eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwoleń › "Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i boiska do piłki nożnej w Jasieńcu gmina Zwoleń" (postępowanie nr 2)Ogłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i boiska do piłki nożnej w Jasieńcu gmina Zwoleń” (postępowanie nr 2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZWOLEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC KOCHANOWSKIEGO 1

1.5.2.) Miejscowość: Zwoleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 676 22 10 wew. 105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zwolen.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.zwolen.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i boiska do piłki nożnej w Jasieńcu gmina Zwoleń” (postępowanie nr 2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d11e16f-1190-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008026/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i boiska do piłki nożnej w Jasieńcu gmina Zwoleń”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (poddział 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288272/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 360000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje budowę boiska do siatkówki i boiska do piłki nożnej na działce nr ewid. 7 i 6/2 w miejscowości Jasieniec Kolonia gm. Zwoleń, zgodnie z zał. projektem budowlanym. W ramach inwestycji przewidziano m.in:
a) Budowę boiska do siatkówki plażowej: płyta boiska do gry wraz ze strefą bezpieczeństwa o nawierzchni z warstwy piachu gr. 30 cm; powierzchnia boiska 468 m2 (18m x 26m), pole do gry o pow. 128 m2 (8m x 16m). Boisko wyposażone w słupki (zakotwiczone w gruncie) wykonane z profili aluminiowych lub stalowych, mocowane na tulejach z płynną regulacją do wysokości siatki (wielofunkcyjne).

b) Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej (murawa naturalna rozwijana z rolki), powierzchnia
boiska: 1860 m2 (30m x 62m), pole gry: 1456 m2 (26m x 56m). Boisko wyposażone w piłkochwyty zabramkowe (rozwiązanie systemowe) wykonane z siatki osłonowej z polipropylenu (oczko 12cm x 12cm, wys. 400 cm) na słupach aluminiowych, wzmacnianych 80mm x 80mm, wys. 600 cm (montowane w tulei) oraz bramki aluminiowe (5,00 x 2,44m) nie ulegające korozji, zakotwione w gruncie (tulejowane) – 2 kpl. i siatki niepalne i nieulegające biodegradacji – 2 kpl.
Wywóz ziemi z wykopów w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Zwoleń.

Uwaga:
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania optymalnego nawodnienia płyty boiska oraz wykonanie wszelkich niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych od momentu ułożenia murawy do pierwszego koszenie (w tym wykonanie pierwszego koszenia).

Uwaga:
Załączony do SWZ część opisowa projektu i STWiORB zawiera pełny zakres zagospodarowania terenu w tym elementy niewchodzące w przedmiot niniejszego zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko budowa boiska do siatkówki i piłki nożnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 329700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 565800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 329700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANAIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 362619816

7.3.3) Ulica: Marszałkowska 58

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-545

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 329700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.