5)Przedmiar robót; 6) STWWiORB, 7) Kosztorys ofertowy.
5. Do wyceny należy przyjąć: Oświetl. drogowe:
Należy zastosować oprawy, kt. system sterowania jest zgodny z obowiązującym i użytkowanym przez ZIM w Słupsku - system sterowania Reva Siled – SILED CMS.
System musi spełniać nast. parametry:
a)jest syst. otwartym, dopuszcz. stosowanie opraw różnych producentów;
b)użytk. musi mieć możliwość komunikowania się z różnymi typami zasilaczy stosow. w oprawach LED ze ściemnianiem, min. wymagania to sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI, zakres sterowania od 0% do 100% strumienia świetl;
c)oprawy muszą być zabezpieczone przeciw przepięciami do 10kV;
d)musi być wyposażony w nast. możl. sterowania:
-wł. i wył. opraw na podstawie: czasu, kalendarza, poziomu natężenia oświetl. dzień.;
-zał. i wył. oraz redukcja mocy dla poj. opraw oświetl., grup lub wszystkich opraw;
-możl. zmiany konfiguracji w dowolnym momencie;
-możl. ust. różnych parametrów świecenia opraw w ciągu tyg. z rozróżnieniem na dni robocze, weekendy, dni świąteczne;
e)Przed odbiorem Zam. przeprowadzi test funkcjonalności sterowania nowymi oprawami w zakresie funkcji określ. powyżej.
f)słupy stalowe bezszwowe oraz oprawy oświetleniowe typu LED posiadają deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności np. ENEC.
6.Zad. zost. dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024".
7.Mater. rozbiórkowe nadające się do powt. użycia są własnością Zamawiającego (...)
8.W przyp. rozbieżności między STWiORB a projektem Wykonawczym, dokumentem nadrzędnym jest projekt budowlano-wykonawczy.
9.Dla niniejszych zadań inwestycyjnych ZIM w Słupsku uzyskał decyzje Prezydenta Miasta Słupska zezwalające na realizację robót budowlanych (Pozwolenia na budowę) p.n.: „Budowa ulicy Fińskiej wraz z budową oświetlenia drogowego”; „Budowa ulicy Łotewskiej wraz z budową oświetlenia drogowego”; „Budowa ulicy Litewskiej wraz z budową oświetlenia drogowego”.
10.Wykonawca w ramach niniejszego zamów. Zobowią. będzie m.in. do:
1)oprac. Proj. Org. ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzysk. wymaganych opinii i zatwierdz. oraz wdrożenia jej na czas wykon. robót;
2)zabezpiecz. przed rozp. robót budowl. istniejących ogrodz. przyległych posesji przed uszkodz.;
3)zabezp. istn. uzbroj. podziem. przed uszkodz.,
4)przed rozp. robót wyzn. stref ochronnych dla drzew nie przezn. do wycinki, rosnących w granicach prowadzonych robót (...)Wykonawcę należnością za pozysk. drewno. Jeżeli w trakcie odbioru drewna okaże się, że jest ono zmurszałe i nie kwalifikuje się do sprzedaży Wykon. winien je zutylizować;
6)utrzymania porządku na terenie budowy (...)
7)wykonania na własny koszt dokum. powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną;
8)ustawienia przekazanej przez Zamawiającego tabl. informującej o dofinansowaniu przedmiotowej inwestycji, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym, wskazanym przez Zam;
9)zachow. nast. wymagań jakościowych i parametrów sadzonych roślin: a)materiał roślinny musi być czysty odmianowowo(...); b)rośliny powinny być zdrewniałe(...)
c)system korzeniowy winien być dobrze wykształcony(...);
d)drzewa winny posiadać obw. pnia min. 16-18 cm być balotowane lub pojemnikowane z przerośniętą bryłą korzeniową, dobrze wykszt. przewodnikiem;
e)każde drzewo winno być zabezp trzema impregnowanymi ciśnieniowo palikami z pojed. poprzeczkami poziomymi oraz przymocowane do palików wiązadłami;
f)wokół drzew należy wykonać misy o średnicy 60cm i wykorować.
12.Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowl. stanow. przedm. niniejszego zamówienia wył. z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszcz. do obrotu i powszechn. lub jednostkowego stosow. w budown., objętych certyfikatem w zakr tzw. znaku bezp., wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi, zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane.
13.W przyp., gdy w opisie zamówienia zost. wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) mat. i urządzeń, Zam. dopuszcza oferowanie mat. i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów techn. nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zam.
14.Zamawiający dopuszcza zast. materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpow. certyfikaty i aprobaty techn. oraz założone w projekcie parametry techn.
15.W przyp. potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosow. musi uzyskać zgodę Zamaw.
16.Zamaw. wymaga od Wykon. udzielenia gwarancji na wykonany przedm. zamów. na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odb. Końc. tych robót. Okres gwarancji na wykonane roboty budowl. stanowi jedno z kryterium oceny ofert o wadze punktowej 40 i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskaz. w SWZ.
17.W ramach udziel. gwarancji należy wykonać min. następ. zabiegi pielęgn. przy drzewach i zieleni:(...)
18.Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetl. oraz słupy stalowe z wysięgnikami.
19.Zam. wymaga od Wykon. udzielenia rękojmi na wyk. roboty budowl. Stanow. przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 m-cy, licząc od dnia odb. końc. robót.
20.Zamaw. wymaga, aby flota wykorzyst. przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10% pojazdów napędzanych energią elektr. lub gazem ziemnym. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie dopuszcza skład. ofert częściowych.(...)
23.Zamaw. nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalog. elektr.
24.Zamaw. nie przewid. Udziel. zamówień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
25.Wykon. jest posiad. i wytw. odpadów powst. w związku z realiz. zamów. Na Wykonawcy ciążą więc obowiązki wynik. z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wobec powyższego utylizację powst. odpadów należy przeprow. zgodnie z ww. ustawą i jej koszt uwzgl. w cenie oferty.
26.Warunki realiz. przedm. zamów. wskaz. we wzorze um. Stanow. Zał. nr 8 do SWZ.
27. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów opisanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a)wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa i/lub remont drogi publicznej wraz z oświetleniem drogowym o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł albo dwie roboty budowlane (umowy), których przedmiotem były budowa i/lub przebudowa i/lub remont drogi publicznej wraz z oświetleniem drogowym każda o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł.
Pod pojęciem „budowa, przebudowa lub remont” Zamawiający rozumie budowę, przebudowę, remont, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pod pojęciem „droga publiczna” Zamawiający rozumie drogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.
b)skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót i/lub budowy przy realizacji jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa i/lub przebudowa i/lub remont drogi publicznej wraz z oświetleniem drogowym, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł,
c)Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował ww. kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
4. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646.)
5. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem
wydanym przez tę Izbę.
6. Zgodnie z art. 12a ustawy - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w pkt 2 ppkt 4 - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
10. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1646).
11. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 6 do SWZ,
2)wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu,
2)gwarancjach bankowych,
3)gwarancjach ubezpieczeniowych,
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 39 1140 1153 0000 2179 2400 1003 z dopiskiem "Wadium – Budowa ulic Łotewskiej, Litewskiej oraz Fińskiej”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1)musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2)z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3)powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4)termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5)w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6)beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
7)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
4.Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkachokreślonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym
we Wzorze Umowy.
4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217,2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
5)W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6)Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.
7)Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osobę lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.