eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kampinos › Budowa strefy aktywnej rekreacji w KampinosieOgłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kampinos

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepokalanowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Kampinos

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-085

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 718-91-06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kampinos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kampinos.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ba99a40-1ee1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024030/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310622/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.271.22.2022.EK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wolnostojącej ścianki wspinaczkowej do boulderingu w kształcie kamienia / bloku o nieregularnym kształcie, imitującej naturalny blok skalny. Ww. roboty prowadzone będą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 77/3, obręb 0001 Kampinos.
2. Ścianka wspinaczkowa to tzw. boulder w kształcie nieregularnej bryły wielobocznej, której każdy z boków posiadać będzie inny kąt nachylenia oraz formacje. Powierzchnia boulderu przypominać będzie naturalną rzeźbę skalną, która będzie umożliwiać wspinaczkę również po wykręceniu wszystkich chwytów wspinaczkowych. Zróżnicowanie rzeźby umożliwiać będzie wspinaczkę różnym grupom wspinaczy, od osób początkujących i dzieci, po wspinaczy profesjonalnych. Przeznaczenie: wspinaczka z asekuracją bierną – bouldering.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Biorąc pod uwagę odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę MANUSAD Sp. z o.o., ul. Bohaterów 3, 89-110 Sadki, jedyną ważną ofertą pozostała oferta opiewająca na kwotę 312 297,00 zł
Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny jedynej ważnej oferty w postępowaniu tj. do kwoty 312 297,00 zł – jednakże brak jest możliwości przesunięcia środków na niniejsze zamówienie do ceny oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 312297,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 312297,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.