eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgierska Górka › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce.Ogłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Węgierska Górka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182746

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zielona 43

1.5.2.) Miejscowość: Węgierska Górka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48338609742

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugwg@wegierska-gorka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wegierska-gorka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://www.bip.wegierska-gorka.pl/category/przetargi-2022

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-353396f6-18a4-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300930/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIK.271.13.2022.IO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 255000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres i wymagania techniczne wykonania przedmiotu zamówienia określają Przedmiary robót i dokumentacja projektowa (określający zakres robót budowlanych) –załącznik nr 6 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywane przez osoby zatrudniane przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
3. Zamawiający wymaga aby inspekcje terenu budowy odbywały się w przedziale od 2 razy do 3 razy w tygodniu, w dni powszednie. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, ile będzie dokonywał inspekcji terenu budowy w okresie obowiązywania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146985,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 374535,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146985,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inżynieria Śląsk-Grzegorz Galiniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 365724181

7.3.3) Ulica: 1 Maja 83

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-706

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146985,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.