eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia.Ogłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276289653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Starego 17

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 234 31 62

1.5.8.) Numer faksu: 32 234 06 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpgliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administrowanie drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1e60e6f-18d1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002502/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303105/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP/DI/3421/9/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 50000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2953 S ul. Szkolna w miejscowości Radonia na odcinku o dł. ok. 555 mb po lewej stronie jadąc w kierunku miejscowości Świbie (od skrzyżowania z drogą gminną przy posesji nr 14 do końca terenu zabudowanego tj. do posesji numer 2). Z uwagi na zły stan techniczny drogi w dokumentacji należy przyjąć rozwiązania związane z remontem nawierzchni na długości projektowanego chodnika. Ponadto w dokumentacji uwzględnić remont nawierzchni skrzyżowań z drogami gminnymi w granicach pasa drogowego drogi powiatowej tj. do końca wyłukowania.
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii ,uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3.2. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku Nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację, że kwota którą przewiduje przeznaczyć na sfinansowanie zadania to 50 000,00 zł brutto. W wyznaczonym na dzień 31 sierpnia 2022 r. terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wykonawca PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC BARTŁOMIEJ SCHMIDT 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97/321 zaoferował wykonanie przedmiotu zmówienia za cenę brutto 85 977,00 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Z uwagi na to, że kwota jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85977,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85977,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.