eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa kosiarki bijakowej i brony zębowej na potrzeby Zakładu Doświadczalnego BartążekOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kosiarki bijakowej i brony zębowej na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00007948000169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartążek, ul. Warmiński Las 46

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-687

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdbartazek@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka naukowo-badawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kosiarki bijakowej i brony zębowej na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a772696d-3822-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070676/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup maszyn i urządzeń do uprawy roli w Zakładzie Doświadczalnym Bartążek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a772696d-3822-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
a) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub poczty elektronicznej – zdbartazek@wp.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty w postaci elektronicznej następuje wyłącznie przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektro-nicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przeka-zywanych przy ich użyciu opisane zostały w module edukacyjnym https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych in-formacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie.
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawia-jącym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-zamowienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym po-stępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opubliko-wanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub numerem postępowania wskazanym w SWZ. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: zdbartazek@wp.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Doświadczalny Bartążek, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani Ryszard Kostrzewski, kontakt: zdbartazek@wp.pl, telefon/ 605 134 292.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem pn "Dostawa kosiarki bijakowej i brony zębowej na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek.”, o udzielenie zamówienia prowadzone-go w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzy-skania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – art. 5 ust.1 lit. e RODO.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w postępowaniu prowadzonym pn. " Dostawa kosiarki bijakowej i brony zębowej na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążek.” w trybie podstawowym bez negocjacji.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zawieszana do ciągnika kosiarka bijakowa tylno-czołowa (1 szt.) nowa,
1/ szerokość robocza 3 m
2/ szerokość transportowa- 3,2 m
3/ wymagana ilość przyłączy hydraulicznych- 1 dwustronnego działania
4/ liczba noży- 36
5/ liczba wymiennych przeciwnoży 1 rząd/ 7 sztuk
6/ ilość pasków klinowych- 5
7/ średnica wału bijakowego- 203
8/ wymagane obroty WOM 1000 obr./min
9/ kategoria zaczepu TUZ II z funkcją pływania
10/ przekładania napędowa dwustronna z wbudowanym sprzęgłem
11/ maksymalna średnica ciętych gałęzi – 80 mm
12/ układ bijaków młotków zapewnia intensywne rozdrobnienie materiału
13/ wał kopiujący czyszczony samoczynnie bijakami

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16800000-3 - Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Brona zębowa ciężka 7 polowa z włóką (1 szt.) nowa,
1/ liczba pól- 7 szt
2/ typ zębów P 20
3/ rozkładanie i składanie bron: hydrauliczne
4/ brona zawieszana na TUZ ciągnika
5/ szerokość robocza 7 m
6/ waga brony z włóką od 1800-1950 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16120000-2 - Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karta charakterystyki dla oferowanego produktu , zawierające instrukcje stosowania na podstawie art. 106 ust 1 ustawy pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się w art. 455 ustawy, oraz w projektach umów stanowiących załączniki do SWZ.
Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-zamowienia Szczegółowa instrukcja dostępna https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.