eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN Praga-Płd m. st. W-wy.Ogłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN Praga-Płd m. st. W-wy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Walewska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-022

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 2773024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pragapld.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapld

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby ZGN Praga-Płd m. st. W-wy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f84ad9e1-1499-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017237/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługi pocztowe w latach 2022-2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294520/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/U/45/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 540000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w latach 2022/2024 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dz. Praga-Południe m. st. Warszawy.
2. Usług pocztowe świadczone będą dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Walewskiej 4 (ZGN) oraz podległych jednostek - Administracji Nieruchomości (AN) z siedzibami poniżej wymienionymi:
1) AN-1 Warszawa, ul. Niekłańska 35a;
2) AN-5 Warszawa, ul. Siennicka 44;
3) AN-6 Warszawa, ul. Sulejkowska 45;
4) AN-7 warszawa, ul. Hetmańska 25.
3. Szczegółowy zakres prac określa: Formularz kalkulacji cenowej stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
4. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 10 do SWZ) oraz formularzu kalkulacji cenowej (Załącznik 2 do SWZ) ilości przesyłek mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.; dalej: „ustawa PZP”), ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.