eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzozów › Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w m. KrecówOgłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w m. Kreców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Moniuszki 25

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: brzozow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzozow.krosno.lasy.gov.pl/en/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w m. Kreców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fcc63fb-188a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00253326/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa mostu w Krecowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303101/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1983675,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie mostu w ciągu drogi leśnej nr 242/280 w miejscowości Kreców polegająca na:
- wykonanie oznakowania objazdu tymczasowego,
- wykonanie tymczasowej kładki technologicznej,
- zamknięcie mostu/drogi dla realizacji robót budowlano – montażowych,
- demontaż istniejącego obiektu mostowego polegający na rozbiórce elementów istniejącego mostu, jego nawierzchni, barierek, konstrukcji i podpór wraz z utylizacją odpadów i gruzu,
- wykonanie żelbetowych ław fundamentowych,
- wykonanie żelbetowych przyczółków wraz ze skrzydłami,
- montaż ustroju nośnego,
- wykonanie żelbetowej płyty wraz z poprzecznicami podporowymi,
- wykonanie izolacji i nawierzchni obiektu,
- wykonanie zasypki za przyczółkami i stożków mostu,
- wykonanie nawierzchni na dojazdach do mostu,
- wykonanie umocnień skarp i dna cieku w obrębie obiektu,
- montaż elementów wyposażenia obiektu,
- wykonanie robót porządkowych,
- likwidacja kładki technologicznej,
- dopuszczenie mostu stałego do ruchu,
- likwidacja objazdu tymczasowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1799002,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2148321,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1799002,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.U.H.B.T. Henryk Biłas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6881077217

7.3.4) Miejscowość: Zawadka

7.3.5) Kod pocztowy: 38-711

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1799002,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.