eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej w Jaworzynie ŚląskiejOgłoszenie z dnia 2021-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej w Jaworzynie Śląskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej w Jaworzynie Śląskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c22c95d-541a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00338101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298427/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGK.271.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmują wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji przy zachowaniu wszelkich wymogów prawa budowlanego i warunków technicznych. Wykonawca w ramach niniejszego postepowania będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 111240D (ul. Towarowa) w Jaworzynie Śląskiej w zakresie:
- przebudowy drogi gminnej o łącznej długości 236,65 m obejmującej przebudowę istniejącej jezdni, przebudowę chodnika, przebudowę zjazdu indywidualnego;
- remontu istniejących wpustów ulicznych ściekowych tradycyjnych ustawionych na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy fi 500mm i osadnikiem
- budowie linii kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV oświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych zgodnie z WR-D-41-4.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
1) wykonanie map do celów projektowych,
2) opracowanie koncepcji sposobu wykonania przebudowy drogi wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
3) wykonanie projektu budowlanego, z podziałem na części, tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, w ilości po 3 egzemplarze każdej części, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format pdf) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, projekt budowlany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi otrzymanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
4) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robót budowlanych i instalacyjnych w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
5) uzyskanie opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - jeżeli dotyczy, jest wymagane tylko na terenie objętym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
6) dokonanie zgłoszenia robót bądź uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami,
7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót mają być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389).
8) zapewnienie kierownictwa budowy (kierownik budowy),
9) wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
10) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia,
11) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
-opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
- organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
- opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu;
- wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu;
- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,
- zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót
- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
- organizację terenu budowy,
- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,
- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszej części opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi integralną cześć niniejszego SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 430417,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 430417,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 430417,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STAŃCZYK” SP.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 884-10-08-760

7.3.3) Ulica: Jeleniogórska 52

7.3.4) Miejscowość: Świebodzice

7.3.5) Kod pocztowy: 58-160

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 430417,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.