eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowal › Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kowal - etap IIIOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kowal - etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kowal

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA KOWAL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piwna 33

1.5.2.) Miejscowość: Kowal

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-820

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542842252

1.5.8.) Numer faksu: 542842363

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-kowal.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkowal.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ugkowal.bip.net.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kowal - etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-260f0083-1c97-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075744/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gołaszewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305234/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.06.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1788617,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kowal - etap III” w zakresie: Modernizacji technologii oczyszczania ścieków w elementach podczyszczania ścieków dowożonych z zastosowaniem technologii tlenowego
granulowanego osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Gołaszewie, gm. Kowal.
Roboty ziemne - Kanalizacja technologiczna tłoczna- doprowadzenie ścieków surowych do zbiornika reaktora. Roboty montażowe - Kanalizacja technologiczna tłoczna- doprowadzenie ścieków surowych do zbiornika reaktora
Roboty ziemne - Kanalizacja technologiczna grawitacyjna- doprowadzenie ścieków oczyszczonych
Roboty montażowe - Kanalizacja technologiczna grawitacyjna- doprowadzenie ścieków oczyszczonych
Roboty ziemne - Kanalizacja technologiczna tłoczna- odprowadzenie osadów surowych ze zbiornika reaktora
Roboty montażowe - Kanalizacja technologiczna tłoczna- odprowadzenie osadów surowych ze zbiornika reaktora
Roboty ziemne - Kanalizacja technologiczna grawitacyjna- doprowadzenie ścieków surowych do zbiornika retencyjnego
Roboty montażowe - Kanalizacja technologiczna grawitacyjna- doprowadzenie ścieków surowych do zbiornika retencyjnego
Reaktor TBR - obiekt nr 6- technologia
Przepompownia ścieków surowych - obiekt nr 1 ( prace montażowe i demontażowe)
Krata koszowa - obiekt nr 2 ( prace montażowe i demontażowe)
Zbiornik retencyjny - obiekt nr 5 ( prace montażowe i demontażowe)
Uruchomienie oczyszczalni ścieków

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2195550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2195550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2195550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gutecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 510985900

7.3.3) Ulica: Gutkowo 52

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 11-041

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty konstrukcyjno - budowlane

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2195550,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.