eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Powidz › Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. PowidzOgłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POWIDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019444

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 29 Grudnia 24

1.5.2.) Miejscowość: Powidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-430

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632776272

1.5.8.) Numer faksu: 632776272

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@powidz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powidz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca97e266-2f3f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007745/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z p. 29 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z p. 29 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ORG-ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz- Wylatkowo -ok. 4,2 km polegać będzie na remoncie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego – granitowego, warstw betonu asfaltowego oraz remoncie nawierzchni poprzez frezowanie i wyrównanie nawierzchni oraz ułożenia warstwy ścieralnej, umocnienie poboczy kruszywem granitowym.
2) Przebudowa drogi gminnej w. Polanowo dz. nr 204 i 202 dł. 200m szer. 4,5m polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw bitumicznych
3) Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Powidzu – I etap realizacji ul. H. Pobożnego – ok. 270 mb polegająca na wykonaniu jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej;
4) Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo – dz. nr 102/2 dł. 620 m szer. 4,5m polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw bitumicznych;
5) Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylatkowo – dł. 734 mb polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu warstw bitumicznych;
6) Przebudowa drogi gminnej - ul. Lokacji Powidza 1243 r. ok 90 m ok. 530m2 - polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw z brukowca - odtworzenie zabytkowej nawierzchni. Ustawione będą tablice informacyjne i niskie oświetlenie;
7) Przebudowa drogi gminnej – ul. Wodna o dł. 240 m szer. 7m - polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw bitumicznych. Chodniki wykonane będą z płyt kamiennych nawiązujących do przebudowanego rynku. Przewiduje przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę wodociągu
8) Przebudowa drogi gminnej – ul. ks. inf. Dorszewskiego ok. 60m ok. 540m2
polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy betonowej i ułożeniu nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej i płyt kamiennych (nawiązanie do przebudowanego rynku), oświetlenie i przebudowa kanalizacji deszczowej i wodociągu
9) Przebudowa drogi gminnej- ul. Jeziorna ok. 260 m polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy betonowej i betonowej kostki brukowej oraz oświetlenia
10) Przebudowa drogi gminnej– Rybakówka – ok. 200 mb szer.5,6 mb polegająca na wykonaniu nawierzchni pieszojezdnej, zjazdów, parkingów oraz chodników z kostki brukowej na podbudowie betonowej wraz z wykonaniem oświetlenia;
11) Przebudowa ciągów pieszych – "Zejście do jeziora"- polegająca na wykonaniu schodów z materiałów kamiennych – granitowych na podbudowie wraz z wykonaniem oświetlenia;
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do 6, 10, 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
1) Cena – 60 %,
2) Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji – 40 %.

17.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty ocenianej.

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla przedmiotowego zamówienia.

2) W ramach kryterium: Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji:

Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może otrzymać 40 pkt.
Okres gwarancji należy podawać w miesiącach.

G – Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji
W ramach kryterium „Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru :G - ilość punktów, jaką uzyskała oferta na podstawie kryterium „Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji”
Gb – okres gwarancji i rękojmi z badanej oferty (liczony w miesiącach)
Gn – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ważnych ofert (liczony w miesiącach)

40% - waga kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”


Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy, gwarancja jakości i rękojmia za wady udzielona na dłuższy okres będzie traktowana jako okres 60 miesięcy.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady poniżej 36 miesięcy. Tego rodzaju działanie wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

.

17.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.
17.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie Okresu Rękojmi i Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1 000.000,00 PLN.

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane:
- 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto ( Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli w ramach roboty budowalnej realizowane były roboty towarzyszące z zakresu infrastruktury towarzyszącej np. oświetleniowej czy sieci wod-kan. )
i
- 1 robotę budowlaną polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie ciągów pieszych lub pieszo-jezdnych lub placów o nawierzchni z kostki brukowej lub klinkierowej lub granitowej, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto ( Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli w ramach roboty budowalnej realizowane były roboty towarzyszące z zakresu infrastruktury towarzyszącej np. oświetleniowej czy sieci wod-kan )

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną lub usługę rozumie wykonanie robót budowlanych lub usług w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia
b) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj:

- min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadająca doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji przynajmniej jednej inwestycji, polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji drogi ,
- min 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń budowlanych w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Uwagi dot. spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
 Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).
 Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla danej branży.

6.2. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
6.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 6.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
6.6. Ocena spełnia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale nr 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz z art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076, 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ).
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 – m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) Oświadczenie o aktualności oświadczenia wstępnego o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 13 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
c) Dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 1000.000,00 zł.

3) Jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy PZP, Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.6. ppkt. 2 lit od a) do c).
4) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowalne, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 8.6. ppkt. 1) lit. a składa informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo , w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania.

8.8. Dokument, o którym mowa powyżej w rozdziale 8 pkt. 8.6.ppkt 1a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem
.

8.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.6 ppkt 1a) i 1b), lub, gdy te dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt. 1, 2 i 5, art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania wykonawcy.


8.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta składana samodzielnie przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru - zał. nr 1 do SWZ);
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – (wg wzoru – zał. nr 2 do SWZ);
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – (wg wzoru – zał. nr 3 do SWZ);
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postepowaniu – zał. nr 4a do SWZ
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4b do SWZ);
6) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7) Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest uprawomocniona do jego reprezentowania;
8) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną – dokument pomocniczy
9) załącznik nr 12- oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust 4 ( jeśli dotyczy)
10) Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70.000 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
10.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Gminy Powidz w PKO Bank Polski nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Witkowie Nr 09 8538 0002 0000 0688 2000 0020 z dopiskiem:
-wadium - Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz -
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w rozdz. 14 pkt. 14.1 SWZ terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
10.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
10.7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
10.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
e) Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.6. ppkt. 1) ust. od a) do d) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. ppkt 1) i 2) SWZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 15 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.