eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowegoOgłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAROCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: (062) 749 95 00

1.5.8.) Numer faksu: (062) 747 22 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@jarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Społecznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 617 00 06 401

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 39

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747 01 60

1.5.8.) Numer faksu: 62 747 01 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@cusjarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cusjarocin.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Regionalne w Jarocinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617 10 08 879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek - Ratusz

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747-34-49

1.5.8.) Numer faksu: 62 747-34-49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeumjarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumjarocin.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617 10 08 855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Park 3

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747-23-46

1.5.8.) Numer faksu: 62 747-23-46

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@bibliotekajarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bibliotekajarocin.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Mieszkowie Mieszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617 220 95 80

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radliniecka 11

1.5.2.) Miejscowość: Mieszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 749-30-18

1.5.8.) Numer faksu: 62 749-30-18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolamieszkow@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpmieszkow.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 4 im. Władysława Broniewskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617 220 95 97

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Curie Skłodowskiej 4

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747-26-89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola.sp4@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp4jarocin.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617 20 69 989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Waryńskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747-20-06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola5jarocin@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szkola5jarocin.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617-18-33-690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Al. Niepodległości 8

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747 28 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp2jarocin@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp2jarocin.szkolnastrona.p

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617 20 59 583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 168

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747-22-38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jarocin-sp3@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trojkajarocin.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617 20 58 744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 16

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 747 20 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Cielcza@szkola.wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zscielcza.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół w Witaszycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617 220 96 05

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 1A

1.5.2.) Miejscowość: Witaszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 740-13-39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola.witaszyce@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwitaszyce.boo.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 617-20-59-726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarocińska 32

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 740 40 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp_golina@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spgolina.edu.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania jest Gmina Jarocin, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin (podstawa prawna - 38 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b66542f9-336b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009013/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup energii elektrycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@amsm-consulting.pl oraz miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie proceduralnym: Jakub Kosmaczewski email: sekretariat@amsm-consulting.pl; tel. 734-497-093
2) w zakresie merytorycznym: Dariusz Zaborowski, e-mail: dariusz.zaborowski@energia-jarocin.pl; tel. 786-151-151

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 8
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa:
a. niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę i wykorzystanie systemu miniPortal:
a) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
b) Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są
w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
c) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer odwersji 11.0
 Mozilla Firefox od wersji 15
 Google Chrome od wersji 20
 Microsoft Edge
b. dopuszczalne formaty sporządzania informacji i dokumentów w postępowaniu:
i. oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie pdf.,
ii. informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt i., przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin Tel.: 62 749 95 00, Fax.: 62 747 22 25, Poczta elektroniczna: office@jarocin.pl;
 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@jarjarocin.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego”, WR-RGK.271.1.51.2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – w szczególności Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902).
 W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG1.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o udzielnie zamówienia publicznego, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Po zakończeniu sprawy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
i w celach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych przez 4 lata obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR-RGK.271.1.51.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego w planowanej szacowanej ilości około 744,965 MWh (+- 15 %) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do obiektów podmiotów wskazanych w pkt 1 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia jako Zamawiający. Zamawiana energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne
i jakościowe określone w przepisach odrębnych tj. w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zamawiający informuje, że prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Cz. III SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących odbiorcy końcowego. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb odbiorcy końcowego, z tym że niezależnie od ilości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii wskazana w SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem przewidywanego poboru energii dla odbiorcy końcowego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych Punktu Poboru Energii, faktycznym poborem energii w Punkcie Energii. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami.

Zamawiający informuje, iż dla większości punktów odbioru jest to kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.
Zamawiający zastrzega sobie montaż odnawialnych źródeł energii na wybranych przez siebie obiektach.
Wykonawca jednocześnie będzie zobowiązany do zakupu, wraz z usługą bilansowania handlowego, energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Zamawiający ma prawo zrezygnować w trakcie trwania umowy, z zakupu energii elektrycznej do części punktów poboru energii nie większej niż 15% deklarowanego rocznego zużycia energii z zachowaniem umownych warunków handlowych, w następujących przypadkach:
- likwidacji punktu poboru,
- montażu w punkcie poboru energii instalacji odnawialnego źródła energii.
Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w stosunku do części punktów poboru energii w przypadku określonym w § 6 ust. 6 umowy.
UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi dystrybucji energii elektrycznej. Dystrybutorem energii dla obiektów wymienionych w zestawieniu jest Energa Operator S.A. oddział w Gdańsku.
Podmiotem koordynującym zakup energii elektrycznej jest Energia Jarocin Sp. z o. o. (ul. Moniuszki 43A, 63-200 Jarocin) – lider Klastra Energia Jarocin. Wszelkie pisma
i faktury należy przesyłać na adres spółki Energia Jarocin.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Cz. III SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Cz. IV SWZ Projektowane postanowienia umowy..

Podwykonawstwo: 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09310000-5 - Elektryczność

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:
Cena (C)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

4) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 700 MWh

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
z art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP.
c. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) koncesja, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składanie razem z ofertą:
1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.2. Ofertę stanowi Formularz oferty.
1.3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
1.4. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
1.5. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.

1.6. Do oferty wykonawca załącza również:

a. Pełnomocnictwo

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.


b. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

c. Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.


d. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


e. Wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 PZP.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
o numerze 91 1090 1131 0000 0000 1300 1942 i oznaczyć numerem postępowania WR-RGK.271.1.51.2022. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 PZP.

7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a. wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b. wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
c. w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami PZP.
2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących warunkach:
1) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadkach opisanych w § 5 ust. 3,
2) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, jeżeli dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron Umowy lub których Strony Umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć i przewidzieć,
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy z Wykonawcą w przypadku zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej, w szczególności w przypadku podłączenia nowego punktu poboru przez Zamawiającego lub wyłączenia punktu poboru energii.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.