eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dobudowa, rozbudowa, przebudowa głównego skrzydła budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" w ZakopanemOgłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dobudowa, rozbudowa, przebudowa głównego skrzydła budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gładkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalodrodzenie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dobudowa, rozbudowa, przebudowa głównego skrzydła budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-787a2485-17ea-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060343/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa, dobudowa i przebudowa skrzydła szpitalnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobaudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.ZP-271-10/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (tj. dojścia i dojazdy, droga pożarowa i miejsca postojowe o nawierzchni częściowo utwardzonej i częściowo z geokraty, przebudowa fragmentu sieci geotermalnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidacja kolidujących z inwestycją sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, wodociągowej, przyłącz ciepłowniczy (geotermia), kanalizacji sanitarnej, gazów medycznych, wodociągowy, wycinka 6 drzew, przesunięcie 2 lamp oświetleniowych) oraz przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dobudowę nowego skrzydła budynku wraz z przebudową fragmentu istniejącego gmachu (w miejscu połączenia) oraz przebudowa kolidujących elementów infrastruktury technicznej tj. przebudowa sieci cieplnej, sieci oraz przyłączy kanalizacja sanitarnej i deszczowej, sieci oraz przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych, a także przyłącz gazów medycznych.
Zakres rzeczowy obejmuje dobudowę skrzydła budynku w nawiązaniu do istniejącego gmachu (do obecnej kalenicy) w miejscu połączenia z dachem. Dobudowa i przebudowa obejmuje wykonanie 7 kondygnacyjnego budynku (skrzydła) wydzielonego jako odrębna strefa pożarowa.
2.2 Założenia ogólne:
Przyziemie - pomieszczenia techniczne i uzupełniające
Parter niski - rejestracja pacjentów
Parter wysoki - przychodnia specjalistyczna z gabinetami lekarskimi
I piętro - oddział łóżkowy
II piętro - oddział łóżkowy
III piętro - oddział łóżkowy
IV piętro - laboratorium szpitalne
Strych - wentylatornia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – OPZ -Dokumentacja techniczna do SWZ obejmujący: Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczny zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 118/2022 z dnia 15.04.2022 r. wydanych przez Starostę Tatrzańskiego w Zakopanem, Opinia miejskiego Konserwatora Zabytków, Projekty techniczne i wykonawcze (architektura i technologia, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i niskoprądowe, instalacje teletechniczne, drogi) przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie pracowników/użytkowników z podstawowej obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia stałego w ramach przedmiotowej inwestycji.
- Ze względu na prace w czynnym budynku Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akceptację Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zastosowane materiały/elementy/urządzenia objęte przedmiotem zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne i konserwacje wynikające z instrukcji zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji, w szczególności urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zapewniając ciągłość ich funkcji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 5 237 993,87 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17381868,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23729371,61 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.