eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodynie › Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy WodynieOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wodynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedlecka 43

1.5.2.) Miejscowość: Wodynie

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-117

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wodynie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wodynie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd744e3b-37f5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039794/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wodynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym składanie ofert (oferta + załączniki), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
• za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl- zwanej dalej Platformą.
• poczty elektronicznej na adres mailowy: gmina@wodynie.eu (z wyłączeniem składania ofert).
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o „Platformie zakupowej”: https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający wymaga aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – jednocześnie na następujące adresy e-mail: gmina@wodynie.eu, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.
Szczegóły komunikacji opisane są w rozdziale X SWZ
Zamawiający zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117
Wodynie, tel. 25 631 26 58)- zwana dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 14) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843), – zwaną dalej „Pzp”), zwanego dalej „zamówieniem”: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wodynie” IGR.271.11.2022

3. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa, przez okres 10 lat.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGR.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wodynie”.
W zakres usługi wchodzi:
a) odbiór, transport i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych oraz całej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
b) dostawa worków na odpady niesegregowane oraz dostawa stosownie do prowadzonej zbiórki, worków na odpady zbierane selektywnie do wszystkich odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dokonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z worków oraz odbioru zebranych selektywnie odpadów komunalnych, popiołu i odpadów ulegających biodegradacji „Bio” w workach dla poszczególnych miejscowości Gminy Wodynie.
c) wyposażenie i obsługa prowadzonego przez Gminę Wodynie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Oleśnica – wywóz odpadów z Punktu stosownie do potrzeb.
d) zbiórka w formie objazdowej i zagospodarowanie, w terminie obowiązania umowy, mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.
2. Odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez Wykonawcę z podziałem na:
a) pozostałe po segregacji (zmieszane) odpady komunalne,
b) odpady zbierane selektywnie tj.: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

3. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się
w miejscowości Oleśnica. Wykonawca wyposaży ten punkt w pojemniki, które będzie opróżniał stosownie do potrzeb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:

1. cena - waga kryterium 60

Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia, pozostali będą oceniani wg poniższego wzoru:

wartość brutto oferty najtańszej
---------------------------------------- x 60 pkt
wartość brutto oferty ocenianej

2. Częstotliwość wywozu odpadów wielogabarytowych- waga kryterium 40 pkt

W ramach kryterium ,,częstotliwość” to 2 razy w roku ustalona w harmonogramie wywozu przez Zamawiającego.
Oferta zawierająca częstotliwość 2 razy w roku otrzyma 20 pkt.
Oferta zawierająca częstotliwość 3 razy w roku otrzyma 40 pkt.
Oferta zawierająca częstotliwość 4 razy w roku (i więcej) nie będą dodatkowo punktowane.

3.Ostateczna ilość punktów jaka zostanie przyznana każdej ofercie, stanowi sumę punktów jakie zostały przyznane ofercie w każdym kryterium oceny ofert:

S = C + Cz
gdzie:
S–punkty przyznane ofercie badanej łącznie za kryterium ,,Cena”
i „Częstotliwość”
C – punkty za kryterium ,,Cena” przyznane badanej ofercie
Cz – punkty za kryterium ,,Częstotliwość” przyznane badanej ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość wywozu odpadów wielogabarytowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 2. lit. a) SWZ.
b) Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt.2. lit. b) SWZ: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.Dz.U.2022, poz.1297), oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).
- wpis do rejestru BDO na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2022, poz.699 ze zm.)
c) Zamawiający określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt.2. lit. c) SWZ:W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 złotych.

d) Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 2. lit. d) SWZ:W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 300Mg w roku, (Zał. nr 4 do SWZ)
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. (Zał. nr 5 do SWZ)
c) Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo-transportową.
W/w środki transportu oraz baza magazynowo-transportowa powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Zał. nr 6 do SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty, o których mowa wyżej, powinny zostać zastąpione odpowiednimi dokumentami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wodynie w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
2) zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach na transport i zbieranie odpadów komunalnych,
3) wpis do rejestru BDO na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022, poz.699 ze zm.)
4) dokument potwierdzający uzyskany wpis do rejestru Zużytego Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
5) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
6) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych dla Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika wzór nr 5 do SWZ,
7) oświadczenie o dysponowaniu bazą magazynowo – transportową – wg załącznika wzór nr 6 do SWZ,
8) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 złotych,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z wymaganiami SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.1. Zamawiający wymaga wpłaty wadium. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych)
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
1.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 299)
1.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w :Bank Spółdzielczy w Siedlcach Oddział Wodynie nr 08 9194 0007 0050 0135 2000 0050 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr IGR.271.11.2022”. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie
1.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3) Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. spółki cywilne/ konsorcja)
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
d) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) Zasady zawierania umów z podwykonawcami zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.