eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie.Ogłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33981a2a-2dda-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja prowadzona jest za
pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem wskazanym poniżej. 4.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Cewice;https://cewice.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl.4.2.Wykonawca po wybraniu opcji„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;podaje adres e-mail, ustanawia hasło,następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie
do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję„Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki,
„Korespondencja”. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Cewice tel. +48 22 257 22 23(infolinia dostępna w dni
robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:
oneplace@marketplanet.pl8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;8.2. Komputer klasy PC
lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows
7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;8.4. Włączona obsługa JavaScript;8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w
formacie .pdf.9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,
pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip,tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,
css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,XMLenc.10. Zamawiający określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:10.1. Plik
załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w
art.16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.3. Zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 4. W
przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679. 5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje sięodpowiednio.6.Wp
rzypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Skorzystanie
przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa wart. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2019 r. poz. 1781)oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w
szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak
też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących
wykonania przedmiotu zamówienia.9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób
fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporządzenia 2016/679.10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem
danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający -Gmina Cewice ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, tel.: 59 861-34-60; fax:59
861-34-62, email: sekretariat@cewice.pl, 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
Pani Monika Zygmunt-Jakuć, kontakt: iod@cewice.pl, tel.: 791-711-174, 3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Budowa świetlicy wiejskiej w Unieszynie nr sprawy: ZP.271.31.2022 prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Cewice,4) w
odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 rozporządzenia 2016/679

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2.Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 3.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego
prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2
rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.31.2022.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 10034283,39 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 803222,87 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieszyno. Inwestycja obejmuje swym zasięgiem działkę nr 106/1 obręb Unieszyno. Dla zadania została wydana decyzja nr 258/22 z dnia 2022-06-28 Starosty Lęborskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewnianej w miejscowości Unieszyno w Gminie Cewice. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta o wymiarach 13,54mx9,54m i wysokości 6m. jest to budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Zaprojektowany budynek świetlicy wiejskiej składa się z jednego głównego pomieszczenia świetlicy oraz z zaplecza gospodarczego, na które składają się kolejno: - wiatrołap, - pomieszczenia gospodarcze, - kuchnia, - toalety (damska, męska, dla osób o szczególnych potrzebach). Całość zwieńczona dachem dwuspadowym, symetrycznym o kącie nachylenia połaci 280. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 100,16m2, zaś kubatura 443,47 m3.
Strefy wejściowe do budynku zaprojektowane zostały z uwzględnieniem wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych: wszystkie dojścia do budynku zostały zaprojektowane o nachyleniu nie przekraczającym 5% spadku. W drzwiach nie zastosowano progów, uniemożliwiających dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. Osoby niepełnosprawne oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony dostęp do całego budynku, w tym do sanitariatu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się także wykonanie instalacji wewnętrznych, zgodnie z projektami branżowymi.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy. Na terenie opracowania znajduje się ziemianka przeznaczona do rozbiórki. Projektuje się zjazd na działkę i parking z drogi położonej na dz. nr 120 (droga powiatowa) o szerokości 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej min gr. 8 cm. Dojazd kołowy do budynku realizowany będzie projektowanym zjazdem o szerokości 4m z drogi gminnej. Drogi wewnętrzne projektuje się o szerokości 4,0m z kostki betonowej lub granitowej gr. 8cm. Chodniki i dojścia do budynku powinny zostać wykonane z płyty MEBA o min gr. 8cm. Projekt przewiduje budowę 8 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymiary pojedynczego miejsca postojowego wynoszą 2,5m x 5m.
Teren jest uzbrojony w media: a) Sieć elektroenergetyczna; b) Sieć wodociągowa; c) Sieć kanalizacji sanitarnej. Przyłącze wodociągowe. Powinno ono zostać włączone do istniejącej sieci wodociągowej w dz. 106/1 obr. Unieszyno za pomocą trójnika oraz zasuwy Przyłącze kanalizacji sanitarnej lub urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Powinno się włączyć projektowaną rurą kanalizacji sanitarnej do najbliżej położonej studzienki kanalizacyjnej od inwestycji, za pośrednictwem studzienki rewizyjnej Przyłącze elektryczne należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia EOP-58-006726-2021. Wody opadowe z dachu budynku oraz utwardzeń odprowadzone zostaną na teren inwestycji – na przyległe trawniki. W ramach inwestycji nie planuje się przebudowy istniejących mediów.
Śmietnik odpadów komunalnych zaprojektowano jako wydzielony plac na kontenery o wymiarach ca 1,5 x 2 m przy projektowanym budynku. Śmietnik należy osłonić poprzez nasadzenia: krzewów i roślin średniowysokich. na podbudowie spoinowanej piaskiem.
Na działce należy wykonać nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, zgodnie z projektem.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji dołączonej do dokumentów zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia prac budowlanych, ogrodzenie terenu budowy
2. Realizacji robót zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi PN-EN oraz zasadami wiedzy technicznej
3. Stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
4. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, w szczególności geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie.
5. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego.
6. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, kabli, przewodów, kanałów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody
i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.
7. W przypadku uszkodzenia kamieni granicznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt.
8. Uporządkowanie terenu budowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich niezbędnych instytucji oraz zarządców sieci o rozpoczęciu prac budowlanych na co najmniej
7 dni wcześniej wraz z uzyskaniem odpowiednich oświadczeń po zakończeniu robót.
10. Wykonanie kosztorysu powykonawczego i różnicowego po zakończeniu robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1. Projekty budowlane branżowe
2. Projekty wykonawcze branżowe
3. Projekty techniczne branżowe
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu robót będzie obowiązywać następująca kolejność n/w dokumentów:
1.dokumentacja projektowa
2.STWiORB
3.przedmiar robót
Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ani zapoznania się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego.

Informacje pozostałe

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem
w pierwszej kolejności rozpatrywać należy zapisy dokumentacji projektowej,
a następnie przedmiaru robót.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego roboty, materiały, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oceniając równoważność będzie kierował się takimi elementami, jak funkcjonalność i wytrzymałość, które w zaproponowanych rozwiązaniach równoważnych nie powinny być mniejsze od opisanych w dokumentach postępowania dla danego rozwiązania, materiału, czy funkcji. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy rękojmi za wady i 36 miesięcy gwarancji jakościowej. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
4. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
5. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
6. Ponadto Zamawiający wymaga, aby roboty w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych zostały wykonane w sposób, który nie będzie utrudniał późniejszej komunikacji osobom niepełnosprawnym i osobom z ograniczeniami poruszania się, ani też nie będzie powodował jakichkolwiek trudności z korzystaniem z powstałej infrastruktury.

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1. Roboty ziemne, brukarskie, bitumiczne i ogrodnicze
2. Roboty betoniarskie, izolacyjne, malarskie, murarskie, posadzkarskie, stolarskie, tynkarskie, zbrojeniowe
3. Roboty w zakresie instalacji i montażu urządzeń wod.-kan
4. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, okablowania elektrycznego i oświetlenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone:
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria, przy założeniu, iż 1%=1pkt:

Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 60%
2. Deklarowany okres gwarancji i rękojmi 40%
Razem 100%


a) Liczba punktów K1 w kryterium nr 1 – cena wyliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Cena najniższa x 60 pkt
Cena badanej oferty = Liczba punktów K1

b) Liczba punktów K2 w kryterium deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia może przyjąć następujące wartości, za które przyznaje się następujące liczby punktów:

36 miesięcy 0 pkt
48 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 40 pkt

]

(UWAGA!!! Wykonawca może zadeklarować tylko jeden okres gwarancji i rękojmi za wady

3. maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w danej części wynosi 100,00. Zamawiający wyliczając liczbę punktów dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Początek okresu gwarancji i rękojmi za wady liczony jest od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
5. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy.
6. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi za wady powyżej wartości maksymalnej, wówczas:
a) do wyliczenia punktacji w tych kryteriach będzie przyjmowana wartość 60 miesięcy,
b) do umowy zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady
7. Jeżeli Wykonawca w swej ofercie nie określi okresu gwarancji i rękojmi za wady, albo też zaproponuje okres krótszy niż określone powyżej terminy minimalne, będzie to uznane za niezgodność oferty z warunkami zamówienia i oferta taka podlegać będzie odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy
8. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w danej części Wykonawcy, którego oferta uzyska w tej części najwyższą sumę punktów zdobytych w kryterium cena i deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady, zgodnie ze wzorem:

SP = K1 + K2

Gdzie symbol SP – suma liczby punktów w poszczególnych kryteriach ceny ofert
K1 – liczba punktów w kryterium „cena"
K2 – liczba punktów w kryterium „deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez wykazanie
a) wykonania co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (budowa budynku o konstrukcji drewnianej) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających, czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona
b) Skierowania do wykonania zamówienia co najmniej
• 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót) oraz
• 1 osobę do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych (kierownik robót),
• 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania.Przez ww uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz z w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydawane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do
kierowania robotami wyszczególnione wyżej jeżeli:
a) Nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wskazanych powyżej oraz
b) Posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganym w niniejszym zamówieniu lub
w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o
których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa , dotyczące świadczenia usług transgranicznych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.

Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, iż Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy,
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby
Wykonawcy podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby oraz żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uczestniczący w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.W związku z powyższym Wykonawca,
podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
powinien złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku oszczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.3. W stosunku do Wykonawców zagranicznych
wymaga się złożenia powyższych oświadczeń w języku polskim.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w
realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót dotyczy robót budowlanych, w
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Zamawiający informuje, iż Wykonawca, podwykonawca,
podmiot udostępniający zasoby oraz żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
uczestniczący w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zasady wnoszenia wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach
a. Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324
1018 0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium świetlica Unieszyno; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej
zostanie przyjęta data uznania rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez
Wykonawcę należy dołączyć do oferty
b. Gwarancjach bankowych
c. Gwarancjach ubezpieczeniowych
d. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
• Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub
poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
• Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
• Kwotę gwarancji lub poręczenia;
• Termin ważności gwarancji lub poręczenia;
• Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji określonej w art. 98 ust 6 ustawy,
skutkującej koniecznością zatrzymania wadium Wykonawcy, dla którego wystawiono odpowiednio gwarancję lub
poręczenie.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą, zawarcia umowy ws zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem
sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na unieważnienie postępowania lub nie upłynął termin do jego wniesienia
7. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1
ustawy PZP Zamawiający żąda aby:
1) W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1, oświadczenie z art. 7 ust 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się, iż warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane (usługi, dostawy), do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) W przypadku, o którym mowa w ust 2 i 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane (dostawy, usługi) wykonają poszczególni
Wykonawcy
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i
precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i
zawierać podpisy każdego z nich;
6) Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do
ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie
wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7
dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9) Umowa , o której mowa w ust 8 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel
działaniaczas trwania umowy, zasady współdziałania , w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady
dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji
zamówienia.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zakresie •terminu wykonania zamówienia •terminów płatności
•parametrów przedm zam •wynagrodzenia •podwykonawstwa w przypadkach określonych szczegółowo w §16
umowy4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1)na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane
zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji
robótlub usprawnienia procesu budowy; 2)na podstawie art.20 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy Prawo budowlane – uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie3)zmiany podczas wykonywania
robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu4)zmiany w określeniu wysokości poszczególnych
płatności okrw §8 umowy w przypadku, gdy wkład własny Zamawiającego przekroczy 36,64% wartości umowy5)zmiany
postanowień umowy o zamówienie publiczne w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływają na
wykonanie umowy6 terminów, zakresów i kolejności określonych w harmonogramie robót7)zmiany osób uczestniczących w
realizacji umowy8)zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego6.W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących
podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wystąpienia z pisemnym
wnioskiem o dokonanie zmian w umowie.7.Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako
stanowiące podstawę umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodne z warunkami
zawartymi w umowie.10.Określa się poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający strony do żądania zmiany
wynagrodzenia na poziomie 20% w stosunku do cen obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej umowy. zmiana nie może
dotyczyć zakresu przedmiotu zamówienia, za które Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie. Zmiana podjęta może byćponadto najwcześniej po okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Podstawą zmiany będą dowody zapłaty za
zakupione materiały i usługi, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wpłynęły one na koszt wykonania
zamówienia.11.Zmiana wynagrodzenia będzie ustalana w oparciu o wskaźnik zmiany cen ogłaszany w komunikacie
Prezesa GUS12.W związku ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca wykona wycenę robót w formie kosztorysu
sporządzonego metodą wskazana poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w
dostępnych publikacjach Sekocenbudu, Orgbudu, Wacetobudu aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, z tym że: 1)
wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga zgody Zamawiającego, 2) stawka roboczogodziny, koszty pośredni zysk
kalkulacyjny - średnie dla województwa pomorskiego, 3) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów łącznie z kosztami zakupu
będą przyjęte według cen średnich rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na
podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym cen dostawców na ich stronach internetowych lub w ich katalogach, 4)
nakłady rzeczowe będą przyjęte w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR).
13. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia ustala się następująco:
wzrost ceny materiałów lub/i kosztów powyżej 20%, co uniemożliwia wykonanie zamówienia bez znaczącej straty
Wykonawcy Ponadto określa się okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – nie częściej niż
1 raz na 3 miesiące, przy czym zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć – zmian wynagrodzenia w odniesieniu do robót
wykonanych i skosztorysowanych po nowych stawkach z zastrzeżeniem zapisów §16 ust 10. 14. Maksymalną wartość
zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia
ustala się na poziomie 20% zobowiązania umownego. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w
niniejszej umowie uwzględniający warunki zmiany umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dostępnej pod adresem https://cewice.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem tych informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji,przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio wydzielonym pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w ofercie dotyczących nazwy lub imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo
miejsca zamieszkania oraz ceny. Proponuje się, aby zastrzeżenie dokonane było przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” oraz „część zastrzeżona oferty”. Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) poprzez pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.