eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uniejów › Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej - rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisko UniejówOgłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej - rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisko Uniejów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.5.2.) Miejscowość: Uniejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej - rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisko Uniejów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d22b1f8-2f4c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002964/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie - Rozwój gospodarki turystycznej, Podziałanie - Rozwój gospodarki turystycznej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów, oświadczeń, wniosków,
zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się za przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. W
sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej (e-mail: urzad@uniejow.pl lub ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w
Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl) z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty może odbyć się wyłącznie za pomocą powyższej
Platformy.1) Zamawiający wskazuje minimalne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej,
tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
d)Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3)Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx,
xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
4) Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem 5) Rekomendowaną
przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta. 6) Uruchomienie
oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-
bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest
również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga:
wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze 7) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host,
który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia
Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę. 8) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w
pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
9) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210
Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres email:
daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832;
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 7 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2022 AB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestycja obejmie budowę tężni solankowej z pijalnią wody geotermalnej jako
obiektu przyrodoleczniczego i lokalnego źródła mikroklimatu o korzystnych parametrach
prozdrowotnych. Inwestycja obejmuje m.in.: roboty budowlane wraz z wykończeniowymi, wykonanie wewnętrznych instalacji
elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, monitoringu, wentylacji, zagospodarowanie terenu poprzez
wykonanie elementów małej architektury, wykonanie dróg dojazdowych w tym drogi pożarowej, wybudowanie ciągów pieszo
spacerowych, wybudowanie pomostu spacerowego „Molo” z konstrukcji drewnianej.
Obiekt stanowić będzie połączenie formy pawilonowej pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej. Zostanie
otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi w ciąg spacerowy. Inwestycja wykorzysta potencjał lokalnych zasobów
naturalnych (wód geotermalnych) w kontekście rosnącego znaczenia uzdrowiska wobec pandemii i odbudowy zdrowotnej,
społecznej i gospodarczej Polski lokalnej.
Roboty budowlane realizowane będą w ramach projektu - „Intensyfikacja gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejówpoprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej” polegająca na budowa tężni solankowej wraz z pijalnią
wody geotermalnej, wraz niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 2146/41, obręb 1
Uniejów, gm. Uniejów. ul. abp. Jakuba świnki, gm. Uniejów
2 Podstawowe dane i parametry obiektu:
2.1 Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy tężni 251,00 m2
Powierzchnia zabudowy wieży tężni 54,60 m2
Powierzchnia zabudowy budynku pijalni wody 438,34 m2
2.2 Gabaryty tężni solankowej:
długość tężni 91,38 m
szerokość tężni 4,86 m
wysokość tężni 6,50 m
2.3 Gabaryty wieży tężni solankowej:
średnica wieży 8,60 m
wysokość wieży 6,50 m
2.4 Gabaryty zbiornika na wodę solankową
głębokość zbiornika 0,40 m
powierzchnia lustra wody 595,11 m2
pojemność zbiornika 262,78 m3
2.5 Liczba kondygnacji budynku
- nadziemne: 2
- podziemne: 1
2.6 Tężnia solankowa z wypełnieniem z tarniny (jako budowla) wykonana będzie z
materiałów palnych w tym:
konstrukcja nośna – ramy z drewna modrzewiowego klasy KS (klasa średnia) –
C30;
wypełnienie konstrukcji – wiązanki tarniny (Śliwa tarniny – Prumus spinosa),
układane na ruszcie drewnianym;
pomost spacerowo-techniczny z drewna dębowego;
schody wewnętrzne drewniane;
zadaszenie pomostu o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachy cynkowotytanowej.
2.7 Pijalnia wód geotermalnych wyposażona jest w instalacje
• wodociągowe
• kanalizacyjne
• wody geotermalnej do spożycia
• wody geotermalnej dla celów grzewczych
• centralnego ogrzewania w oparciu o wodę geotermalną
• wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
• elektryczne
• monitoringu, teletechniczne oraz systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru
• technologiczne pijalni wód geotermalnych
2.8 Tężnia wyposażona jest w:
• elektryczno-hydrauliczne automatycznie sterowane urządzenia technologiczne rozprowadzające solankę ze zbiornika na
wiązki tarniny dla uzyskania aerozolu solankowego oraz zbierające spływającą solankę na powrót do zbiornika solanki (po
oczyszczeniu i dezynfekcji UV).
3.1 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane , ustawie Kodeks
cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych .
3.2 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z
przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
3.3 Elementy przedmiotu zamówienia opisano w załącznikach do SWZ: tj projekcie budowlano-wykonawczy, specyfikacji
technicznej i przedmiarach robót5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie - Rozwój gospodarki turystycznej, Podziałanie -
Rozwój gospodarki turystycznej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr
edycja2/2021/486/PolskiLad6. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym przedmiarze robót, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie
i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów
i ponoszenie kosztów ich zużycia, a także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.
7.Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo.
8.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych
terenów przekształconych przez Wykonawcę.
9.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych
przez Wykonawcę, do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.
10. Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia ruchomego ujętego w dokumentacji projektowej takiego jak meble,
przenośny sprzęt AGD itp. Zakup wyposażenia będzie objęty odrębnym postępowaniem.
12. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Opracowania dokumentacji powykonawczej i uzyskania dla niej akceptacji Zamawiającego, wykonanej w zakresie i skali
ustalonej z Zamawiającym, ujmującej wszystkie zmiany wprowadzone realizacją zamówienia, w tym zawierającą
inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów, sieci i instalacji; oraz spisu dostarczonych elementów wyposażenia
instalacyjnego;
b) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej w pełnym zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu zamówienia;
13. W ramach zamówienia należy wykonać prace i roboty budowlane określone dokumentacji projektowej oraz prace i
czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie
wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do
mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu a
także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.
14. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować
wszelkie zagrożenia.
15.Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku
z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty
budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym.
16. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) dostarczenia Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika
budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych,
2) uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy / robót w stosunku
do osoby wskazanej w ofercie,
3) uzyskania na własny koszt zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
4) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego,
5) oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp,
6) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,
7 ) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
8) zgłaszania Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
8 przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych,
10) wywozu i utylizacji odpadów i gruzu.
11) zgłoszenia wykonanych robót do odbioru
12) przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w
przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,
13) uczestniczenie w przeglądach, w okresie rękojmi i gwarancji, na każde wezwanie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty zostaną przyznane ofercie zgodnie ze wzorem:
Ko = C + Kg
gdzie: Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Kg – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady
Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w
Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca musi wykazać, posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż
2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:
 dla „przychodu” - według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,
 dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” - według średniego kursu NBP na dzień wystawieniaW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 6.2.3
Wykonawcy wykazują łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a)Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było
wykonanie roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o charakterze
rekreacyjno-sportowym lub obiektu związanego z lecznictwem o kubaturze co najmniej 2000m3 wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół obiektu
Uwaga
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by
Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie
wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w
zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy
konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków
b)Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej:
a) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, bez
ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na
podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesięcy doświadczenia w okresie trwania robót budowlanych przy realizacji minimum jednego zadania
obejmującego budowę lub przebudowę obiektów kubaturowych o kubaturze nie mniejszej niż 1500m3 każde na stanowisku
- Kierownika Budowy
b) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót sanitarnych, posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów
obowiązujących w dniu wydania uprawnień uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotu zamówienia;
c) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót elektrycznych, posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;
d) jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót telekomunikacyjnych,
posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, minimum w ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych lub posiadającą inne równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w
dniu wydania uprawnień uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia;
Uwaga:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów upoważniające do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021,
poz. 1646).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób,które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający wzywa
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust 1. ustawy Pzp , w
zakresie podstaw wykluczenia postępowania wskazanych przez Zamawiającego- zgodnie z załącznikiem 8 do SWZ
6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których
mowa w Rozdziale IX pkt. 4 ppkt 6), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym
mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 4 ppkt 6),, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1.11 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z
postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
braku podstaw wykluczenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z
Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ;
Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 2. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środkówfinansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - warunki zostały
określone w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3) specyfikacji
3)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - warunki zostały określone w Rozdz. VI pkt 2 ppkt. 4 lit a) specyfikacji- załącznik nr 6 do SWZ
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - warunki określone zostały w
Rozdziale VI ust 2 pkt. 4) lit. b) specyfikacji - załącznik nr 7 do SWZ.
wykonawca może polegać na zasoby innych podmiotów zgodnie z SWZ rozdział IX pkt. 8
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza łączenie zasobów, o których
mowa w rozdziale VI SWZ, Wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunków łącznie, z zastrzeżeniem że warunek określony w pkt.
VI.4.litera a. wykazać winien co najmniej jeden z konsorcjantów w całości.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego
złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. IX SWZ, przy czym:
 podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt IX pkt. 4 ppkt. 2, 3, 4 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt VI.
 podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt IX pkt 2 SWZ składa każdy z nich. Oświadczenia ( załącznik 2 i 3) składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
12. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
Zbiorcze zestawienie kosztów – Załącznik nr 1.1 do SWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
SWZ.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Podmiot na zasoby, którego powołuje się
Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ – jeżeli dotyczy.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
SWZ.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot na zasoby, którego powołuje się
Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ – jeżeli dotyczy.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy
(wzór zobowiązania - Załącznik nr 9 do SWZ).
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – (o ile ofertę składa pełnomocnik). Pełnomocnictwo do złożenia oferty
musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu (dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki
cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum,
uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm., dalej jako „ustawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”) (jeśli dotyczy).
dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 podając w
tytule wpłaty tytuł postępowania
a) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
b)Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawca wspólnie występujący
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy zgodnie z wymogami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do
jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców.
3. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej, a jego treść winna zawierać w szczególności
wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i
sposób reprezentacji.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wskazują w formularzu
ofertowym pkt 14 które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza łączenie zasobów, o
których mowa w rozdziale VI SWZ, Wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunków łącznie, z zastrzeżeniem że warunek
określony w pkt. VI.4.litera a. wykazać winien co najmniej jeden z konsorcjantów w całości.
9. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.
10. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. IX SWZ, przy
czym:
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt IX pkt. 4 ppkt. 2, 3, 4 SWZ składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt VI.
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt IX pkt 2 SWZ składa każdy z nich. Oświadczenia ( załącznik 2 i 3)
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
12. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka została przewidziana tylko w następującym przypadku UWAGA*:
W przypadku gdy po podpisaniu umowy, termin na realizację zadania będzie krótszy niż 12 miesięcy np. z uwagi na
przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy robót ( np. w wyniku przesunięcia terminu składania ofert, złożenia
odwołania itp.) zostaną wprowadzone następujące zapisy w zakresie płatności:
wypłata wynagrodzenia wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodna z zasadami określonymi w
Regulaminie Naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych dla inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy tj.
• w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Gminy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie:
a) faktury zaliczkowej (pierwsza faktura częściowa), wystawionej w wysokości 5% wynagrodzenia i po złożeniu do
Zamawiającego wniosku przez Wykonawcę o wypłatę zaliczki.
W przypadku gdy zawarta umowa będzie obejmowała okres powyżej 12 miesięcy - rozliczenia i jego zasady będzie
następowało na zasadach płatności częściowych szczegółowe zasady wskazano w rozdziale XX oraz projektem umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Pzp.3. Dopuszczalna jest zmiana
przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadkach określonych w SWZ rozdział XX i projekcie umowy :4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania
robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub
technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 1) podwyższą
jakość wykonanych robót, 2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 3) pozwolą na skrócenie terminu
wykonania umowy lub 4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 5. Dopuszczalna jest zmiana
technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności
odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w
postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.
6.Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach i na zasadach określonych w SWZ rozdział XX i
projekcie umowy : 7.Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin
wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
8.Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w
dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu, a w przypadku projektanta w specjalności architektonicznej i
kierownika budowy będą posiadali doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ofercie dla osób proponowanych do
pełnienia tych funkcji. 10 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy
nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone
w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 11.Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym
Wykonawcą ( art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął
zobowiązania Wykonawcy
związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.12. W przypadku
stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu
ograniczają możliwość należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej
umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia Wykonawcy lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.13 Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy pzp -na
zasadach określonych w SWZ rozdział XX i projekcie umowy 15 Zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy pzp
-na zasadach określonych w SWZ rozdział XXi projekcie umowy.
Pełen zakres przewidywanych zmian i warunki szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 5 do SWZ - projekcie umowy
(brak możliwości przytoczenia ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia 4 tys. znaków ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z charakteru zamówienia. Podział zamówienia na części mógłby w sposób
istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego
i zgodnego w czasie skoordynowania współpracy kilku wykonawców. Realizacja zamówienia przy zaangażowaniu wielu
wykonawców, równocześnie lub następująco po sobie, prowadzi do nadmiernych problemów logistycznych i
organizacyjnych. Dodatkowo rozprasza się kwestia odpowiedzialności za jakość i terminowość prowadzonych prac.
Wykonanie tego rodzaju robót budowlanych w jednym zamówieniu jest ekonomicznie uzasadnione ze względu na
możliwość wynegocjowania przez jednego Wykonawcę niższych cen za kompleksową ilość materiałów i usług, co
bezpośrednio przekłada się na korzystniejszą cenę oferty. Podział zamówienia spowodowałby wzrost kosztów pośrednich
inwestycji oraz istotne utrudnienie koordynacji skutkujące zagrożeniem prawidłowej realizacji zamówienia.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia mają na celu realizację obiektu budowlanego
stanowiącego spójną techniczno-użytkową całość. Obiektem budowlanym w myśl Prawa budowlanego jest budynek wraz z
instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, a także obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1).
Brak kompleksowej realizacji poszczególnych systemów obiektowych przez jednego wykonawcę może doprowadzić do
braku właściwego wykonania robót, wydłużenia czasu realizacji oraz utraty gwarancji na inne elementy wykończenia
Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości
ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Wykonawcy należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego
całościowym wykonaniem.
Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności robotników
budowlanych i pokrewnych wykonujących roboty związane z realizacją umowy, z wyłączeniem czynności polegających na
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie polegających na sporządzaniu dokumentacji projektowej, kierowaniu
budową lub innymi robotami budowlanymi, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn.
zm.) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób
wykonujących wskazane wyżej czynności. Wymagana przez Zamawiającego minimalna długości okresu gwarancji, na który
Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady przewidziana została na 60 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji na który
Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 72 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
zadania.Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy na czas poprzedzający wypłatę wynagrodzenia z Promesy z
Rządowego Funduszu Polski Ład z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w
całości nastąpi w terminie nie dłuższymi niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na zasadach
określonych w umowie. Zasady wynagrodzenia wykonawcy ( w zależności od pierwotnego terminu trwania umowy powyżej
lub poniżej 12 miesięcy) zostały opisane w SWZ Rozdział XX oraz załaczniku nr 5 tj. projekcie umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.