eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › "Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambo) i towarzyszącą infrastrukturę technicznąOgłoszenie z dnia 2022-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambo) i towarzyszącą infrastrukturę techniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska 31

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambo) i towarzyszącą infrastrukturę techniczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3052c04c-1a18-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00333106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00186213/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (szambo) i towarzyszącą infrastrukturę techniczną

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303829/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZB.270.36.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 402643,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zbiornikiem na ścieki sanitarne w Bukownie, obręb 0003 Podlesie, dz. nr: 45/3 i 47/1.
Projektowany obiekt w rzucie zawiera się w kształcie prostokąta. Budynek o konstrukcji szkieletowej drewnianej, ocieplony
wełną mineralną elewacyjną gr. 5cm + 20cm + 5cm. Zaprojektowana bryła złożona jest z jednej części składowej tworząc
jedną zwartą zabudowę, przykrytą dachem czterospadowym o kącie nachylenia 37˚ przykrytym blachodachówką.
Na funkcję budynku składa się pomieszczenie biurowe wraz z wydzielonym zapleczem socjalnym, hall - poczekalnia dla
interesantów, pomieszczenie gospodarcze, węzeł sanitarny oraz wiatrołap, wejście do budynku od strony elewacji wschodniej poprzez schody zewnętrzne i pochylnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.