eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lisia Góra › Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia GóraOgłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LISIA GÓRA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 7

1.5.2.) Miejscowość: Lisia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-140

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146784678

1.5.8.) Numer faksu: 146784249

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lisiagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lisiagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-322c9ff2-38d8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006816/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,m,401946,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
1)miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: zampub@lisiagora.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP Zamawiającego.
8. Zamawiający przekazuje ID postępowania. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str.1); zwanym dalej "RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lisia Góra z/s Lisia Góra ul. 1 Maja 7 , 33-140 Lisia Góra;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Lisia Góra jest Pani Paulina Pikul;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO
10) Objaśnienia:

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B.271.1.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia Góra według rozkładu jazdy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

Minimalna ilość wozokilometrów na terenie Gminy Lisia Góra wg rozkładu jazdy zatwierdzonego przez Zamawiającego wynosi w jednym roku obowiązywania umowy 48 000 km.

Maksymalna ilość wozokilometrów na terenie Gminy Lisia Góra wg rozkładu jazdy zatwierdzonego przez Zamawiającego wynosi w jednym roku obowiązywania umowy 60 000 km.

Podana powyżej ilość wozokilometrów stanowi sumę kilometrów wykonanych wyłącznie na terenie Gminy Lisia Góra. Kilometry wynikające z rozkładu jazdy na terenie Miasta Tarnowa nie będą płatne.

UWAGA: Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usług zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń oraz spełnienia innych wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa.

Wykonawca, niezależnie od wynagrodzenia obliczanego jako iloczyn stawki za jeden wozokilometr i liczby wozokilometrów faktycznie zrealizowanych na terenie gminy Lisia Góra, obowiązany będzie do pobierania od każdego pasażera opłaty za przejazd, zgodnej z Cennikiem opłat. Pobrana opłata przypada wyłącznie Wykonawcy. Cennik opłat został określony w Załączniku nr 6 do SWZ

Zgodnie z art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłaty za korzystanie z przystanków będą dokonywane na zasadach i w wysokości określonych w odrębnych przepisach (uchwałach, rozporządzeniach) dotyczących ustalenia stawek tych opłat. Wspomniane opłaty za korzystanie z przystanków ponosi Wykonawca. Na terenie gminy Lisia Góra nie została podjęta uchwała w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.


Szczegółowe minimalne parametry techniczne taboru koniecznego od realizacji przedmiotu zamówienia, które są wymagane przez Zamawiającego:

1. Autobusy podstawowe: niskopodłogowe lub niskowejściowe z obniżoną podłogą w jednych drzwiach, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym na wózkach inwalidzkich.

Każdy autobus podstawowy musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) rok produkcji nie wcześniejszy niż 2011, posiadający co najmniej 22 miejsca siedzące,
b) minimalna długość pojazdu – 7,5 m,
c) wyposażony w system ABS,
d) wyposażony w sprawną klimatyzację – w pojeździe musi być co najmniej o 5°C chłodniej w przypadku temperatury otoczenia większej lub równej 25°C,
e) wyposażony w sprawny system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej – w pojeździe musi być co najmniej 12°C, a w przypadku temperatury otoczenia mniejszej lub równej -10°C, w pojeździe musi panować temperatura dodatnia,
f) wyposażony w tablicę elektroniczną czołową: tablica elektroniczna przygotowana co najmniej do: oznaczenia linii w postaci alfa-numerycznej; oznaczenia nazwy przystanku końcowego w jednym bądź w dwóch wierszach,
g) spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO V,
h) autobus ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach tj. określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U.2016.2022 ze zm.).

2. Autobusy zapasowe/rezerwowe: niskopodłogowe lub niskowejściowe z obniżoną podłogą w jednych drzwiach, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym na wózkach inwalidzkich.

Każdy autobus zapasowy/rezerwowy musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) minimalna długość pojazdu – 7,5 m,
b) wyposażony w system ABS,
c) wyposażony w sprawną klimatyzację – w pojeździe musi być co najmniej o 5°C chłodniej w przypadku temperatury otoczenia większej lub równej 25°C,
d) wyposażony w sprawny system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej – w pojeździe musi być co najmniej 12°C, a w przypadku temperatury otoczenia mniejszej lub równej -10°C, w pojeździe musi panować temperatura dodatnia,
e) wyposażony w tablicę elektroniczną czołową: tablica elektroniczna przygotowana co najmniej do: oznaczenia linii w postaci alfa-numerycznej; oznaczenia nazwy przystanku końcowego w jednym bądź w dwóch wierszach,
f) spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO III,
g) autobus ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach tj. określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.Dz.U.2016.2022 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zakres zamówień/usług: ewentualne zamówienie/zamówienia będą polegały na powtórzeniu podobnych usług będących przedmiotem niniejszego postępowania, tj. przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usługi transportu publicznego.
Wielkość zamówień: łączna wartość takich zamówień może wynieść do 50% wartości zamówienia podstawowego.
Warunki na jakich zostaną one udzielone: zamówienia zostaną udzielone np. w przypadku przedłużania się procedury przetargowej na następne lata, rozwiązania/wypowiedzenia umowy z Wykonawcą świadczącym w następnych latach usługę transportu, koniecznością wyznaczenia dodatkowej trasy transportu publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Kryteria oraz badanie i ocena ofert
Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena – PC 60 % 60
2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego – PT 40 % 40
Razem 100


2.Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikających ze wzoru:

P = PC+PT

gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
PC – liczba punktów przyznanych za kryterium „cena”
PT – liczba punktów przyznanych za kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego”

1)Zasady oceny za kryterium „cena” – PC
Cena (PC) – waga 60% ( 1% - 1pkt) - liczba punktów 60, punkty zostaną obliczone w następujący sposób:

PC = (PC min/PC bad ) x 60

gdzie:
PC – ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „cena”
PC min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
PC bad – cena oferty badanej

Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty, w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.


2)Zasady oceny za kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” – PT
Czas podstawienia pojazdu zastępczego (PT) – waga 40% -liczba punktów 40

Punkty przyznane za kryterium „czas podstawienia pojazdu zastępczego” (PT) będą przyznawane następująco:

- czas podstawienia autobusu zastępczego do 75 min – 0 pkt
 czas podstawienia autobusu zastępczego do 60 min – 10 pkt
 czas podstawienia autobusu zastępczego do 45 min – 20 pkt
 czas podstawienia autobusu zastępczego do 30 min – 30 pkt
 czas podstawienia autobusu zastępczego do 15 min – 40 pkt


a) w przedmiotowym kryterium oceniany będzie czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
b) podany przez Wykonawcę w formularzu oferty czas podstawienia pojazdu zastępczego musi być wyrażony w pełnych minutach,
c) minimalny czas podstawienia pojazdu zastępczego jaki może być zaoferowany przez Wykonawcę - 15 minut,
d) maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego wymagany przez Zamawiającego - 75 minut,
e) oferta z 15-minutowym czasem podstawienia pojazdu zastępczego lub krótszym otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt,
f) w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) pola określającego czas podstawienia pojazdu zastępczego będzie to równoznaczne z oświadczeniem iż Wykonawca podstawi pojazd zastępczy w maksymalnym wymaganym przez Zamawiającego czasie tj. w ciągu 75 minut i otrzyma 0 pkt za ww. kryterium,
g) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czasu podstawienia pojazdu zastępczego dłuższego niż 75 minut skutkować będzie to odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. 0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska t.j. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 919 ze zm.) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zezwolenie/licencja ważna przez cały okres wykonywania zamówienia tj. do 31 grudnia 2023r.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga:
- obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanych przez niego pojazdów. Suma gwarancyjna ubezpieczenia osoby kierującej pojazdem nie może być niższa niż określona w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214, z późn. zm.),
- ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (PKD 49.31.Z Transport Lądowy Pasażerski, Miejski i Podmiejski; PKD 49.39.Z Pozostały Transport Lądowy Pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) w wysokości 200 000 zł lub równowartość w walucie Euro.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:
- potencjału technicznego Wykonawcy tj. Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej po 1 autobusie/busie pozwalającym zapewnić odpowiedni transport osób oraz dodatkowo co najmniej 1 autobusem/busem rezerwowym.
Warunek posiadania taboru autobusowego/busowego zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada tabor jako właściciel lub, że ma prawo do korzystania na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub użytkowania. W przypadku zamiaru zakupu taboru warunek posiadania autobusów/busów zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zawarł umowy obejmujące zobowiązanie do sprzedaży Wykonawcy autobusów/busów do dnia 30 listopada 2022r.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z Wykonawców lub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń według zasady: spełnia-nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 125 ust.1 Pzp (Załącznik nr 8 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
2) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
5) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestracji działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 919 ze zm.) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 niniejszej SWZ
b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia o której mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 niniejszej SWZ
- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanych przez niego pojazdów. Suma gwarancyjna ubezpieczenia osoby kierującej pojazdem nie może być niższa niż określona w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjny i Polskim Biurze Ubezpieczycieli (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214, z późn. zm.),

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej

c) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale VI ust. 1 pkt 4 niniejszej SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiajacy nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.