eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 畝bia Wola › "Utworzenie modu這wej szko造 podstawowej w miejscowo軼i Ojrzan闚 dla dzieci z teren闚 popegeerowskich" - Rozbudowa i przebudowa szko造 podstawowej w OjrzanowieOg這szenie z dnia 2022-09-16


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
"Utworzenie modu這wej szko造 podstawowej w miejscowo軼i Ojrzan闚 dla dzieci z teren闚 popegeerowskich" - Rozbudowa i przebudowa szko造 podstawowej w Ojrzanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA 涉BIA WOLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148578

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. G堯wna 3

1.5.2.) Miejscowo嗆: 畝bia Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-321

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zabiawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

"Utworzenie modu這wej szko造 podstawowej w miejscowo軼i Ojrzan闚 dla dzieci z teren闚 popegeerowskich" - Rozbudowa i przebudowa szko造 podstawowej w Ojrzanowie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f6d98b8b-35b8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00352502

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00049385/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.13 Rozbudowa i przebudowa szko造 podstawowej w Ojrzanowie pn.: „Utworzenie modu這wej szko造 podstawowej w miejscowo軼i Ojrzan闚 dla dzieci z teren闚 popegeerowskich”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia odbywa si przy u篡ciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@zabiawola.pl. Za skuteczne skomunikowanie uznaje si skorzystanie z co najmniej jednego z wy瞠j wymienionych kana堯w komunikacji. Korespondencj uwa瘸 si za przekazan w terminie, je瞠li dotrze do Zamawiaj帷ego przed up造wem wymaganego terminu.
2) Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP.
Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) Otwarcie ofert nast瘼uje poprzez odszyfrowanie ich przy u篡ciu: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2) Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia odbywa si przy u篡ciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@zabiawola.pl. Za skuteczne skomunikowanie uznaje sį skorzystanie z co najmniej jednego z wy瞠j wymienionych kana堯w komunikacji. Korespondencj uwa瘸 si za przekazan w terminie, je瞠li dotrze do Zamawiaj帷ego przed up造wem wymaganego terminu.
3) Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP.
Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4) Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5) Za dat przekazania oferty, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii
dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
6) Identyfikator post瘼owania dla danego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia dost瘼ny jest na Li軼ie wszystkich post瘼owa na
miniPortalu.
7) Wykonawca sk豉da ofert w post瘼owaniu za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego na miniPortalu. Wykonawca szyfruje ofert poprzez miniPortal (online). W formularzu oferty Wykonawca zobowi您any jest poda adres skrzynki ePUAP, na kt鏎ym prowadzona b璠zie korespondencja zwi您ana z post瘼owaniem.
8) Oferta powinna by sporz康zona w j瞛yku polskim w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Spos鏏 z這瞠nia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w Instrukcji u篡tkownika systemu dost瘼nej na miniPortalu. Ofert nale篡 z這篡 w oryginale.
9) Wszelkie informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kt鏎e Wykonawca zastrze瞠 jako tajemnic przedsi瑿iorstwa, powinny zosta z這穎ne w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Za陰cznik stanowi帷y tajemnic przedsi瑿iorstwa” a nast瘼nie wraz z plikami stanowi帷ymi jawn cz窷 skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
10) Wykonawca mo瞠 przed up造wem terminu do sk豉dania ofert zmieni lub wycofa ofert za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego na miniPortalu. Spos鏏 zmiany i wycofania oferty zosta opisany w Instrukcji u篡tkownika systemu dost瘼nej na miniPortalu.
11) Wykonawca po up造wie terminu do sk豉dania ofert nie mo瞠 skutecznie dokona zmiany ani wycofa z這穎nej oferty.
12) W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami – w szczeg鏊no軼i sk豉danie
o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji – odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego
formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiaj帷y wymaga, aby w
tytule maila by podany nr sprawy, co u豉twi komunikacj pomi璠zy stronami post瘼owania.
13) Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉dane s przez Wykonawc na
wskazany powy瞠j adres email. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w Rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 spe軟ia wymogi okre郵one w rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawc b璠 przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiaj帷y nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym ni cel okre郵ony w lit. b powy瞠j. Je瞠li administrator b璠zie planowa przetwarza dane osobowe w celu innym ni cel, w kt鏎ym dane osobowe zosta造 zebrane (tj. cel okre郵ony w lit. b powy瞠j), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osob, kt鏎ej dane dotycz, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o kt鏎ych mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.271.2.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zadanie pn.:„Utworzenie modu這wej szko造 podstawowej w miejscowo軼i Ojrzan闚 dla dzieci z teren闚 popegeerowskich" - Rozbudowa i przebudowa szko造 podstawowej w Ojrzanowie” .

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i zosta這 podzielone na nast瘼uj帷e etapy:
ZADANIE 1: Opracowanie pe軟ej dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy i przebudowy szko造 podstawowej w Ojrzanowie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow.
ZADANIE 2: Wyprodukowanie i monta obiektu modu這wego - rozbudowywanej cz窷ci szko造 podstawowej w Ojrzanowie zgodnie z dokumentacj projektow, wraz z uzyskaniem pozwolenia na u篡tkowanie. Modu造 konstrukcyjne musz by fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2022.

Obszar przeznaczony pod zadanie inwestycyjne znajduje si w miejscowo軼i Ojrzan闚, przy ul. Szkolna 1 w s御iedztwie drogi publicznej ul. Tarczy雟kiej. Obiekt jest zlokalizowany na dzia販e o numerze ewidencyjnym 102/1 i 101/2 w obr瑿ie ewidencyjnym 0018, jednostka ewidencyjna 140506_2 畝bia Wola.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71220000-6 - Us逝gi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45232451-8 - Roboty odwadniaj帷e inawierzchniowe

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami:
1) Cena - 60 %
2) Okres gwarancji i r瘯ojmi za wady - 40 %

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i r瘯ojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:
jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 2 000 000,00 z (s這wnie: dwa miliony z這tych 00/100)
2) zdolno軼i technicznej,
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, nale篡cie wykona minimum dwa zam闚ienia na roboty budowlane polegaj帷e na: wykonaniu budynku u篡teczno軼i publicznej w technologii modu這wej, o powierzchni u篡tkowej nie mniej ni 400 m2, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz o warto軼i zam闚ienia min 2 500 000,00 z brutto.

W przypadku rob鏒, kt鏎ych warto嗆 zosta豉 wyra穎na w umowie w innej walucie ni PLN nale篡 dokona przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu 鈔edniego kursu NBP na dzie zako鎍zenia rob鏒 (w przypadku rob鏒 rozliczanych wy陰cznie w walutach innych ni PLN).

3) zdolno軼i zawodowej,
je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, kt鏎e b璠 skierowane przez wykonawc do realizacji zam闚ienia:
1) Kierownik Budowy - minimum jedna osoba, posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania budow lub robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 prawa,
2) Kierownik Rob鏒 Sanitarnych - minimum jedna osoba, posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 prawa,
3) Kierownik Rob鏒 Elektrycznych - minimum jedna osoba, posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 prawa.

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w wykazie os鏏 imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
Informacje dodatkowe:. W ka盥ym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie okre郵onych uprawnie budowlanych, przez osob wskazan do pe軟ienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powy瞠j, Zamawiaj帷y dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
⎯ uprawnie r闚nowa積ych wzgl璠em wymaganych, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 lub,
⎯ uprawnie r闚nowa積ych wzgl璠em wymaganych, uznanych przez w豉軼iwy organ zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub,
⎯ uprawnie r闚nowa積ych wzgl璠em wymaganych, nabytych w innym ni Rzeczpospolita Polska pa雟twie cz這nkowskim Unii Europejskiej, pa雟twie cz這nkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) − stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i kt鏎ej na mocy odr瑿nych przepis闚 przys逝guje prawo do 鈍iadczenia us逝g transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z post瘼owania:
4) o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 8 do SWZ;
5) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej (KRS, CEIDG).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne dokumenty – za陰cznik nr 4 do SWZ;
2) wykaz os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – za陰cznik nr 5 do SWZ;
3) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn co najmniej 2 000 000,00 z.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1) Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, wnie嗆 wadium w wysoko軼i 30 000,00 z (s這wnie: trzydzie軼i tysi璚y z這tych 00/100).
2) Wadium musi obejmowa pe貫n okres zwi您ania ofert.
3) Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Sp馧dzielczy w Bia貫j Rawskiej,
nr rachunku: 66 9291 0001 0046 3049 2000 0030.
Wadium musi wp造n望 na wskazany rachunek bankowy zamawiaj帷ego najp騧niej przed up造wem terminu sk豉dania ofert (decyduje data wp造wu na rachunek bankowy zamawiaj帷ego).
5) Wadium wnoszone w por璚zeniach lub gwarancjach nale篡 za陰czy do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc dokumentu i powinno zawiera nast瘼uj帷e elementy:
- nazw daj帷ego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiaj帷ego), gwaranta/por璚zyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub por璚zeniu musi by Gmina 畝bia Wola,
- okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj/por璚zeniem,
- kwot gwarancji/por璚zenia,
- termin wa積o軼i gwarancji/por璚zenia,
- zobowi您anie gwaranta do zap豉cenia kwoty gwarancji/por璚zenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 膨danie zamawiaj帷ego, w sytuacjach okre郵onych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wni鏀 wadium lub wni鏀 w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiaj帷y odrzuci ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
7) Zamawiaj帷y dokona zwrotu wadium na zasadach okre郵onych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
W takim przypadku:
a) Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w
post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.

Pozosta貫 informacje dot. wymaga sk豉dania ofert przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienia znajduj
si w SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opr鏂z zmian dopuszczalnych ustaw Pzp (art. 455 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany wskazane we wzorze umowy (za陰cznik nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale篡 sk豉da za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy z post瘼owania wykonawc闚, wobec kt鏎ych zachodz przes豉nki wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Zgodnie z tre軼i ww. przepisu, z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si:
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk
dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.