eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Detektor do rentgenowskiej spektroskopii energodyspersyjnej (EDS)Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Detektor do rentgenowskiej spektroskopii energodyspersyjnej (EDS)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo-badawcza i edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Detektor do rentgenowskiej spektroskopii energodyspersyjnej (EDS)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-affb8fa5-38d2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
podmiotowych środków dowodowych (o ile są wymagane) innych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji -odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail Zamawiającego: przetargi@nencki.edu.pl .
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem miniPortalu, adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej jako załączniki, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
1)Wykonawca przekazuje korespondencję na adres email Zamawiającego: przetargi@nencki.edu.pl; 2)Zamawiający przekazuje korespondencję na adres email Wykonawcy wskazany w oświadczeniu/wniosku (dotyczy korespondencji przekazywanej przed czynnością otwarcia ofert), po otwarciu ofert na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę "do korespondencji" w Ofercie;
3) w tytule wiadomości mailowej należy podać numer/oznaczenie postępowania: AZP-261-42/2022.
Za termin przekazania korespondencji, tj. wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się termin ich wysłania na adresy e-mail: przetargi@nencki.edu.pl.
Wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ i inne informacje proceduralne Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
Powyższe informacje nie dotyczą sposobu złożenia Oferty, który został opisany w Rozdziale VII SWZ - Złożenie oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zamieszczona została w ROZDZIALE II SWZ (specyfikacji warunków zamówienia) dla tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-261-42/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: naprawa mikroskopu elektronowego JEOL JEM -1400, poprzez wymianę uszkodzonej, integralnej części mikroskopu- detektora do rentgenowskiej spektroskopii energodyspersyjnej (EDS).
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również: dostarczenie i instalacja części w siedzibie Zamawiającego oraz szkolenie użytkowników na miejscu.

Zamawiający szczegółowo opisał wszystkie wymagania techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące oprogramowania do przedmiotu zamówienia oczekiwane od zaoferowanych rozwiązań, wypełniając kol. B Tabeli w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38510000-3 - Mikroskopy

38519000-6 - Różne kompozycje do mikroskopów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z zasadami określonymi w art. 226 ust. 1 Pzp.
Oferty nieodrzucone będą oceniane według kryteriów opisanych w Rozdziale XIV SWZ.
Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium. Punktacja obliczana jest w zaokrągleniu do setnych części punktu. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych wzorów i zasad opisanych w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do Oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Brak podstaw wykluczenia Zamawiający zweryfikuje wyłącznie na podstawie Oświadczenia wstępnego złożonego wraz z Ofertą.
Ponadto w oświadczeniu wykonawca oświadczy, że:
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa w terminie składania ofert wraz z ofertą następujące dokumenty/oświadczenia:
1) Oświadczenie wstępne o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania z art 125 ust 1 Pzp, aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji (wzór stanowi załącznik do SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
 Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, przy czym
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje brak podstaw wykluczenia.
 Zamawiający informuje, że nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków realizacji zamówienia przez takich Wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.

Oświadczenia/ dokumenty stanowiące treść oferty:
2) Szablon oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ).
3) Formularz oferty – Parametry: wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 2 (wzór stanowi załącznik do SWZ).
4) Informacja o złożeniu oferty, której wybór prowadzi/ nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (wzór stanowi załącznik do SWZ) -składana o ile dotyczy.
5) Informacja o zastrzeżeniu jawności treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wzór stanowi załącznik do SWZ) -składana o ile dotyczy.

Oświadczenia/ dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające treść oferty:
6) Informacja o powierzeniu/nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom (wzór stanowi załącznik do SWZ).
7) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy -Pzp -składane o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcja), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do Oferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym; zaufanym, lub osobistym, lub kwalifikowanym, przez osoby uprawnione do reprezentowania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
1) Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników dotyczą ustalenia tego Rozdziału.
2) Oferta spółki cywilnej musi być podpisana przez wszystkich wspólników lub zawierać pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę).
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4. Brak podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać samodzielnie. Dokumenty/oświadczenia dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składane są osobno przez każdego z Wykonawców.
5. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tego Wykonawcę, którego dotyczą.
6. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ w Rozdziale XVII, w zakresie określonym w § 10 projektu postanowień, które zostaną
wprowadzone do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , za pośrednictwem ePuap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu o zamówienie musi zapoznać się z treścią specyfikacji warunków
zamówienia (SWZ) -tylko całościowe zapoznanie się z tekstem SWZ (dostępna na miniPortalu) umożliwi skuteczne złożenie
oferty. Wykonawca podczas czynności składania ofert winien posługiwać się jedynie identyfikatorem Postępowania z
miniPortalu. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z
Platformy eZamówienia, uwidoczniony w niniejszym ogłoszeniu (patrz: Sekcja II pkt 2.4), jego oferta nie pojawi się na liście
złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.