eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanowiec › Remont i przebudowa budynku Klubu Seniora w Malcu z budową zbiornika na nieczystości ciekłeOgłoszenie z dnia 2022-09-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa budynku Klubu Seniora w Malcu z budową zbiornika na nieczystości ciekłe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ciechanowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862771145

1.5.8.) Numer faksu: 862771066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@ciechanowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa budynku Klubu Seniora w Malcu z budową zbiornika na nieczystości ciekłe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dec49d02-38b0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027057/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont i przebudowa budynku Klubu Seniora w Malcu z budową zbiornika na nieczystości ciekłe.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/Zam_publiczne/zamowienia-publiczne-2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u https://epuap.gov.pl wps/portal oraz poczty elektronicznej: info@ciechanowiec.pl, sekretariat@ciechanowiec.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują
powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numer referencyjny postępowania tj. SG.271.11.2022 lub nr Id postępowania z miniPortalu:
3.1. za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub dostępnego na ePUAP lub
3.2. drogą elektroniczną na adres: info@ciechanowiec.pl, sekretariat@ciechanowiec.pl, przy czym sposób komunikacji wskazany w
niniejszym podpunkcie nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów
składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać w sposób wskazany w ppkt 3. 1.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP).
7. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe muszą być składane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu jest: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18 - 230 Ciechanowiec, reprezentowana przez Burmistrza Ciechanowca.
2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – Wiśniewska Dorota, za pomocą adresu e-mail:
iod@ciechanowiec.pl, lub tel. 86 277 11 45 w 35.
3. Administrator danych osobowych – Gmina Ciechanowiec - przetwarza Pani/Pana dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 1 i
2lit. a), b) i g)RODO) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont i przebudowa budynku Klubu Seniora w Malcu z budową zbiornika na nieczystości ciekłe.” prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie - Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, względnie przez okres gwarancji/rękojmi wynikający z zawartej umowy albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków europejskich.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (Administrator może żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie zadania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/daty zakończonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego), prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(art. 21 RODO).
3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Administrator danych osobowych nie stosuje wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku Klubu Seniora w Malcu z budową zbiornika na nieczystości ciekłe. Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, z poziomu przyległego terenu. Projektuje się roboty związane z przebudową istniejącego sanitariatu w celu umożliwienia, spełnienia warunków dostępności dla osób na wózkach, zg. z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Malec, gm. Ciechanowiec, na działce nr 80/4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy (ON), który
spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G), gdzie: C - liczba punktów przyzna na
ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium„Okres gwarancji i rękojmi”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają
warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) doświadczenie Wykonawcy:
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie minimum 1 zadania wykonanego (zakończonego) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Przez określenie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub budowie budynku o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia:
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz. U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578
z późn. zm.) – kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2272). Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załącznikach do oferty Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca składa:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne,
Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczenia z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia Wykonawca składa: a) oświadczenie wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy;
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych, lub innych
oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, chyba że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 14.18. ust. 2 SWZ;
4) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 10.3. SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z
pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 14.18. ust. 2. SWZ
5) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 9.2., 10.7. i 11.3. SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 7.1 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9 SWZ, przy czym:
1) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9.8. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 7.1 SWZ;
2) Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 9.7. SWZ składa każdy z nich

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy, określonych w § 3 Umowy, jeżeli
niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem:
1) okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy (w szczególności konieczności wykonania zamiennych robót niemożliwych do przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie składania oferty, których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jeżeli nastąpi wstrzymanie wykonywania robót przez właściwy organ administracji publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych, ponadprzeciętnych i ponadnormatywnych (odbiegających od typowych) warunków
atmosferycznych (niemożliwych do przewidzenia na datę zawierania Umowy) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
3) stwierdzenia wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji
projektowej, w szczególności zaistnienia konieczności prowadzenia prac archeologicznych, nieprzewidzianych w dokumentacji lub prac mających na celu usuwanie niewybuchów lub niewypałów,
4) wystąpienia opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności (w tym wydaniu orzeczeń) przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowości wykonania Umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy,
7) wystąpienia innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy o dodatkowy czas przerwy czy przestoju prac.
2. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien być uwzględniać czas trwania przeszkody. Jeżeli w związku ze zmianą terminu po stronie Wykonawcy wystąpią dodatkowe koszty wpływające na wartość Wynagrodzenia,
Wykonawca przedstawi ich szczegółową kalkulację. Podpisanie przez Strony aneksu zmieniającego termin wykonania
Umowy skutkuje wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztów, o których mowa w zdaniu 2, chyba że Strony wyraźnie przewidziały zmianę Wynagrodzenia uwzględniającą w sposób adekwatny te koszty.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych, w zakresie zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, jak również będącej skutkiem takich zmian – zmiany wartości wynagrodzenia w następujących sytuacjach:
1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego (z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub będących skutkiem przypadków niezależnych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niezbędnych dla
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,
2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.