eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleszno › Wykonanie rob鏒 remontowych zwi您anych z posadowieniem pomnika Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego na terenie 2 BZ Z這cieniecOg這szenie z dnia 2022-09-19


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wykonanie rob鏒 remontowych zwi您anych z posadowieniem pomnika
Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego na terenie 2 BZ Z這cieniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: 16 WOJSKOWY ODDZIA GOSPODARCZY W DRAWSKU POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320991649

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. G堯wna 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Oleszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-513

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://16wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wykonanie rob鏒 remontowych zwi您anych z posadowieniem pomnika
Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego na terenie 2 BZ Z這cieniec

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-75f825fe-37f7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00353292

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-19

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00065565/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.22 Roboty budowlane wykonanie rob鏒 remontowych zwi您anych z posadowieniem pomnika Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego na terenie 2 BZ Z這cieniec

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75f825fe-37f7-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: www.16wog.wp.mil.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/16wog

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z ustaw z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (16 Wojskowy Oddzia Gospodarczy, ul. G堯wna 1, 78-513 Oleszno);
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszego post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pro-wadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 w zw. z art. 78 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwa-nia umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
• obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana doty-cz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (sko-rzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
−na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywa-nia, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
• nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z ustaw z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrek-tywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (16 Wojskowy Oddzia Gospodarczy, ul. G堯wna 1, 78-513 Oleszno);
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszego post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pro-wadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 w zw. z art. 78 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwa-nia umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
• obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana doty-cz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (sko-rzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
−na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywa-nia, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
• nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 336/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 162434,98 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest : Roboty prowadzone b璠 na i przy budynku nr 32 oraz na placu apelowym w strefie administracyjnej Jednostki Wojskowej 1696 w Z這cie鎍u. Roboty prowadzone b璠 na zewewn徠rz budynku. W trakcie wykonywania prac bu-dowlanych Wykonawca musi zapewni na obiekcie warunki bhp, ppo. i ochrony 鈔odo-wiska. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy zapewni sam Wykonawca w ramach przeka-zanego placu budowy.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zosta okre郵ony w:
- Za陰czniku nr 1 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob鏒;
- Za陰czniku nr 2 – przedmiar

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie iobr鏏ka odpad闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬 dla pieszych

45410000-4 - Tynkowanie

45261900-3 - Naprawa ikonserwacja dach闚

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-11-26

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Oferty b璠 oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunk闚 przedstawionych przez Wykonawc闚 w zakresie danego kryterium.
2. Oferta wype軟iaj帷a w najwy窺zym stopniu wymagania okre郵one w kryterium, otrzyma maksymaln liczb punkt闚.
3. Pozosta造m Wykonawcom, spe軟iaj帷ym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punkt闚.
4. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa kryteriami, kt鏎e z這膨 si na ko鎍ow ocen.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟iania tego wa-runku. Wykonawca potwierdza spe軟ienie warunku poprzez z這瞠nie o鈍iadcze-nia.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟iania tego wa-runku. Wykonawca potwierdza spe軟ienie warunku poprzez z這瞠nie o鈍iadcze-nia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg鏊nych wymaga w zakresie spe軟iania tego wa-runku. Wykonawca potwierdza spe軟ienie warunku poprzez z這瞠nie o鈍iadcze-nia.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i ww. warunek je瞠li wyka瞠, 瞠: skieruje do realizacji zam闚ienia minimum 1 osob posiadaj帷 uprawnienia do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚 i o鈍iadcze:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, spo-rz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji (aktualnych na dzie z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych).
2) o鈍iadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o-軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert lub ofert cz窷ciow albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty lub oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego wykonawcy nale膨ce-go do tej samej grupy kapita這wej.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawo-dowej Zamawiaj帷y 膨da:
a) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, odpowiedzialnych za realizacj rob鏒, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji za-wodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia pu-blicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o pod-stawie do dysponowania tymi osobami (aktualnych na dzie z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych).

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y ww. post瘼owaniu nie 膨da przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

formularz ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
1) W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 2, wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do repre-zentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w po-st瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Zamawiaj帷y 膨da za陰czenia do oferty pe軟omocnictwa w postaci elektronicznej podpisany w formie elek-tronicznej przy u篡ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektro-nicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza) o ile prawo do re-prezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokument闚 z這穎nych wraz z ofert.
2) Zamawiaj帷y nie wymaga od wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie za-m闚ienia posiadania okre郵onej formy prawnej w celu z這瞠nia oferty lub wniosku o do-puszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu.
3) W odniesieniu do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia za-mawiaj帷y mo瞠 okre郵i wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia w inny spos鏏 ni w odniesieniu do pojedynczych wykonawc闚, je瞠li jest to uzasadnione charakterem zam闚ienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
4) Je瞠li zosta豉 wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie za-m闚ienia, zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami w projekcie umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-05 08:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z za陰cznikami nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/16wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

KRYTERIUM: oceny oferty
1) cena (brutto) oferty - 60 %
2) termin realizacji - 40 %
Ad 1. Spos鏏 dokonywania oceny ofert wg kryterium „cena oferty”:
C = Cn : Cb x 60% x 100;
gdzie: Cn – cena najni窺za, Cb – cena oferty badanej.

Ad 2. Spos鏏 oceny ofert wg kryterium „termin realizacji”:
Zamawiaj帷y , wymaga realizacji przedmiotu zam闚ienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 26.11.2022r.
Przy ocenie ofert wg kryterium „termin realizacji” Zamawiaj帷y przydzieli nast瘼uj帷 liczb punkt闚 :
a. od dnia podpisania umowy do dnia 26.11.2022r. : = 0 pkt.
b. od dnia podpisania umowy do dnia 23.11.2022r. : = 20 pkt.
c. od dnia podpisania umowy do dnia 21.11.2022r. : = 40 pkt.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.