eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023 - różne produkty spożywcze.Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023 – różne produkty spożywcze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE NR 12 IM. "BAJKOWEJ PRZYGODY"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272001780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@p12.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole12mikolow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023 – różne produkty spożywcze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efb02008-1ee3-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013357/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311011/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/2/2022/P12

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 85149,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie w roku
szkolnym 2022/2023 - różne produkty spożywcze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 4. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 12 w Mikołowie, ul. J. Słowackiego
18, 43-190 Mikołów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożone w postępowaniu oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.