eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgierska Górka › Osadzanie wodospustów drewnianych drążonych na drogach leśnych w leśnictwach Żabnica, Zielona, Łukaszne.Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Osadzanie wodospustów drewnianych drążonych na drogach leśnych w leśnictwach Żabnica, Zielona, Łukaszne.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Węgierska Górka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zielona 62

1.5.2.) Miejscowość: Węgierska Górka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338641214

1.5.8.) Numer faksu: 338641481

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wegierska@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wegierska-gorka

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wegierska-gorka/osadzanie-wodospustow-w-lesnictwach-zabnica-zielona-lukaszne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Osadzanie wodospustów drewnianych drążonych na drogach leśnych w leśnictwach Żabnica, Zielona, Łukaszne.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-820f4efa-1a15-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303733/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.270.1.3.2022.PG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 243005,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot i zakres inwestycji:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Osadzanie wodospustów drewnianych drążonych na drogach leśnych

2) Opis Zamówienia:

Lokalizacja inwestycji: Powiat Żywiecki, Gmina: Węgierska Górka, leśnictwo: Żabnica:
-DROGA LEŚNA 220/113 LEŚNICTWO ŻABNICA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 10 kompletów.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.

-DROGA LEŚNA 220/140 LEŚNICTWO ŻABNICA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 30 kompletów.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.

-DROGA LEŚNA 220/154 LEŚNICTWO ŻABNICA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 10 kompletów.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.


Lokalizacja inwestycji: Powiat Żywiecki, Gmina: Węgierska Górka, leśnictwo: Zielona:
-DROGA LEŚNA 220/103 LEŚNICTWO ZIELONA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 22 komplety.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.

-DROGA LEŚNA 220/105 LEŚNICTWO ZIELONA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 16 kompletów.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.

-DROGA LEŚNA 220/127 LEŚNICTWO ZIELONA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 48 kompletów.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.

-DROGA LEŚNA 220/149 LEŚNICTWO ZIELONA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 18 kompletów.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.

-DROGA LEŚNA 220/151 LEŚNICTWO ZIELONA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 43 komplety.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.

-SZLAK ZRYWKOWY W ODDZIALE 127-128 LEŚNICTWO ZIELONA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 14 kompletów.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.

-SZLAK ZRYWKOWY W ODDZIALE 132 LEŚNICTWO ZIELONA
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Rozebranie starych wodospustów z jezdni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.
• Osadzenie nowego wodospustu drewnianego drążonego wykonanego według rysunku nr 1 w nawierzchni drogi pod odpowiednim skosem oraz spadkiem celem odpowiedniego odprowadzania wód powierzchniowych /długość elementu 5,50m/ - 11 kompletów.
• Wykonanie obsypki zamontowanego wodospustu wraz z zagęszczeniem.
Montaż oraz obsypkę wraz z zagęszczeniem należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi aby nie pogorszyć komfortu jazdy.

Lokalizacja inwestycji: Powiat Żywiecki, Gmina: Lipowa, leśnictwo: Łukaszne:
- SZLAK ZRYWKOWY W ODDZIALE 56f LEŚNICTWO ŁUKASZNE
Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
• Wykonanie wykopów pod wodospusty wraz z przybraniem brzegów
• Wykonanie ławy z kruszywa łamanego
• Osadzenie wodospustu drewnianego drązonego – 5 szt.
• Wykonanie obsypania wodospustów wraz z wykonaniem rowka odprowadzającego wodę

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 259547,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 259547,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 259547,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STOLBUD SZCZOTKA SZCZOTKA JERZY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 070061323

7.3.3) Ulica: Rycerka Górna 395

7.3.4) Miejscowość: Rajcza

7.3.5) Kod pocztowy: 34-370

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 259547,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.