eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa i remont ogrodzenia wokół terenu sportowo-rekreacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i remont ogrodzenia wokół terenu sportowo-rekreacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356855190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niecala 8

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-425

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 122681167

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosw6@niecala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niecala.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8047a5c9-1d7d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i remont ogrodzenia wokół terenu sportowo-rekreacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8047a5c9-1d7d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00334430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00307000/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i remont ogrodzenia wokół terenu sportowo-rekreacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00308900/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/VIII/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: Budowa nowego ogrodzenia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie nowego ogrodzenia w części północnej wokół terenu sportowo-rekreacyjnego – Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie przy ul. Niecałej 8 zlokalizowanego na działce nr 60/1, obr. 44 Podgórze w Krakowie.
W ramach niniejszego zakresu należy wykonać m. in. następujące roboty:
• Roboty polegające na pielęgnacji zieleni,
• Roboty budowlane,
• Roboty betoniarskie,
• Roboty ślusarskie
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji m.in. czynności przygotowawczych oraz do wykonania nowego ogrodzenia.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów:
• Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do SWZ) - załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia.
• Projektowanych Postanowień Umowy (załącznik nr 3a do SWZ – Część I zamówienia).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji umowy posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej minimum w zakresie szkód na osobie i mieniu wyrządzonym osobom trzecim na terenie prowadzenia robót budowlanych, ubezpieczenie robót objętych niniejszym zakresem oraz ubezpieczenie własnej działalności przez cały okres realizacji zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 300 000 PLN.
2. Zamawiający informuje, że w nn. postępowaniu należy zapewnić spełnienie warunków z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
3. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1-2 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane):
- pracownicy fizyczni realizujący bezpośrednio roboty budowlane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.5.) Wartość części: 92545,62 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: Remont istniejącego ogrodzenia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego ogrodzenia wokół terenu sportowo-rekreacyjnego – Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie przy ul. Niecałej 8 zlokalizowanego na działce nr 60/1, obr. 44 Podgórze w Krakowie.
W ramach niniejszego zakresu należy wykonać m. in. następujące roboty:
• Roboty budowlane,
• Roboty betoniarskie,
• Roboty ślusarskie
• Roboty malarskie
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji m.in. czynności przygotowawczych oraz remontu istniejącego ogrodzenia.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów:
• Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do SWZ) - załącznik wspólny dla wszystkich części zamówienia.
• Projektowanych Postanowień Umowy (załącznik nr 3b do SWZ - Część II zamówienia).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji umowy posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej minimum w zakresie szkód na osobie i mieniu wyrządzonym osobom trzecim na terenie prowadzenia robót budowlanych, ubezpieczenie robót objętych niniejszym zakresem oraz ubezpieczenie własnej działalności przez cały okres realizacji zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 300 000 PLN.
2. Zamawiający informuje, że w nn. postępowaniu należy zapewnić spełnienie warunków z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
3. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1-2 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane):
- pracownicy fizyczni realizujący bezpośrednio roboty budowlane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.5.) Wartość części: 42236,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.