eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pysznica › Część I: 1: Przebudowa drogi gminnej 101238R w Pysznicy. 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy Część II: Przebudowa drogi wew. w Pysznicy w systemie "zaprojektuj i wybuduj".Ogłoszenie z dnia 2022-09-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Część I: 1: Przebudowa drogi gminnej 101238R w Pysznicy. 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy
Część II: Przebudowa drogi wew. w Pysznicy w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04

1.5.8.) Numer faksu: 15 841 00 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Część I: 1: Przebudowa drogi gminnej 101238R w Pysznicy. 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy
Część II: Przebudowa drogi wew. w Pysznicy w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-078f50e4-3016-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042056/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej nr 101238R w Pysznicy od km 0+000 do km 0+670

1.1.6 Przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy dz. nr ewid. 1200, 1201/1, 1201/12, 1201/11, 1271 od km 0+000 do km 0+596 i od km 0+000 do km 0+209

1.1.7 Przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy dz. nr ewid. 3287, 3286, 3208, 3207/1,3285 od km 0+000 do km 0 + 681

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pysznica.bip.gmina.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zapytania należy składać za pomocą środków wymienionych powyżej tj. drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ug@pysznica.pl, powołując się w temacie wiadomości na numer postepowania RI.III.271.17.2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest:
Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pysznica.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności: z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w szczególności osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.III.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej 101238R w Pysznicy od km 0 + 000 do km 0+670.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa drogi gminnej o długości 669 m na działkach nr ewid. 1196, 1198,
1278, 1272, 1277/9, 1277/16, 1199/2, 1199/1, 1277/4 obręb 0005-Pysznica.
Drogę zaprojektowano jako jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,5 m z jednostronnymi
poboczami z kruszywa naturalnego o gr. 15 cm o szer. 0,75 m.
Ulica w planie posiada trzy załomy w km 0+131,60, 0+357,88 i 447,35.
Początek opracowania zlokalizowano w km 0+000 w granicy pasa drogowego drogi gminnej. Koniec opracowania
zlokalizowano w km 0+669. W tym kilometrze zaczyna się skrzyżowanie z drogą gminną.
Odwodnienie jezdni drogi odbywać się będzie poprzez nadanie powierzchniom utwardzonym, odpowiednich spadków
poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody w rejon pasa drogowego. Projekt nie przewiduje powstawania
substancji ropopochodnych na terenie projektowanej drogi. W wyniku awarii wszelkie substancje ropopochodne będą
usuwane przez odpowiednie służby.
W przekroju poprzecznym zaprojektowano daszkowy spadek jezdni bitumicznej 2% oraz spadek poboczy o wartości 6% -
8%. Spadek ciągu pieszo – jezdnego 2% w kierunku nawierzchni drogi.
W konstrukcji jezdni zaprojektowano dwie warstwy masy bitumicznej – 4 cm warstwy ścieralnej AC11S i 4 cm warstwy
wiążącej AC11W na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm i 0-63 mm o grubości 15cm.
W km 0+040 należy przebudować istniejący przepust fi 80 cm.
Od km 0+000 do km 0+669 zaprojektowano kanał technologiczny.
Wzdłuż drogi projektuje się budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami na słupach stalowych oraz układ
pomiarowy – wg dokumentacji projektowej.
Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy: dz. nr ewid. 1200, 1201/1, 1201/12, 1201/11, 1271 od km 0 + 000
do km 0 +596 i od km 0 + 000 do km 0 +209.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa drogi wewnętrznej o długości łącznej 867 m (618 + 209 + 40 m) na
działkach nr ewid. 1200, 1271, 1201/11, 1201/1, 1201/12, 1277/4, obręb 0005-Pysznica.
Drogę zaprojektowano jako jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,0 m z obustronnymi poboczami
z kruszywa naturalnego o gr. 15 cm o szer. 1,00 m.
Ulica w planie posiada jeden załom w km 0+034.54.
Początek opracowania zlokalizowano w km 0+000 w granicy pasa drogowego. Koniec opracowania jednego odcinka
zlokalizowano w km 0+618. Drugi odcinek od km 0+000 do km 0+209. W tym kilometrze znajduję się skrzyżowanie dróg.
W profilu podłużnym ulica zaczyna się wzniesieniem i=0,22% do 0,48% do końca odcinka na długości 618m. Następnie na
drugim odcinku wzniesienie i=0,61% do końca odcinka.
Odwodnienie jezdni drogi odbywać się będzie poprzez nadanie powierzchniom utwardzonym, odpowiednich spadków
poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody w rejon pasa drogowego. Projekt nie przewiduje powstawania
substancji ropopochodnych na terenie projektowanej drogi. W wyniku awarii wszelkie substancje ropopochodne będą
usuwane przez odpowiednie służby.
W przekroju poprzecznym zaprojektowano daszkowy spadek jezdni bitumicznej 2% oraz spadek poboczy o wartości 6% -
8%. W konstrukcji jezdni zaprojektowano dwie warstwy masy bitumicznej – 4 i 3 cm warstwy ścieralnej AC 11S i 4 cm
warstwy wiążącej AC 11W na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm i 0-63 mm o grubości 15cm
oraz podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15cm.
Od km 0+000 do km 0+618 i od 0+000 do km 0+209 zaprojektowano kanał technologiczny.
Wzdłuż drogi projektuje się budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami na słupach stalowych – wg
dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów, przypisując im odpowiednią wagę:
- Cena całkowita oferty brutto 60%
- Długość okresu rękojmi i gwarancji jakości 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych związanych z przebudową drogi
wewnętrznej gminnej w m. Pysznica. W ramach dokumentacji projektowej należy uzyskać zgłoszenie/pozwolenie wykonania
robot budowlanych oraz wszelkie inne decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia i opinie niezbędne do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Ogólny, wstępny zakres wykonywania robot budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robot
budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe są zawarte w programie funkcjonalno - użytkowym.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podkarpackim, powiecie stalowowolskim, na terenie gminy
Pysznica.
Planowana przebudowa drogi wewnętrznej gminnej będzie polegała na wykonaniu konstrukcji jezdni, warstwy wiążącej z
betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej, poszerzeniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu obustronnych poboczy
bitumicznych, wykonaniu kanału technologicznego, wykonaniu oświetlenia ulicznego oraz oznakowania poziomego i
pionowego.
Celem niniejszej inwestycji jest:
· poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej, szerszej nawierzchni jezdni
· poprawa bezpieczeństwa w godzinach wieczornych i nocnych poprzez wykonanie nowego oświetlenia
· zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie drogi wewnętrznej bezpośrednio z drogą powiatową nr
2505R
· poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie nowych pełnowymiarowych poboczy
· poprawa płynności i komfortu jazdy, tj. pozytywny wpływ na zdrowie i życie użytkowników drogi oraz stan środowiska
· poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji zbiorowej (lepszy dostęp do okolicznych miejscowości i miast),
Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej obejmuję w szczególności:
· Wykonanie poszerzeń jezdni do szerokości całkowitej 4,50 m
· Wykonanie dwustronnych utwardzonych poboczy asfaltowych o szerokości 1,0 m
· Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie nowej podbudowy na poszerzeniach
· Budowę nowego odcinka oświetlenia ulicznego na całym odcinku
· Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku tj. od km 0+000 do km 0+681
· Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
· Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak uporządkowanie naruszonej zieleni,
rozbiórki elementów drogowych (frezowanie w celu połączenia nowej i starej nawierzchni oraz w celu wykonania nowej
podbudowy na wyniesionym skrzyżowaniu)
· Wykonanie remontu istniejących przepustów fi 80 cm
· Wykonanie kanału technologicznego na całym odcinku drogi
· Roboty i zabezpieczenia terenu robot wynikające z planowanej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi,
uwzględniające również etapowanie robot i przyjęte technologie przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów, przypisując im odpowiednią wagę:
- Cena całkowita oferty brutto 60%
- Długość okresu rękojmi i gwarancji jakości 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną – drogową, o wartości brutto co
najmniej:
- dla części I: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- dla części II: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);
w zakresie niezbędnym do wykazania doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Przez zamówienie należy rozumieć: zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie; zamówienie zakończone w w/w
okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.
b) dysponuje kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane tj.:
Dla części I, II:
- kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności drogowej;
Dla części II:
- projektantem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
drogowej;
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2020.1333 t. j. z dnia 2020.08.03 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220 t. j. z dnia 2020.02.12).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 3 do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a w przypadku kierownika budowy
również z informacjami na temat doświadczenia zawodowego o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt 4b SWZ, uprawnień i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Kosztorysy ofertowe. Wykonawca składający ofertę w części I składa kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie
załączonych do SWZ przedmiarów robót.
(jeżeli dotyczy):
2. Pełnomocnictwo. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Dokument wadium w poręczeniach lub gwarancjach. W przypadku wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca załączenie
do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
- dla części I: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- dla części II: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział Nisko; nr
rachunku 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 z dopiskiem
„Wadium – nr postępowania RI.III.271.15.2022” - część I i/lub część II (*)
(*) – niepotrzebne skreślić
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pysznica, 37– 403 Pysznica, ul. Wolności 322;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie
są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym
art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Adres skrzynki ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA: /y53uupl33e/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej ustawą) – stanowiącej
regulację prawa powszechnie obowiązującego, która statuuje wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych /
określonych dyspozycją tego aktu prawnego – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień
publicznych – wskazuje się, iż na gruncie niniejszego postępowania, obok podstaw wykluczenia określonych w pkt 1 i 2 (tzn.
odwołujących się do przepisów art. 108 i 109 ustawy PZP), zastosowanie z mocy prawa mają również sankcje określone tą regulacją szczególną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.