eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranów Sandomierski › "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski"Ogłoszenie z dnia 2023-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Baranów Sandomierski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158118581

1.5.8.) Numer faksu: 158118582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@baranowsandomierski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46a29a4d-f3f2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46a29a4d-f3f2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00339758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056322/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219045

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PI-IV.271.1.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9871019,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski”, w szczególności obejmujący:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaczaki i części miejscowości Ślęzaki – na podstawie dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem nr 5 do niniejszej specyfikacji;
2) Budowa kolektora tłocznego przerzutowego ścieków z miejscowości Dąbrowica do miejscowości Wola Baranowska – w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego będącego załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji;
3) Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska i Baranów Sandomierski - w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego będącego załącznikiem nr 7 do niniejszej specyfikacji.
2. Zadanie współfinansowane jest w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, opisy techniczne, programy funkcjonalno-użytkowe, oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
4. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
5. W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej, opisach technicznych, programach funkcjonalno-użytkowych, specyfikacjach technicznych i niniejszej specyfikacji dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest, o ile to będzie wymagane, do uzyskania w imieniu Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót z adnotacją właściwego organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu - poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych upoważnień w tym zakresie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10463811,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16995111,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10463811,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polfirm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170397269

7.3.3) Ulica: płk. Kazmierza Iranka-Osmeckiego 23A/1

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-506

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10463811,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż:
1) Zakończenie robót dot. budowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska i Baranów Sandomierski: - 4 miesięcy od podpisania umowy;
2) uzyskanie prawomocnej zgody na realizację inwestycji na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów budowlanych i technicznych – 6 miesięcy od podpisania umowy;
3) wykonywanie prac budowlano-montażowych na działce nr 3820/3 w miejscowości Dąbrowica może przebiegać wyłącznie w okresie od października do końca marca.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.