eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów › Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej w Gminie AleksandrówOgłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej w Gminie Aleksandrów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ALEKSANDRÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: xx

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-408

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6875002

1.5.8.) Numer faksu: 84 6875321

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ealeksandrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły podstawowej w Gminie Aleksandrów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d23db11-18a3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00334316

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300861/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGK.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Aleksandrów w ramach prowadzonego dożywiania dla następujących placówek:
- Przedszkole w Aleksandrowie (na ul. Klonowa 11 oraz na ul. Wesoła 1)
- Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie (Aleksandrów Pierwszy 104, Aleksandrów Trzeci 554)

2) Posiłki dostarczane będą codziennie we wszystkie dni nauki szkolnej oraz dni uczęszczania dzieci do przedszkola (ferie zimowe + wakacje) w godz. od 1010 do 1300

3) Zamawiający szacuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości 11980 posiłków (ilość szacunkowa). Ostateczna ilość zamawianych posiłków będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w związku z tym ilość zamówionych w okresie obowiązywania umowy posiłków może być mniejsza niż określona w niniejszej SWZ. Ilość dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej objętych dożywianiem – około 40. Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola objętych dożywianiem – około 20.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w pkt. 2.2. SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103507,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103507,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103507,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Konferencyjno-Restauracyjne „Leśna Polana” Anna Krawczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9181562314

7.3.4) Miejscowość: Ksiezpol

7.3.5) Kod pocztowy: 23-415

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 103507,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.