eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › [D/27/2022] Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo - Rozwojowe UO (...) (pełna nazwa w informacjach dodatkowych)Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
[D/27/2022] Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO (...) (pełna nazwa w informacjach dodatkowych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/642385

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

[D/27/2022] Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO (...) (pełna nazwa w informacjach dodatkowych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4b9460e-08e8-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037116/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.24 [9b] Sprzęt rolniczo-ogrodniczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

pt. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego — Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Umowa nr RPOP.01.02.00-16-0001/17-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279355/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D/27/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190521,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, w części nr 1: Zakup i dostawa Mini traktora z dodatkowym wyposażeniem do pracowni Ekologii Stosowanej Roślin Polnych i Rolnictwa Ekologicznego
2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 1 stanowi załącznik nr 1.1. do SWZ
3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy gwarancji.
3.1 Okres gwarancji wskazany w pkt. 3. jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia; pkt. 19.10-19.14 SWZ stosuje się.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie siedemdziesiąt [ 70 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.1
4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16110000-9 - Pługi lub brony talerzowe

34223370-0 - Przyczepy z wywrotnicami

16100000-6 - Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

16130000-5 - Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania

16400000-9 - Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie

16120000-2 - Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

4.5.5.) Wartość części: 111117,21 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, w części nr 2: Zakup i dostawa narzędzi tnących do pracowni Ekologii Stosowanej Roślin Polnych i Rolnictwa Ekologicznego
2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 2 stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ
3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy gwarancji.
3.1 Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia; pkt. 19.10-19.14 SWZ stosuje się.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie siedemdziesiąt [ 70 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.1
4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16310000-1 - Kosiarki

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 29420,15 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, w części nr 3: Zakup i dostawa narzędzi rolniczych na potrzeby pracowni Ekologii Stosowanej Roślin Polnych i Rolnictwa Ekologicznego
2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 3 stanowi załącznik nr 1.3 do SWZ
3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestu dwunastu [ 12 ] miesięcy gwarancji.
3.1 Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia; pkt. 19.10-19.14 SWZ stosuje się.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie siedemdziesiąt [ 70 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.1
4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44510000-8 - Narzędzia

4.5.5.) Wartość części: 2207,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, w części nr 4: Zakup i dostawa myjki wysokociśnieniowej na potrzeby pracowni Ekologii Stosowanej Roślin Polnych i Rolnictwa Ekologicznego
2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 4 stanowi załącznik nr 1.4 do SWZ
3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestu dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy gwarancji.
3.1 Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia; pkt. 19.10-19.14 SWZ stosuje się.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie siedemdziesiąt [ 70 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.1
4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.5.) Wartość części: 2207,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, w części nr 5: Zakup i dostawa hodowlarki drewnianej do pracowni Ekologii Stosowanej Roślin Polnych i Rolnictwa Ekologicznego Pomologia Prószków zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 5 stanowi załącznik nr 1.5 do SWZ
3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestu dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy gwarancji.
3.1 Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia; pkt. 19.10-19.14 SWZ stosuje się.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie siedemdziesiąt [ 70 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.1
4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44619000-2 - Inne pojemniki

4.5.5.) Wartość części: 890,24 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, w części nr 6: Zakup i dostawa deszczowni na potrzeby pracowni Ekologii Stosowanej Roślin Polnych i Rolnictwa Ekologicznego
2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 6 stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ
3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestu dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy gwarancji.
3.1 Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia; pkt. 19.10-19.14 SWZ stosuje się.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie siedemdziesiąt [ 70 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.1
4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.5.) Wartość części: 19072,49 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, w części nr 7: Zakup i dostawa peleciarki na potrzeby pracowni Odnawialne Źródła Energii.
2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 7 stanowi załącznik nr 1.7 do SWZ
3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestu dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy gwarancji.
3.1 Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia; pkt. 19.10-19.14 SWZ stosuje się.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie siedemdziesiąt [ 70 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.1
4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.5.) Wartość części: 13184,01 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu rolniczego niezbędnego do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie, w części nr 8: Zakup i dostawa młyn bijakowego na potrzeby pracowni Odnawialne Źródła Energii
2. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części nr 8 stanowi załącznik nr 1.8 do SWZ
3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestu dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy gwarancji.
3.1 Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia; pkt. 19.10-19.14 SWZ stosuje się.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie siedemdziesiąt [ 70 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.1
4.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż pięćdziesiąt [ 50 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.5.) Wartość części: 11124,61 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00,
w niniejszym postępowaniu, w części nr 1 złożono jedną ofertę. Złożona oferta podlegała odrzuceniu. W związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części nr 1 na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy, tj.: wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00,
w niniejszym postępowaniu, w części nr 2 złożono jedną ofertę. Złożona oferta podlegała odrzuceniu. W związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części nr 2 na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy, tj.: wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00,
w niniejszym postępowaniu w części nr 3 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części nr 3 na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00,
w niniejszym postępowaniu, w części nr 4 złożono jedną ofertę. Złożona oferta podlegała odrzuceniu. W związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części nr 4 na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy, tj.: wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00,
w niniejszym postępowaniu w części nr 5 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części nr 5 na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00,
w niniejszym postępowaniu, w części nr 6 złożono 2 oferty, ofertę nr 1 na kwotę 22 318,35 zł oraz ofertę nr 2 na kwotę 34 194,00 zł. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 24 231,00 złotych brutto. W wyniku badania i oceny ofert za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2.. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tym samym podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy, tj.: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia/

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00,
w niniejszym postępowaniu w części nr 7 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części nr 7 na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00,
w niniejszym postępowaniu w części nr 8 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części nr 8 na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.