eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Dostawa artykułów gastronomicznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej -(II)Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów gastronomicznych jednorazowego użytku
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej –(II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów gastronomicznych jednorazowego użytku
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej –(II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dd159a7-38c9-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039591/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa artykułów gastronomicznych jednorazowego użytku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2dd159a7-38c9-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu e-zamówienia, który dostępny jest pod adresem: Portal Dostępowy |
(ezamowienia.gov.pl) oraz poczty elektronicznej zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, zgodnie z instrukcją interaktywną zamieszczoną
na stronie https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały
zawarte w VI. SWZ Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu
zaufanego. Nie podpisanie oferty ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ-271-1-43/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m Ilość j.m. zamawiana przez Zamawiającego
1. 2. 3. 4.
1. Gumki recepturki kg 1
2. Folia aluminiowa rolka 60
3. Folia PE spożywcza rolka 2
4. Koperta papierowo-foliowa na frytki szt. 8000
5. Kubek papierowy na napoje gorące, wieczko szt. kubek 100000
6. szt. wieczko 100000
7. Kubek papierowy na napoje gorące, wieczko szt. kubek 1800
8. szt. wieczko 1800
9. Kubek papierowy na napoje gorące, wieczko szt. kubek 1500
10. szt. wieczko 1500
11. Łyżeczka PS szt. 100
12. Łyżka PS szt. 100000
13. Mieszadełko drewniane szt. 2000
14. Nóż PS szt. 60000
15. Pojemnik PP, pokrywka PP do pojemnika, szt., pojemnik 100000
16. szt., pokrywka 100000
17. Pojemnik APET szt. 600
18. Pojemnik polipropylenowy okragły, pokrywka z polistyrenu do pojemnika, szt., pojemnik 12000
19. szt., pokrywka 12000
20. Pojemni PP do zgrzewu, 2 - dzielny, szt. 66000
21. Pojemni PP do zgrzewu, niedzielony, szt. 60000
22. Pojemni PP do zgrzewu, 3 - dzielny, szt. 15000
23. Rękawice foliowe HDPE szt. 200
24. Serwetki gastronomiczne szt. 17500
25. Tacka zapiekanka szt. 1500
26. Tacka zapiekanka szt. 2000
27. Talerz papierowy szt. 11000
28. Torba foliowa szt. 1800
29. Torebki fałdowe papierowe szt. 1000
30. Torebki HDPE szt. 50000
31. FOLIA DO ZGRZEWU szt. 160
32. Słomka papierowa szt. 3750
33. Kubek PET Tulip na napoje, średni, wieczko PET do kubka kubek szt. 1000
34. pokrywka szt. 1000
35. Kubek PET Tulip na napoje, duży, wieczko PET do kubka kubek szt. 2800
36. pokrywka szt. 2800
37. Woreczki zrywki (reklamówki) rolka 60
38. Kartonik kubełek na frytki szt. 100
39. Pudełko rożek na frytki szt. 100
40. Pojemnik sałatkowy trójdzielny z pokrywką szt. 672
41. Reklamówka HDPE szt. 2000
42. Pojemnik APET 1000 ml okrągły sałatkowy z przykrywką szt. 2500
43. Pojemnik APET 750 ml okrągły sałatkowy z przykrywką szt. 2500
44. Widelec PS szt. 25000
Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu asortymentowym - szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 39222100-5 - Artykuły cateringowe jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w
załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIV.2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W CELU POTWIERDZENIA
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY,
WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE
KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2B do SWZ
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie
przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków
dowodowych:
1) Oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty spełniają normy zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów
z tworzyw sztucznych na środowisko
2) dokumenty potwierdzające, że oferowane Towary zostały dopuszczone do kontaktu z żywnością tj.: Atest PZH lub
dokument równoważny
3) Katalog oferowanego wyrobu - zawierający numer katalogowy oferowanego produktu (jeżeli taki numer posiada) -
oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim -
Zamawiający prosi o zaznaczenie w/w dokumentach - zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z
dopisaniem pakietu i pozycji z załącznika nr 1A do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z punktem 5.8)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

X.9) Do oferty (FORMULARZA OFERTOWEGO OGÓLNEGO) należy dołączyć:
X.9.1) Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - sporządzony odpowiednio wg załącznika nr 1A do SWZ. - podpisany ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym Formularz nie podlega uzupełnieniu. (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej). Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
X.9.2) oświadczenie wymienione w pkt. V.1.1) SWZ podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
X.9.3) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. II.8) SWZ; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
X.9.4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;
X.9.5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;
X.9.6) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia - dotyczy Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zostały zawarte w V.9) SWZ - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego Postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.