eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Budziszewice › Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetleniaOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Budziszewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647813

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.J.Ch.Paska, 66

1.5.2.) Miejscowość: Budziszewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-212

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 710 23 89

1.5.8.) Numer faksu: 44 710 23 89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@budziszewice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.budziszewice.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5e62058-3801-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039150/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.budziszewice.net oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: ug@budziszewice.com.pl z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami do oferty składana jest pod rygorem odrzucenia tylko za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ”Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Niezależnie od tego, Zamawiający przekazuje indentyfikator postępowania jako załącznik nr 9 do swz. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wraz z załącznikami do oferty) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortal lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@budziszewice.com.pl. Korespondencja ta nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym postępowania. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.z2020r. poz.2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): punkt 22 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): punkt 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa :Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i następnie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia w miejscowości Budziszewice, ul.Szkolna, działka nr ew.635. Zakres robót obejmuje m.in. 1) wymianę kauczukowo-poliuretanowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na nawierzchnię z trawy syntetycznej, metoda tuftowana , podkład poliuretanowy -pow.boiska ok.1332,50m2; 2)wymianę nawierzchni z mączki ceglanej bieżni okólnej 3-torowej na poliuretanowo-gumową na podbudowie betonowej - pow.ok.741,60m2, 3)budowę rzutni do pchnięcia kulą, koło o średnicy 2,135m z zamontowanym progiem w kształcie łuku, sektor rzutów o minimalnej długości 15m, nawierzchnia z betonu; 4)budowa skoczni do skoku w dal, składającej się z rozbiegu o długości 25m i szerokości 1,22m(+2x0,05m) o nawierzchni poliuretanowej oraz zeskoczni w postaci piaskownicy o wymiarach 3x9m; 5)wymianę piłkochwytów na piłkochwyty wykonane z twardego polietylenu z węzłami o grubości splotu od 3do5mm- 153,20mb ; 6)ciągi piesze-240m2: naprawa nawierzchni poprzez wykonanie nakładki asfaltowej; 7)zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem płytą ażurową; 8)wymiana trybun wraz z zadaszeniem trybun na 88 miejsc, zaokrąglony kształt, mocowane bezpośrednio do fundamentów, pokrycie zadaszenia z bezbarwnych płyt z poliwęglanu komorowego z podwójną powłoką ochronną UV, konstrukcja z profili stalowych; 9)budowę oświetlenia-oświetlenie boiska za pomocą zlokalizowanych na 4 masztach opraw oświetleniowych , na każdym maszcie 4 oprawy; 10)montaż monitoringu - całość terenu objęta monitoringiem wizyjnym za pomocą kamer min.4 Mpx. Prace projektowe – zakres dokumentacji projektowej powinien być kompletny dla realizacji i prawidłowego działania całości planowanej inwestycji. Do zadania Wykonawcy w tym zakresie należy m.in. uzyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych, wykonanie projektu koncepcyjnego, dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zakres przedmiotu do zaprojektowania i wykonania szczegółowo określony i opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Zadanie ma być zaprojektowane z uwzględnieniem wszystkich wymagań zawartych w tym PFU jak również dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ, w tym we wzorze umowy stanowiącym jej integralną część i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SWZ. UWAGA: W punkcie 2 ppkt 2.3.Ad2) PFU dotyczącym opisu trawy syntetycznej, ujętą w nawias treść:” (warianty do wyboru przez Wykonawcę)” należy uznać za skreśloną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert polegać będzie na poddaniu każdej oferty indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej przy zastosowaniu przyjętych kryteriów. W ramach tych kryteriów każdej ofercie przyznana zostanie określona liczba punktów :
1) dla kryterium cena – liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób:
C = Cn/Cb x 10 pkt., gdzie:
Cn- jest najniższą spośród cen wszystkich ofert
Cb – jest ceną badanej oferty
Następnie, suma punktów tak obliczonych przez każdego członka Komisji Przetargowej dla danej oferty zweryfikowana o znaczenie tego kryterium (60%) będzie liczbą punktów uzyskaną przez tę ofertę w kryterium cena.
2) dla kryterium okres gwarancji – punkty zostaną przyznane na poniższych zasadach:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, Wykonawca za każde zaoferowane dodatkowe 12 miesięcy uzyska 2 punkty, z tym, że maksymalnie może uzyskać 4 punkty .
- za okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy (minimalny okres gwarancji) – 0 pkt
- za okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy – 2 pkt
- za okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy – 4 pkt.
Następnie, suma punktów tak przyznanych przez każdego członka Komisji Przetargowej danej ofercie zweryfikowana o znaczenie tego kryterium (40%) będzie liczbą punktów uzyskanych przez tę ofertę w kryterium okres gwarancji.
Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót. Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji to 60 miesięcy . Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
Wykonawca winien zaproponować długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach, tj.36, 48 lub 60. W przypadku podania innego okresu zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez wykonawcę okres gwarancji, zgodnie z punktacją przewidzianą wyżej.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia tak sam bilans ceny i okresu gwarancji , Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę , która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeśli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający określa warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane , każda obejmująca swym zakresem wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej lub z poliuretanu na powierzchni co najmniej 700m2.
UWAGA: Nie dopuszcza się sumowania mniejszych cząstkowych powierzchni.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie art.108 ust.1 pkt 1 i 2 , pkt 4 i pkt 5 ustawy Pzp .
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie informacji o braku przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835) .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. Oświadczenia o których mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wraz z ofertą.
3. Składają oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (w odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.7.1 swz)-wraz z ofertą.
4. Zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2 swz, przy czym środki dowodowe, o których mowa: 1) w ppkt 9.2.1.1 zobowiązany jest złożyć każdy z Partnerów; 2) w ppkt 9.2.1.2 winien zostać złożony i dotyczyć tego/tych wykonawców, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku udziału w niniejszym postępowaniu na zasadach określonych w pkt 8.7.3. SWZ.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający działając na podstawie art.455 ust.1 pkt1 Pzp przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach: 1)przedłużenie terminu o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:a)będących następstwem okoliczności/działań za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, w szczególności nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub zmian w dokumentacji projektowej powstałych nie z winy Wykonawcy w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót b) opóźnienia, zaniechania, decyzje właściwych organów c) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego d) zaistnienia warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac e)wystąpienia siły wyższej f)robót zamiennych; robót dodatkowych g)innej oczywistej przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w oznaczonym terminie, niezależnej od żadnej ze stron umowy lub której konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub niemożliwej do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy 2) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:a) gdy materiały lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi b)konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub stwierdzone wady PFU lub dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy c)możliwości zastosowania rozwiązań o wyższym od przyjętego w PFU/dokumentacji projektowej standardzie wykonania przedmiotu umowy pozwalającego na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy d)wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU/dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, np. niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane, warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne e)wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami f)gdy zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy uzasadnione jest zbędnością wykonania robót objętych tym zakresem i nie zagraża należytemu wykonaniu przedmiotu umowy lub roboty zostały ujęte w PFU lub dokumentacji projektowej omyłkowo lub w wyniku błędu lub zaistniała inna okoliczność uzasadniająca zmniejszenie zakresu, w szczególności niewystarczające środki finansowe, a zmiana nie zagraża należytemu wykonaniu i użytkowaniu przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie-przy czym minimalna wartość zamówienia wyniesie co najmniej 70% wartości zamówienia podstawowego brutto ujętego w zawartej umowie g)wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem, jeśli są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Strony sporządzają protokół konieczności określający zakres prac do wykonania. Łączna wartość zmiany umowy w przypadku robót dodatkowych nie może przekroczyć 30% wartości pierwotnej umowy. Żadne zmiany nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy.3) w zakresie wynagrodzenia: w przypadku zmniejszenia umownego zakresu robót, wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Ciąg dalszy w sekcji-Pozostałe informacje.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

(…)4)zmiany w zakresie podwykonawstwa w następujących sytuacjach: a) możliwość dopuszczenia podwykonawców dla innego zakresu robót od wskazanego w ofercie i następnie w umowie; gdy Wykonawca w ofercie poinformował, iż nie ma zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, a w trakcie realizacji chciałby powierzyć część zamówienia podwykonawcy b)rezygnacja z podwykonawstwa. 5) zmiany osobowe: zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniać wymagania określone w SIWZ 6) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie w celu jednoznacznej interpretacji postanowień umownych przez Strony. 2.Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku o zmianę umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.3.Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu do wglądu dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zmiany, a na żądanie Zamawiającego do przedłożenia kopii tej dokumentacji. 4.Wraz z wnioskiem o zmianę umowy i związaną z tym zmianą wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć propozycję rozliczenia robót przygotowaną w oparciu o zasady określone odpowiednio poniżej. 5.W przypadku robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartościami robót zmienianych i zmieniających. Gdy wartości tych robót będą równe kwota wynagrodzenia pozostaje bez zmiany. Wartość robót zmienianych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu, o którym mowa w §10 umowy, natomiast wartość robót zmieniających zostanie ustalona na podstawie ich wyceny sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.6.W przypadku zmniejszenia umownego zakresu robót, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość robót, o które zakres ten jest zmniejszany, ustaloną na podstawie kosztorysu, o którym mowa w §10. 7.W przypadku rozszerzenia umownego zakresu robót o roboty dodatkowe, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone o kwotę ryczałtową stanowiącą wartość robót, o które zakres ten jest rozszerzany, ustaloną na podstawie ich wyceny sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.8.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie jej podpisania lub o braku akceptacji zmiany po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru w przedmiocie żądanej zmiany.9.Propozycję rozliczenia robót w oparciu o zasady określone odpowiednio w ust. 5 lub ust.6 lub ust.7 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu również w sytuacji gdy zmiana umowy następuje z inicjatywy Zamawiającego.10.Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia.11.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:1/dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,2/danych teleadresowych 3/ danych rejestrowych 4/ numeru rachunku bankowego wykonawcy 5/będącej następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy, 6/ dane w treści umowy będące oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.