eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › 25.23 Szkolenie projektowanie uniwersalne dla studentów Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu "Dostępna Uczelnia - Politechnika Koszalińska" nr POWR.03.05.00-00-A018/20.Ogłoszenie z dnia 2023-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
25.23 Szkolenie projektowanie uniwersalne dla studentów Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu „Dostępna Uczelnia – Politechnika Koszalińska” nr POWR.03.05.00-00-A018/20.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ŚNIADECKICH 2

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 943478635/637

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@tu.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tu.koszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4098390-004e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

25.23 Szkolenie projektowanie uniwersalne dla studentów Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu „Dostępna Uczelnia – Politechnika Koszalińska” nr POWR.03.05.00-00-A018/20.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4098390-004e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00341642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027692/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Szkolenie projektowanie uniwersalne dla studentów Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu „Dostępna Uczelnia – Politechnika Koszalińska” nr POWR.03.05.00-00-A018/20

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Postepowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Dostępna uczelnia - Politechnika Koszalińska” nr POWR.03.05.00-00-A018/20. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243609

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 25/US/SZP-1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia projektowanie uniwersalne dla studentów Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu „Dostępna Uczelnia – Politechnika Koszalińska” nr POWR.03.05.00-00-A018/20 w zakresie określonym w SWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Przedmiot zmówienia stanowi zwarty kompleks. Podzielenie zamówienia na zadania groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zmówienia, a także potrzebą skoordynowania działań́ rożnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy tj. Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11760,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18848,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11760,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8761159474

7.3.3) Ulica: Emilii Plater 1a/53

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.