eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › ,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2022"Ogłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 655443641

1.5.8.) Numer faksu: 655432658

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szendryk@gora.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gora.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c707a0d-381a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023632/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Bieżące utrzymanie dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gora.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gora.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy Wykonawcami i Zamawiającym, składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego:
Ogólne zasady korzystania z Platformy:
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
Włączona obsługa JavaScript;
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm. ), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Góry mający siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem: tel. 65 544 36 00, adres e-mail: inspektor.odo@gora.com.pl

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BZP.271.85.2022
,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2022”
prowadzonym w trybie podstawowym
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; w szczególności art. 18 ust. 6, art. 19, art. 74 z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu nie zachodzą przesłanki uprawniające zamawiającego do skorzystania z legitymacji zawartej w art. 18 ust. 5,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.85.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach ,,Bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w roku 2022” – ewidencja dróg gminnych oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowi załącznik do SWZ. Zakres robót obejmuje:

Lp. Opis j.miary Ilość Podstawa
1 2 3 4 7
1. Roboty różne
1. Cięcie nawierzchni z mas mineralno asfaltowej na głębokość 5 cm m 25,00 KNNR 5-0721-01
2. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km m² 25,00 KNR AT-03-0102-01
3. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m² 20,00 KNR 2-31 1004-06
4. Skropienie warstwy drogowej asfaltem m² 50,00 KNR 2-31 1004-07
5. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych- warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm. m² 40,00 KNR 2-31 0311-05
6. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa – za każdy dalszy 1 cm. Grubości po zagęszczeniu m² 40,00 KNR 2-31 0311- 06
7. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową t 8,00 KNR 2-31 1106-01
8. Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów wyboje o głębokości 3 cm m² 60,00 KNNR 6 1109-04
9. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej-mechaniczne zagęszczenie tłucznia głębokość wyboi do 5 cm m² 40,00 KNR 2-31 1101-03
10. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – mechaniczne zagęszczenie tłucznia – za każdy dalszy 1 cm głębokości wyboi m² 40,00 KNR 2-31 1101-04
11. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – ręczne zagęszczenie tłucznia – głębokość wyboi do 5 cm m² 30,00 KNR 2-31 1101-01
12. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – ręczne zagęszczenie tłucznia – za każdy dalszy 1 cm głębokości wyboi m² 100,00 KNR 2-31 1101-02
13. Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia łamanego o wysokości 13-17 cm m² 8,00 KNR 2-31 1102-03
14. Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m² 10,00 KNR 2-31 1207-01
15. Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m² 10,00 KNR 2-31 1206-01
16. Naprawa dróg gruntowych wykonywanych mechanicznie - profilowanie m² 300,00 KNR 2-31 1401-06
17. Naprawa dróg gruntowych wykonywane mechanicznie zagęszczanie m² 300,00 KNR 2-31 1401-07
18. Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,00 KNR 2-31 1201-03
19. Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm m 10,00 KNR 2-11 0414-02
20. Ława pod krawężniki betonowe z oporem m³ 4,00 KNR 2-31 0402-04
21. Rozebranie przepustów rurowych rury betonowe o śr. 50 cm m 4,00 KNR 2-31 0816-02
22. Rozebranie przepustów rurowych ścianki czołowe i ławy betonowe m³ 1,00 KNR 2-31 0816-04
23. Przepusty rurowe pod zjazdami ława fundamentowa żwirowa m³ 1,00 KNR 2-31 00605-01
24. Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o śr 40 cm ścianka 1,00 KNR 2-31 0605-03
25. Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o śr 40 cm m 1,00 KNR 2-31 0605-06
26. Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o śr 50 cm ścianka 1,00 KNR 2-31 0605-04
27. Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o śr 50 cm m 1,00 KNR 2-31 0605-07
28. Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o śr 60 cm ścianka 1,00 KNR 2-31 0605-05
29. Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o śr 60 cm m 1,00 KNR 2-31 0605-08
30. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcja 5-8 w ilości 8.0 dm³/m² m² 10,00 KNR 2-31 1002-01
31. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki do 1 km m² 10,00 KNR AT-03 0104-02
32. Rozbiórka podbudowy drogi z tłucznia m³ 10,00 KNR 13-23 0108-01
33. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m³ 10,00 KNR 4-01 0108-09
34. Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m² 15,00 KNR 2-23 01 04-01
35. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8kg/m² m² 25,00 KNR AT-03 0202-01
36. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m³ m³ 0,10 KNR 6 1305-01
37. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm m² 50,00 KNR 2-31 0101-01
38. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7 cm m² 50,00 KNR 2-31 0204-053.1.1. W trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobligowany jest oznakować miejsce ich wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi.
3.1.2.Roboty należy wykonywać w sposób niestwarzający niebezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w sposób zapewniający przejezdność ulic.
3.1.3.Przedmiot zamówienia realizowany i odbierany będzie etapami w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dokładny zakres robót dla każdego odcinka drogi wskazuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.
3.1.4.Dokładny zakres robót opisano w dokumentacji, którą stanowią: przedmiar robót, ewidencji dróg gminnych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz wszelkie postanowienia SWZ wraz z wyjaśnieniami, jeżeli padły w postępowaniu i zostały opublikowane na stronie, na której postępowanie było prowadzone.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą (wypełniony formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do SWZ):

1) oświadczenie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik SWZ).

Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku wspólnego składania oferty oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty wykonawcy, jeżeli w jego imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG lub innego właściwego rejestru.

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania /
Wymóg ten dotyczy Wykonawcy, wykonawców występujących wspólnie oraz podmiotu udostępniającego zasoby / jeżeli Wykonawca nie wskazał odpowiednio w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp adresu bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, w której są one dostępne i Zamawiający może je pobrać samodzielnie.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w ppkt. 5, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Art. 58 ust. 1 – ( …) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian i uzupełnień treści niniejszej umowy na podst. art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.). Zmiany wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót wprowadzić zmiany do dokumentacji projektowej (pozycji przedmiarowych), jakie okażą się konieczne, zmienić kolejność robót, a także przerwać realizację robót na czas określony. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, natomiast skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia w okolicznościach przewidzianych w umowie.
2. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować o zmiany w sposobie realizacji robót objętych umową inaczej niż to przewidują przedmiary robót, zatwierdzone przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcję, niż określone w przedmiarach robót, jeżeli zmiany te są konieczne, np. wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych) i nie wpłyną na zmniejszenie trwałości, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy i kosztów eksploatacji remontowanego obiektu budowlanego. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno – budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska.
3. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość wprowadzenia zmian w umowie, gdy:
a)zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna),
b)zaszły okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć.
4.W przypadku, w którym zajdzie konieczność wykonania robót nieobjętych przedmiarami robót, Zamawiający zleci ich wykonanie, a podstawą do rozliczenia będą katalogi nakładów rzeczowych i czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Wykonanie tych robót winno się odbyć kosztem innych pozycji wyceny. Nie może zatem powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z umowy.
5. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo do przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami robót. Podstawą do rozliczenia będą katalogi nakładów rzeczowych i czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Niniejsze nie może powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z umowy.
6. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyczerpania pełnego zakresu robót, opisanych w przedmiarach, np. rezygnacji z zakupu nowych materiałów na rzecz wbudowania materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo, korzystając z legitymacji zawartej w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli po jego stronie wystąpi takie zapotrzebowanie w roku 2022 zwiększyć ilości poszczególnych robót w stosunku do ilości przedmiarowych wskazanych w SWZ, pod warunkiem że to rozszerzenie zakresu nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy powyżej 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (wartość tej zmiany jest wprowadzana przy zastosowaniu czynników cenotwórczych zaoferowanych w ofercie).
8.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gora.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), tj.:
- na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), dalej jako „ustawa”. Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.