eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Naprawa chodnika w m. Janów w km 16+372,8 - 16+406,4 po stronie prawej oraz w km 17+040,0 - 17+069,5 po stronie lewej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671." - II Przetarg.Ogłoszenie z dnia 2022-09-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Naprawa chodnika w m. Janów w km 16+372,8 - 16+406,4 po stronie prawej oraz w km 17+040,0 - 17+069,5 po stronie lewej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671.” – II Przetarg.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elewatorska 6

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-620

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 711 22 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.so.zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzdw.logintrade.net/zapytania_email,96032,e882bacd5b8026fa8e0e4d99c1f86731.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami wojewódzkimi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Naprawa chodnika w m. Janów w km 16+372,8 - 16+406,4 po stronie prawej oraz w km 17+040,0 - 17+069,5 po stronie lewej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671.” – II Przetarg.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a42f4580-1a15-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00331188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024157/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.64 Naprawa chodnika w m. Janów w km 16+372,8 - 16+406,4 po stronie prawej oraz w km 17+040,0 - 17+069,5, po stronie lewej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303695/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RDWSo.2512.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Naprawa chodnika w m. Janów w km 16+372,8 - 16+406,4 po stronie prawej oraz w km 17+040,0 - 17+069,5 po stronie lewej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671.” – II Przetarg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie na: „Naprawa chodnika w m. Janów w km 16+372,8 - 16+406,4 po stronie prawej oraz w km 17+040,0 - 17+069,5 po stronie lewej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671.” – II Przetarg, zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.