eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części piwnic Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownięOgłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części piwnic Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownię

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części piwnic Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownię

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cc31bb0-3281-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000425/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.1.1 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i nadbudowie budynku Ratusza - etap III - remont Ratusza wraz z infrastrukturą techniczną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8cc31bb0-3281-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie uPzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) poprzez Platformę e- Zamówienia, dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/;
2) drogą elektroniczną: przetargi@um.sopot.pl;
3) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta Sopotu) https://epuap.gov.pl/wps/portal;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz w interaktywnych instrukcjach dostępnych w module edukacyjnym Platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016), Zamawiający informuje, iż: Administratorem Pani/ Pana/ osoby, o której jest mowa w Umowie i związanych z wykonaniem umowy* danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sopotu z siedzibą w Sopocie przy ul. Kościuszki 25/27. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: iod@sopot.pl telefonicznie pod numerem 58 52 13 669 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 uPzp.
1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.48.IN.2022.MSt

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w celu adaptacji części piwnic Ratusza Miejskiego w Sopocie na nową serwerownię (zespół pomieszczeń o powierzchni użytkowej ca 125 m2).
2. Wykonanie robót budowlanych obejmuje roboty w nowej serwerowni oraz poza serwerownią w zakresie: m.in.: instalacji i urządzeń energetycznych i chłodniczych.
3. Roboty budowlane w szczególności obejmują:
1) Wykonanie wszystkich przepustów, kanałów i otworów instalacyjnych w budynku (dla wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i instalacji gaszenia).
2) Usunięcie istniejących słabych i wtórnych tynków i ich odtworzenie oraz uzupełnienie brakującego tynku, w tym na nowych ścianach oraz na fragmentach ścian po zamurowanych otworach.
3) Odsłonięcie stopki belek stalowych wszystkich stropów serwerowni i wykonanie powłoki antykorozyjnej w klasie S4**.
4) Docieplenie części ścian zewnętrznych od wewnątrz.
5) Wykonanie obudowy stropów i belek stalowych (HEA260) płytami ogniochronnymi, w celu uzyskania odporności ogniowej stropów w klasie REI120.
6) Renowacja istniejącej stolarki okiennej (5 szt.).
7) Zabudowa czterech otworów okiennych od wewnętrznej strony, w pomieszczeniach: 0/02; 0/03; 0/04, w celu uzyskania odporności ogniowej przegrody w klasie REI120.
8) Wykonanie, w pomieszczeniu 0/05 na posadzce pod podłogą podniesioną, na ścianach i na suficie, powłoki malarskiej elektroprzewodzącej z dodatkiem węglowym (stanowiącej ekranowanie pól: elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości i elektrycznych niskiej częstotliwości).
9) Wykonanie robót malarskich.
10) Wykonanie na posadzce pod podłogą podniesioną, w pomieszczeniach 0/03; 0/04, powłoki malarskiej, wodoodpornej, farbą epoksydową - w kolorze szarym**.
11) Dostawa i montaż podłogi podniesionej.
12) Wykonanie posadzki z gresu.
13) Dostawa i montaż stolarki drzwiowej.
14) Dostawa i montaż brakującej kraty w oknie – wykonać na wzór istniejących krat, w tym wykonać ocynkowanie na gorąco** i pomalować, pozostałe, istniejące kraty stalowe wypiaskować, ocynkować j/w i pomalować.
15) Wykonanie przejść p. pożarowych nowej instalacji przez stropy i ściany.

16) Wykonanie, dostawa i montaż stałych urządzeń gaśniczych, w tym, m.in.:
a) Instalacji i urządzeń gaśniczych, gazowych.
b) Instalacji i urządzeń systemu sterowania gaszeniem.

17) Wykonanie instalacji elektrycznych i wyposażenie, w tym m.in.:
a) wyposażenie istniejącej abonenckiej stacji transformatorowej, m.in.:
- dostawa i montaż dwóch transformatorów olejowych 630kVa,
- wykonanie mostów kablowych SN i nn,
– wykonanie niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych,
– wykonanie aktualizacji dokumentacji powykonawczej stacji,
– wykonanie oznakowania stacji,
- uruchomienie stacji transformatorowej abonenckiej zgodnie z procedurą Energa Operator wraz z aktualizacją instrukcji współpracy
b) wykonanie linii kablowej zasilania podstawowego i rezerwowego I z istniejącej stacji transformatorowej,
c) wykonanie linii kablowych zasilania rezerwowego II, z istniejącego agregatu prądotwórczego,
d) unieczynnienie istn. kabla zasilającego z agregatu do istn. układu SZR w piwnicy Ratusza,
e) wykonanie przeglądu serwisowego istniejącego agregatu prądotwórczego,
f) dostawa i montaż rozdzielnicy głównej serwerowni (RGS) wraz z wyposażeniem oraz automatyki samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
g) dostawa i montaż systemu zasilania bezprzerwowego (UPS),
h) wykonanie instalacji zasilania szaf serwerowych,
i) wykonanie tras kablowych,
j) wykonanie instalacji zasilania urządzeń technologicznych wentylacji, klimatyzacji i instalacji sanitarnych,
k) wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego,
l) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
m) wykonanie instalacji gniazd wtykowych i wypustów zasilających
n) wykonanie ekranowania pomieszczenia serwerowni, o którym mowa w pkt 9),
o) wykonanie połączenia wyrównawczego,
p) wykonanie instalacji uziemiającej,
q) wykonanie innych instalacji i wyposażenia, w tym dotyczących ochrony i bezpieczeństwa użytkowania,
r) Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP,
s) Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej.

18) Wykonanie instalacji teletechnicznych i wyposażenie, zgodnie z zakresem i wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
a) dostawa i montaż 10 szt. szaf serwerowych, teleinformatycznych 600/800x1200 42U z dedykowanym systemem zabudowy szaf, systemem klimatyzacji i innymi wymaganymi systemami oraz wyposażeniem,
b) dostawa i montaż oprogramowania zarządzającego – zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi zawartymi w dokumentacji projektowej,
c) wykonanie połączenia nowej serwerowni z istniejącą (starą) serwerownią kablami światłowodowymi i miedzianymi (w rurach osłonowych ułożonych w posadzce),
d) dostawa i montaż szafy teletechnicznej (ozn. ODF. Link) wraz z wyposażeniem w istniejącej (starej) serwerowni,
e) wykonanie przyłącza teletechnicznego (bez kabli) pomiędzy nową serwerownią a siecią zewnętrzną wraz ze studnią kablową (SKR-2) i trasą kablową w pomieszczeniach pod podłogą techniczna,
f) wykonanie systemu okablowania strukturalnego wraz z ,uzyskaniem 25 letniej gwarancji producenta, obejmującą całą część transmisyjną,
g) dostawa i montaż kabli krosowych miedzianych i światłowodowych,
h) dostawa i montaż systemu automatyki BMS serwerowni,
i) dostawa i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
j) dostawa i montaż systemu kontroli dostępu (SKD),
k) dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej (CCTV),
l) dostawa i montaż systemu interkomowego,
m) wykonanie instalacji dla systemu ostrzegawczego (DSO) – bez głośników,
n) dostawa i montaż systemu detekcji i sygnalizacji pożaru.

19) Wykonanie instalacji sanitarnych, w tym, m.in.:
a) Instalacji wody zimnej,
b) Instalacji grzewczej (grzejniki elektryczne),
c) Wentylacji mechanicznej, z centralą kompaktową nawiewno-wywiewną, z nagrzewnicą elektryczną i odzyskiem ciepła.
d) klimatyzacji,
e) dostawa i montaż dwóch studni betonowych (fi 1000), w tym:
- studni dla odprowadzenia wody z istniejącej instalacji odwadniającej posadzkę pod podłogą techniczną wraz z pompą zatapialną i wykonaniem instalacji tłocznej odprowadzającej wodę do istniejącej kanalizacyjnej sanitarnej w budynku Ratusza,
- studni schładzającej.

20) Wykonanie instalacji chłodzenia serwerowni w tym, m.in.:
a) Instalacji freonowego chłodzenia serwerowni;
b) Instalacji wody lodowej na potrzeby free-coolingu;
c) Instalacji nawilżania i odprowadzenia skroplin;
d) Dostawa i montaż urządzeń*, z następującym zastrzeżeniem:
UWAGA!
W zakres Przedmiotu Zamówienia nie wchodzi:
dostawa i montaż dwóch nowych jednostek zewnętrznych ( Dry-cooler) i dwóch wewnętrznych (LCP DX/FC) - (pomimo, że są opisane w dokumentacji projektowej).
W zakres Przedmiotu Zamówienia wchodzi natomiast:
wykonanie zmiany lokalizacji dwóch istniejących urządzeń zewnętrznych ( Dry-cooler) i dwóch wewnętrznych (LCP DX/FC) wraz z ich podłączeniem do nowo wybudowanej instalacji oraz zapewnieniem poprawności działania dla całego systemu chłodzenia.
W zakres Przedmiotu Zamówienia wchodzi również wykonanie kompletnej instalacji zgodnie z projektem oraz podkonstrukcji (zgodnie z rysunku nr K05) pod wszystkie cztery moduły chłodnicze. Końcówki wykonanej instalacji, doprowadzonej do przyszłej lokalizacji dwóch kolejnych kompletów w/w urządzeń chłodniczych (które nie wchodzą w zakres Przedmiotu Zamówienia) należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami.
21) inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt oraz przygotowanie i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Ozn.* - zgodnie z uwagą zawartą w pkt 20) - spośród czterech zaprojektowanych modułów chłodzących (Dry-cooler) zasilanych i sterowanych z czterech jednostek wewnętrznych LCP DX/FC należy zamontować tylko dwa po uprzednim ich zdemontowaniu i przeniesieniu z istniejącej, starej serwerowni (demontaż istniejących modułów i ich montaż w nowej lokalizacji) wraz z ich kompletnym uruchomieniem.
Ozn.** - roboty opisane w ust. 1 pkt 3 oraz w pkt 10 i w pkt 14 (dotyczy ocynkowania) - wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia (pomimo, że nie zostały wskazane w dokumentacji projektowej).
4. Roboty wyłączone z Przedmiotu Zamówienia:
Roboty Wyłączone - to roboty budowlane, które, pomimo, że są opisane w dokumentacji projektowej, nie wchodzą w zakres Przedmiotu Zamówienia - ponieważ zostały już wykonane przez innego wykonawcę Zamawiającego, są to: roboty rozbiórkowe, murowe, konstrukcyjne oraz roboty dotyczące wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej, obejmują w szczególności:
1) rozbiórkę ścianki działowej w pomieszczeniu 0/05, z cegły gr. 12 cm;
2) demontaż dwóch istniejących słupów stalowych w pom. 0/05;
3) demontaż grzejników i instalacji grzewczej;
4) montaż belek stalowych HEB z robotami towarzyszącymi, w tym wykucie gniazd ich zamurowanie po osadzeniu belek stalowych – jako wzmocnienie istniejącego stropu w pomieszczeniu 0/05.;
5) Wykonanie w ścianach konstrukcyjnych dwóch nowych otworów drzwiowych, w tym nadproży – do pomieszczeń: 0/05 i 0/03;
6) rozbiórka/skucie istniejącej posadzki betonowej: w pomieszczeniach nr: 0/05; 0/03; 0/04 i część posadzki w pom. 0/01;
7) wykonanie posadzki konstrukcyjnej żelbetowej gr. 20 cm z betonu C20/25, zbrojonej podwójną siatką 15 x 15 cm z prętów fi 8, na podkładzie z betonu C8/10 wraz z ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej 2 x folia izolacyjna - o rzędnej góry tej nowej posadzki „- 3.48 ppp”;
8) zamurowania pięciu otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych;
9) wykonanie ścian o gr. 18 cm wraz z otworami drzwiowymi w pom. nr 0/04 i w pom. 0/01;
10) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej z wyłączeniem pom. 0/06.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45343100-4 - Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

31682300-3 - Urządzenia średniego napięcia

31310000-2 - Sieci zasilające

31311000-9 - Podłączenia energetyczne

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

32360000-4 - Urządzenia komunikacji wewnętrznej

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 305 ust. 1, w związku z art. 214 ust. 1, pkt 7 uPzp, na poziomie 30 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
3. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 305 uPzp.
4. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – koordynatora robót instalacyjnych (DE)” Wykonawca może uzyskać 26 pkt.
Za doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami elektrycznymi i do koordynowania robót instalacyjnych w serwerowni, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie, liczone od uzyskania uprawnień, w kierowaniu robotami instalacyjnymi dotyczącymi budowy co najmniej jednej serwerowni o powierzchni co najmniej 80 m2 w tym instalacji zasilania gwarantowanego składającego się z co najmniej dwóch torów zasilania o mocy co najmniej 50kVA na każdy tor, ponad minimalnie wymagane doświadczenie w warunkach udziału w postępowaniu, będą przyznane punkty wg zestawienia jak niżej:
Dodatkowe doświadczenie koordynatora robót instalacyjnych ponad minimalnie wymagane doświadczenie w warunkach udziału w postępowaniu
dodatkowo jedna serwerownia 13 pkt
dodatkowo dwie serwerownie 20 pkt
dodatkowo trzy serwerownie i więcej 26 pkt

W kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – kierownika robót sanitarnych „DS”, Wykonawca może uzyskać 14 pkt.
Za doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robót sanitarnych posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie, liczone od uzyskania uprawnień, w kierowaniu robotami instalacyjnymi dotyczącymi budowy co najmniej jednej serwerowni o powierzchni co najmniej 80 m2, w zakresie dotyczącym wykonania wentylacji, klimatyzacji i systemu gaszenia gazem dla pomieszczeń serwerowni, ponad minimalnie wymagane doświadczenie w warunkach udziału w postępowaniu, będą przyznane punkty wg zestawienia jak niżej:
Dodatkowe doświadczenie kierownika robót sanitarnych
ponad minimalnie wymagane doświadczenie w warunkach udziału w postępowaniu
dodatkowo jedna serwerownia 7 pkt
dodatkowo dwie serwerownie 11 pkt
dodatkowo trzy serwerownie i więcej 14 pkt

Ocenie zostaną poddane wyłącznie roboty budowlane wykazane ponad roboty wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4.
Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, obciąża Wykonawcę.
4) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + DE + DS
gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,
DE - punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – koordynatora robót instalacyjnych”.
DS - punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – kierownika robót sanitarnych”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – koordynatora robót instalacyjnych

4.3.6.) Waga: 26

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – kierownika robót sanitarnych

4.3.6.) Waga: 14

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł (lub równowartość w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert),
b. posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodne z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie co najmniej jednej serwerowni: o powierzchni użytkowej pomieszczeń technicznych serwerowni co najmniej 80 m2 oraz instalacji zasilania gwarantowanego składającego się z co najmniej dwóch torów zasilania o mocy co najmniej 50kVA na każdy tor, o wartości wykonanych robót instalacyjnych co najmniej 1 500 000,00 zł, uwzględniającą w swoim zakresie wykonanie: instalacji energetycznych, elektrycznych, teletechnicznych, gaszenia gazem, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
 dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a. co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do kierowania budową (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie, liczone od uzyskania uprawnień, w kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót) liczone od uzyskania uprawnień, w zakresie dotyczącym budowy i/lub przebudowy budynków technicznych, w tym na potrzeby co najmniej jednej serwerowni o powierzchni użytkowej co najmniej 80 m2;
b. co najmniej jedna osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót elektrycznych oraz koordynatora robót instalacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie, liczone od uzyskania uprawnień, w kierowaniu robotami instalacyjnymi dotyczącymi budowy co najmniej jednej serwerowni o powierzchni co najmniej 80 m2 w tym instalacji zasilania gwarantowanego składającego się z co najmniej dwóch torów zasilania o mocy co najmniej 50kVA na każdy tor;
c. co najmniej jedna osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie, liczone od uzyskania uprawnień, w kierowaniu robotami instalacyjnymi dotyczącymi budowy co najmniej jednej serwerowni o powierzchni co najmniej 80 m2, w zakresie dotyczącym wykonania wentylacji, klimatyzacji i systemu gaszenia gazem dla pomieszczeń serwerowni;
d. co najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania pracami konserwatorskimi (w zakresie dotyczącym w szczególności renowacji okien) posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37a i 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 282 ze zm.)
Zamawiający wymaga stałej obecności na budowie kierownika budowy i koordynatora robót instalacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, powierzchni użytkowej pomieszczeń technicznych serwerowni, danych dot. instalacji zasilania gwarantowanego, wartości wykonanych robót instalacyjnych, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
4) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - na formularzu interaktywnym lub na załączniku nr 1 wraz z Kosztorysem Ofertowym.
Kosztorys Ofertowy stanowi część składanej oferty i nie podlega uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20.000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto:
Bank PKO BP nr rachunku 38 1020 1811 0000 0202 0373 5842 z dopiskiem „Wadium – ZP.271.48.IN.2022.MSt_ Wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części piwnic Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownię”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w uPzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasta Sopotu.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4) lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
2) zmiana terminu realizacji zamówienia – w zakresie terminu wykonania Umowy i zgłoszenia odbioru końcowego Robót - wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po akceptacji zmiany przez Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana ta nie jest przez Wykonawcę zawiniona i wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a których nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert,
3) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które będą uczestniczyły lub uczestniczących w realizacji zamówienia,
4) zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach polega Wykonawca wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy może nastąpić w następujących okolicznościach:
1) część robót nie zostanie/nie została wykonana,
2) część robót zostanie/została zastąpiona robotami zamiennymi, tańszymi niż przewidziane w ofercie Wykonawcy,
3) materiały lub urządzenia przewidziane w ofercie Wykonawcy zostaną/zostały zastąpione materiałami lub urządzeniami tańszymi, o parametrach technicznych i właściwościach równorzędnych z parametrami technicznymi i właściwościami materiałów i urządzeń przewidzianych w ofercie,
4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
5) na skutek odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części przedmiotu Zamówienia.
5. Wystąpienie zmian prowadzących do zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy takich, jak zmiana technologii wykonywania robót, rozwiązań technicznych i materiałowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowana przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w sytuacji gdy:
1) zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań będzie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
2) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów dopuszczających stosowanie określonych w projekcie technologii i materiałów,
3) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
6. Zasadność zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 musi być każdorazowo potwierdzona przez Autora projektu oraz Nadzór Inwestorski wpisem do dziennika budowy, a odpowiednie rozliczenie robót sporządzone przez Wykonawcę musi być sprawdzone przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego i załączone do faktury Wykonawcy wraz z protokołem konieczności sporządzonym przez Nadzór Inwestorski.
7. Okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4 muszą być potwierdzone protokołem konieczności podpisanym przez obie strony umowy, a zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, na podstawie sprawdzonego przez Nadzór Inwestorski kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen, stawek i wskaźników narzutów jak w kosztorysie szczegółowym -ofertowym Wykonawcy (dla niniejszego zamówienia) a w przypadku braku odniesień porównawczych do robót w kosztorysie szczegółowym -ofertowym, należy zastosować ceny stawek i wskaźników narzutów nie wyższe niż według cennika SEKOCENBUD-u aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu szczegółowego - ofertowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 uPzp
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
Środki ochrony prawnej:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.