eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Budowa placu zabaw na III Parceli w Legionowie.Ogłoszenie z dnia 2022-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw na III Parceli w Legionowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: marsz. Józefa Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227664064

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.legionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.legionowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw na III Parceli w Legionowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45f87e20-149c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018441/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa placu zabaw na III Parceli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294337/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Rz.271.36.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na III Parceli w Legionowie.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) przygotowanie terenu, oczyszczenie, wyznaczenie miejsc posadowienia nowych elementów;
2) budowę nawierzchni bezpiecznej poliuretanowo - gumowej wylewanej;
3) budowę nawierzchni z gumowej maty przerostowej;
4) budowę nawierzchni z kostki betonowej;
5) montaż elementów zabawowych:
a) zestaw huśtawek: 1x gniazdo, 1x deseczka, 1x kubełek dla malucha – 1kpl.;
b) karuzela – 1szt.;
c) sprężynowiec – 3szt.;
d) zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami – 1 szt.;
e) piaskownica zadaszona – 1szt.;
6) montaż obiektów małej architektury:
a) ławka -3 szt.;
b) kosz na śmieci -2 szt.;
c) stojak rowerowy – 2szt.;
d) tablica z regulaminem – 1 szt.;
7) budowę ogrodzenia z furtkami (2szt.);
8) zagospodarowanie zieleni (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu):
a) nasadzenia drzew. Każde drzewo należy przymocować do 3 palików drewnianych za pomocą elastycznych taśm.
b) nasadzenia krzewów liściastych;
c) wykonanie rabaty (krzewy, byliny i trawy);
d) założenie trawnika;
9) porządkowanie terenu po budowie;
10) roczna pielęgnacja posadzonych roślin;
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) projektem zagospodarowania terenu,
2) przedmiarem robót,
3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną w dalszej treści umowy STWiOR.
4. Zamawiający określa w § 25 SWZ wymagania (zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”zgodnie z cechami stosunku pracy wg Państwowej Inspekcji Pracy:
- podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
- odpłatność wykonywanej pracy,
- praca wykonywana jest osobiście przez pracownika,
- powtarzalność czynności w określonych odcinkach czasowych,
- ryzyko ekonomiczne, socjalne i gospodarcze procesu produkcyjnego,
- praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
5. Wykonawca jest zobowiązany na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, do zapewnienia nie mniejszego niż 10% udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Udział pojazdów, o którym mowa, oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45000000-7 - Roboty budowlane

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.