eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › Dostawa i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Nowa Dęba: * słupy nr 10/IV i 14/IV przy ul. Szpitalnej w Nowej Dębie, * słup nr 37/3 w Jadachach, * słup nr 15/VIII w ChmielowieOgłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Nowa Dęba:
• słupy nr 10/IV i 14/IV przy ul. Szpitalnej w Nowej Dębie,
• słup nr 37/3 w Jadachach,
• słup nr 15/VIII w Chmielowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Dęba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzeszowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158462671

1.5.8.) Numer faksu: 158465137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowadeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowadeba.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Nowa Dęba:
• słupy nr 10/IV i 14/IV przy ul. Szpitalnej w Nowej Dębie,
• słup nr 37/3 w Jadachach,
• słup nr 15/VIII w Chmielowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cc5f671-38c1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu, który dostępny jest pod
adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu,dostępnegopodadresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej:gmina@nowadeba.pl;(niedotyczy składania ofert). Adres strony internetowej postepowania
http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe
środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.
4p.z.p.,zobowiązaniepodmiotuudostępniającegozasoby, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf,.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim
mowa w Dziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nie ważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany - składany za pomocą profilu
zaufanego) lub podpisem osobistym(podpis osobisty składany za pomocą dowodu osobistego -edowodu).Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularzadokomunikacji”wynosi150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel. +48 15 846 26 71, adres e-mail: gmina@nowadeba.pl.
2) W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel. : +48 15 846 26 71,
adres e-mail: iod@nowadeba.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

W związku z ograniczona liczbą znaków klauzula RODO w całkowitym brzmieniu znajduje się z dziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.52.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Nowa Dęba:
• słupy nr 10/IV i 14/IV przy ul. Szpitalnej w Nowej Dębie,
• słup nr 37/3 w Jadachach,
• słup nr 15/VIII w Chmielowie w zakresie:
• Słupy nr 10/IV i 14/IV przy ul. Szpitalnej w Nowej Dębie.
Zakres dostawy: oprawy LED mocy 80-90W z wysięgnikami i niezbędnymi materiałami zamontować na słupach nr 10/IV i 14/IV na istniejącej sieci zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 22-F2/WP/05089 z 21.06.2022 r.
• Słupie nr 37/3 w Jadachach.
Zakres dostawy: na istniejącej podbudowie od słupa nr 36/3 do słupa nr 37/3 podwiesić przewód oświetleniowy. Oprawę LED mocy 80-90W z wysięgnikami i niezbędnymi materiałami zamontować na słupie 37/3 zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 22-F2/WP/05576 z 28.07.2022 r.
• Słup nr 15/VIII Chmielowie.
Zakres dostawy: na słupie nr zdemontować istniejącą oprawę i wysięgnik. Nową oprawę LED mocy 80-90W z wysięgniku długości 2,5 m i niezbędnyumi materiałami zamontować na słupie 15/VIII w celu oświetlenia przejścia dla pieszych. Zdemontowaną oprawę przekazać PGE Dystrybucja.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym aktualność oświadczenia wstępnego na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2 (Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić następujące dokumenty:
1) wykaz osób skierowanych do realizacji zadania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
2) oświadczenie dotyczące sposobu składania faktur VAT za zrealizowane, odebrana roboty budowlane/usługi ze wskazaniem sposobu tradycyjnego (faktura w formie papierowej), lub w formie elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie z którego wynika, które usługi/roboty wykonają poszczególni wykonawcy - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu, silny wiatr, temperatura powietrza), przy których niedopuszczalne jest prowadzenie montażu (np. powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
3) działanie siły wyższej;
4) okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
5) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
6) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
7) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
8) wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości zadania z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
9) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
10) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (m.in. klęski żywiołowe, katastrofy);
c) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania;
d) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy
e) nastąpi zmiana statusu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
f) wystąpi konieczność zmiany zakresu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy;
g) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie montażu, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia montażu – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby dostawa i montaż mogła zostać zrealizowana.
- W przedstawionych w pkt. 10 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
- Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez właściwego inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.
2. Okoliczności określone w ust. 1 stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy.
4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku:
a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonania czynności, zmiana danych teleadresowych, określonych w niniejszej umowie.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.