eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Modernizacja Stadionu Miejskiego ul. Spółdzielcza w Bolesławcu w ramach zadania p.n. "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu"Ogłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Stadionu Miejskiego ul. Spółdzielcza w Bolesławcu w ramach zadania p.n. "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821405

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 41

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.wawrzkiewicz@um.boleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Stadionu Miejskiego ul. Spółdzielcza w Bolesławcu w ramach zadania p.n. "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b13a56f-2eac-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000880/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Polski Ład i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113775

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
d.wawrzkiewicz@um.boleslawiec.pl
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113775

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę, w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA! – Opis sposobu podpisywania oferty w postaci elektronicznej, został opisany w opinii UZP
dostępnej na stronie https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna pod nazwą „Jak należy podpisać ofertę w
postaci elektronicznej”.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
Ze względu na ograniczenia w ilości znaków, dalsze zapisy RODO zostały określone w ust. 34 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI-II.271.49.2022.DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Stadionu Miejskiego ul. Spółdzielcza w Bolesławcu w ramach zadania p.n. "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się, w szczególności:

1. rozbiórkę trybun okalających bieżnię wraz z pomieszczeniami WC znajdującymi się pod trybunami,
2. rozbiórkę trzech budynków kas biletowych,
3. rozbiórkę schodów terenowych, murków itp.,
4. rozbiórkę utwardzonych nawierzchni,
5. demontaż i przewiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora urządzeń siłowni zewnętrznej, stojaka na rowery oraz dwóch wiat stadionowych,
6. przeniesienie w miejsce wskazane na projekcie zagospodarowania terenu głazu narzutowego,
7. rozbiórkę urządzeń sportowych, koszy na śmieci, masztów flagowych, słupów oświetleniowych, reklamowych i nagłaśniających, rozbiórka nawierzchni utwardzonych, krawężników, obrzeży itp.
8. rozbiórkę ogrodzeń:
- betonowego ogrodzenia terenu wys. ok. 2m,
- stalowego ogrodzenia bieżni i terenu wys. ok. 1-1,2m,
- stalowego ogrodzenia sektora kibiców gości oraz stalowego ogrodzenia terenu wys. ok. 2,2m,
- stalowych balustrad wys. ok. 1,1m.
9. wycinkę drzew i krzewów,
10. profilowanie i wzmocnienie skarp.
11. budowę murów oporowych w części północnej i północno-wschodniej terenu,
12. wykonanie niwelacji terenu, humusowania i założenie trawników,
13. budowę trybuny dla kibiców gospodarzy wraz z zadaszeniem,
14. budowę trybuny dla kibiców gości,
15. budowę sektora dla niepełnosprawnych kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich i ich opiekunów,
16. budowę rozgrzewkowej rzutni do pchnięcia kulą,
17. budowę rozgrzewkowej bieżni wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoku,
18. budowę kontenerów sanitarnych,
19. budowę budynku wieży sędziowskiej dla sędziego, spikera i na sprzęt pomiarowy,
20. budowę kontenera kasy biletowej,
21. budowę z przebudową areny lekkoatletyczna kat. IVA z boiskiem piłkarskim,
22. rezerwację miejsca dla montażu przenośnej kabiny sanitarnej toi-toi (1 szt.),
23. wykonanie nawierzchni utwardzonych, chodników i placów manewrowych,
24. montaż wiat stadionowych:
- dwóch szesnastoosobowych wiat dla zawodników rezerwowych,
- jednej trzyosobowej wiaty dla sędziów,
- jednej czteroosobowej wiaty dla noszowych.
25. budowę ogrodzeń:
- stalowego, panelowego ogrodzenia bieżni wys. 1,2m,
- stalowego, panelowego ogrodzenia terenu wys. 1,8m i 2,2m przy wejściu głównym,
- stalowego, panelowego ogrodzenia sektora kibiców gości wys. 3m.
26. montaż furt systemu wejścia/wyjścia dla kibiców,
27. montaż tablicy wyników dla kibiców.
28. montaż urządzeń małej architektury: kosze na śmieci (6szt.),
29. budowę infrastruktury technicznej:
-wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z projektowanych obiektów wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym w ul. Spokojnej.
-wykonanie instalacji wodociągowej zasilającej instalacje zraszania boiska wewnątrz bieżni, zasilającej kontenery sanitarne oraz zasilającej instalację hydrantów zewnętrznych. Przyłącze dla instalacji wodociągowej wykonane będzie z ul. Spółdzielczej.
-wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej do kontenerów sanitarnych z przyłączem zlokalizowanym w ul. Spółdzielczej.
-wykonanie instalacji elektrycznych: instalacje zasilające projektowane obiekty w energię elektryczną, instalacje oświetlenia terenu, instalacje oświetlenia boiska i bieżni, instalacje techniczna do obsługi zawodów i sprzętu informacyjnego dla widzów, instalacje monitoringu i nagłośnienia,
- Wykonanie zasilania obiektów ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w północnej części terenu.
30. uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,
31. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz,
32. wykonanie dokumentacji powykonawczej – 3 egz.
33. W ramach zadania do obowiązków Wykonawcy należy również:
- uzyskanie certyfikacji dla stadionu w kat. IVA PZLA (szczegóły w PW uzgodnienie PZLA),
- uzyskanie certyfikacji dla stadionu dla III ligi PZPN,
- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac,
- uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

3.1 szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej - dołączonej do SWZ jako Załącznik A – Dokumentacja.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212210-1 - Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia (zamówień), o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Jego lub ich przedmiotem będzie powtórzenie podobnych robót budowlanych w zakresie określonym w przedmiarach robót, wchodzących w skład dołączonej dokumentacji projektowej zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadanie doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie obiektu lekkoatletycznego wyposażonego w bieżnię, dla której uzyskano Certyfikat IAAF/WA lub Świadectwo PZLA, wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy sianej, o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto.
17.2 Dysponowanie osobą lub osobami, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 17.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 6 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w ust. 17.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wykonawca, który w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 17.1 lub/i 17.2 SWZ będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie (Załącznik nr 3 do SWZ) podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 - wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenia odpowiednio: wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); podmiotów, na zasoby, których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 17.1 lub/i 17.2 SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (punkt 11 SWZ), w art. 7 ust. 1 ustawy u.o.s.r (punkt 11 SWZ) oraz w art. 109 ust. 1 Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 16 SWZ).

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczenia w ilości znaków, zamawiający informuje, iż zmiany umowy zostały określone w par. 17 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.