eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA zlokalizowanych na terenie WarszawyOgłoszenie z dnia 2021-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA zlokalizowanych na terenie Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017342084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chełmska 8 A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-725

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzm.mswia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zzm.mswia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


ZZM realizuje zadania przewidziane w rozdziale 7a ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP i rozdziale 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz określone w innych przepisach prawa.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA zlokalizowanych na terenie Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac04066f-5340-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00333084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00021789/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości położonych w Warszawie przy: ul. Podchorążych 43/45 i 47A

1.3.17 Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości położonej w Warszawie przy: ul. Chełmskiej 8A

1.3.18 Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości położonej w Warszawie przy: ul. Promenada 1/3

1.3.19 Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości położonej Warszawie przy: ul. Lubelskiej 20/20A

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295347/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/TPBN/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 23375,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej całodobowej obsłudze konserwacyjnej nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA, z podziałem na części, której celem jest utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków, instalacji, przyłączy i sieci, tak aby zachować bezpieczeństwo lokatorów i mienia Zamawiającego, a także zabezpieczenie tychże przed sutkami nieprzewidzianych awarii jak i niezwłoczne ich usuwanie.


I część dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Podchorążych 43/45 i 47A,

2. Szczegółowe opisy nieruchomości wraz z zakresem czynności i ich częstotliwością zawarte zostały w następujących załącznikach:
I części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 7 do SIWZ oraz załącznik nr 11 do SWZ „Zakres czynności konserwacyjnych”
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji umowy monter instalacji sanitarnych był zatrudniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy –– odpowiednio dla każdej części zamówienia.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia - otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4, § 15 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 wzoru umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 4586,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej całodobowej obsłudze konserwacyjnej nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA, z podziałem na części, której celem jest utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków, instalacji, przyłączy i sieci, tak aby zachować bezpieczeństwo lokatorów i mienia Zamawiającego, a także zabezpieczenie tychże przed sutkami nieprzewidzianych awarii jak i niezwłoczne ich usuwanie.

II część dotyczy nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Chełmskiej 8A,

2. Szczegółowe opisy nieruchomości wraz z zakresem czynności i ich częstotliwością zawarte zostały w następujących załącznikach:
2) II części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 8 do SIWZ oraz załącznik nr 11 do SWZ „Zakres czynności konserwacyjnych”
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji umowy monter instalacji sanitarnych był zatrudniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy –– odpowiednio dla każdej części zamówienia.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia - otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4, § 15 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 wzoru umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 6956,10 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej całodobowej obsłudze konserwacyjnej nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA, z podziałem na części, której celem jest utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków, instalacji, przyłączy i sieci, tak aby zachować bezpieczeństwo lokatorów i mienia Zamawiającego, a także zabezpieczenie tychże przed sutkami nieprzewidzianych awarii jak i niezwłoczne ich usuwanie.

III część dotyczy nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Promenada 1/3,

2. Szczegółowe opisy nieruchomości wraz z zakresem czynności i ich częstotliwością zawarte zostały w następujących załącznikach:
III części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 9 do SIWZ oraz załącznik nr 11 do SWZ „Zakres czynności konserwacyjnych”
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji umowy monter instalacji sanitarnych był zatrudniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy –– odpowiednio dla każdej części zamówienia.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia - otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4, § 15 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 wzoru umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 5280,56 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej całodobowej obsłudze konserwacyjnej nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA, z podziałem na części, której celem jest utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków, instalacji, przyłączy i sieci, tak aby zachować bezpieczeństwo lokatorów i mienia Zamawiającego, a także zabezpieczenie tychże przed sutkami nieprzewidzianych awarii jak i niezwłoczne ich usuwanie.

IV część dotyczy nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Lubelskiej 20/20A.
2. Szczegółowe opisy nieruchomości wraz z zakresem czynności i ich częstotliwością zawarte zostały w następujących załącznikach:
IV części zamówienia: „Charakterystyka nieruchomości” załącznik nr 10 do SIWZ oraz załącznik nr 11 do SWZ „Zakres czynności konserwacyjnych”
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji umowy monter instalacji sanitarnych był zatrudniony przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy –– odpowiednio dla każdej części zamówienia.
2. Stosownie do art. 96 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną –– odpowiednio dla każdej części zamówienia - otrzyma 5 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”.

Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 4, § 15 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 wzoru umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

4.5.5.) Wartość części: 6552,78 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4335,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4335,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4335,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA GREG-BUD Grzegorz Błażejczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383757048

7.3.3) Ulica: Długa 49

7.3.4) Miejscowość: Sobolew

7.3.5) Kod pocztowy: 08-460

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4335,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7498,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7498,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7498,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA GREG-BUD Grzegorz Błażejczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383757048

7.3.3) Ulica: Długa 49

7.3.4) Miejscowość: Sobolew

7.3.5) Kod pocztowy: 08-460

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7498,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4983,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4983,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4983,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA GREG-BUD Grzegorz Błażejczy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383757048

7.3.3) Ulica: Długa 49

7.3.4) Miejscowość: Sobolew

7.3.5) Kod pocztowy: 08-460

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4983,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6224,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6224,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6224,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA OGÓLNO-BUDOWLANA GREG-BUD Grzegorz Błażejczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 383757048

7.3.3) Ulica: Długa 49

7.3.4) Miejscowość: Sobolew

7.3.5) Kod pocztowy: 08-460

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6224,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.